Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken

We streven naar een inclusieve en veerkrachtige stad met een sterke sociale basis en leefbare, krachtige wijken. Waar nodig zorgen we voor toegankelijke, passende en goede ondersteuning en voorzieningen. We stimuleren een gezonde leefstijl en leefomgeving.

Zorg en Welzijn
Onze leidende principes zijn:

 • Preventie voor curatie
 • Van zware zorg naar lichte ondersteuning
 • Gewoon meedoen voor iedereen
 • Zelfregie en sociale steun
 • Veiligheid als ondergrens
 • 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur
 • Ondersteuning dichtbij leefomgeving
 • Vertrouwen aan professionals

We sturen op een toegankelijk en kwalitatief goed aanbod van zorg en welzijn, dat betaalbaar is voor de stad en dat aansluit op onze leidende principes. We leren van wat we doen, en we ontwikkelen ons aanbod en stelsel daarop door. Dit betekent voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp de zorg verder wordt omgevormd naar lichtere, kortdurende en goedkopere ondersteuning, zoveel mogelijk in de thuissituatie. We streven ernaar dat minder huishoudens een beroep doen op gemeentelijke regelingen voor verschillende leefgebieden. En we willen de stapeling van regelingen en maatwerkvoorzieningen in de komende periode verminderen. Daarbij blijft het uitgangspunt wel ‘doen wat nodig is’. We willen gezondheidspotentieel van burgers meer benutten. We werken naar een omslag in het stelsel van het sociaal domein per 2021: we willen meer gebiedsgericht sturen, bekostigen en uitvoeren.  We maken daarbij ook nieuwe afwegingen in welzijnssubsidies, inkoop van zorg en samenwerking met partners. Ook werken we aan betere aansluiting tussen de domeinen Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg en Werk, Inkomen, Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening. Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening zijn uitgewerkt in het programma Werk en Inkomen.

Wijken
We geven via onze wijkaanpak  richting aan thema’s die vergaande positieve of negatieve effecten hebben op de leefbaarheid en de ontwikkeling van de wijken. We werken aan een samenhangende aanpak op sociaal, fysiek en economisch gebied. We staan midden in de Nijmeegse samenleving,  verbinden vraag en aanbod van bewoners, wijkpartijen en de gemeente aan elkaar, zorgen voor kennisuitwisseling en meer samenhang t.a.v. ontwikkelingen in de wijken en de aansluiting tussen praktijk en beleid. We dragen bij aan een zo direct mogelijk contact tussen de gemeente en de wijk. Door gerichte inzet bevorderen we ‘meedoen’ op allerlei manieren: van het vormgeven aan de eigen fysieke leefomgeving, tot het organiseren van allerhande activiteiten. Onze brede samenwerking in de wijkaanpak legt de basis waar de transities op het gebied van zorg en welzijn, energie en omgevingswet op verder bouwen. Door analyses, gerichte interventies, het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken en het ondersteunen van bewonersinitiatieven dragen we bij aan duurzame sociale stabiliteit.

Wat willen we het komend jaar bereiken

De ambities voor 2020 liggen in de lijn van het door de raad vastgestelde Interventieplan Fase 4, samengevat onder de noemer 'de opgave Sociale Stad'. Voor de uitgebreide inhoud verwijzen wij dan ook naar dit plan.

We hebben hierin een drietal hoofddoelen geformuleerd:

 • Inclusieve en veerkrachtige stad met een sterke sociale basis
 • Passende hulp is zo dichtbij mogelijk beschikbaar (thuis en in de wijk), maar stedelijk

  en regionaal waar nodig

 • Bij complexe situaties is goede specialistische zorg snel beschikbaar

Bij het toewerken naar deze doelen blijven de sturingsprincipes: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. We voegen daar 'lerend stelsel' aan toe.

We willen de stelselwijziging Wmo en Jeugdhulp in 2020 in gang zetten door een vernieuwde opdracht voor een bredere eerstelijn voor Wmo en jeugd. De uitvoering kan dan starten in 2021. Bij de specialistische zorg blijven we inzetten op vernieuwing en ambulantisering van het aanbod: van 'bedden' naar een breder palet aan hulp thuis, tijdelijke en lichtere vormen van verblijf, en vormen die meer aansluiten op een situatie zoals thuis. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor jeugd.

Parallel nemen we besluiten over het versterken van de sociale basis: welzijn en preventie voor volwassenen en jeugd. Daarnaast blijven we in de uitvoering in 2020 sturen op wacht- en doorlooptijden, kwaliteit, handhaving en betaalbaarheid van de zorg vanuit de principes die we daarbij hanteren.

We werken met onze partners gericht aan Nijmegen Groen Gezond en In Beweging. Wij sluiten aan op de kracht en het talent van mensen. We sturen op een ongedeelde stad en zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Dit doen we bijvoorbeeld door ondersteuning van lhbti-initiatieven zoals de Eurogames, de agenda rondom het VN-Verdrag voor personen met een beperking en we pakken de regie bij de inburgering van nieuwkomers in voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering.

We geven richting aan een positieve ontwikkeling van het leefklimaat in wijken en stadsdelen. Het gaat om het op peil houden van wat goed gaat in de wijken, het aanpakken van achterstanden in deelgebieden die achterblijven en het stimuleren van participatie en samenwerking met wijknetwerken

Ook leveren we een bijdrage aan de doorontwikkeling van het wijkgericht werken en de gebiedssturing in het sociaal domein. Dit betreft het neerzetten van procesregie op jeugd,  het werken met  de W2 stadsdeelagenda’s welzijn en het neerzetten van nieuw beleid  op de wijkaccommodaties .

In het kader van slimmer werken in de wijken kijken we bovendien naar de totale (gemeentelijke) inzet in de wijken met als doel onze sturing  efficiënter en effectiever te maken.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 236

28,0 %

Baten

€ 10

1,2 %

ga terug