Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:

  • huisautomatisering (domotica);
  • woningaanpassingen;
  • hulpmiddelen;
  • overige voorzieningen gehandicapten;
  • eigen bijdragen.

Niet tot dit taakveld behoren:

  • maatwerkvoorzieningen WMO voor personen die in een opvangvoorziening verblijven.

Overzicht baten en lasten

€4.196

€2.184

rek. 2018

€7.664

€1.387

begr. 2019

€8.273

€1.387

begr. 2020

€7.392

€1.387

begr. 2021

€7.392

€1.387

begr. 2022

€7.392

€1.387

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Hulpmiddelen4.1966.9797.4106.0196.0196.019
6.6 Maatwerkvoorz (WMO) Uitvkv06858631.3731.3731.373
Totale lasten4.1967.6648.2747.3917.3917.391
Baten
Hulpmiddelen12100000
Eigen bijdragen2.0631.3871.3871.3871.3871.387
Totale baten2.1841.3871.3871.3871.3871.387
Saldo van lasten en baten2.012 N6.277 N6.887 N6.005 N6.005 N6.005 N

Toelichting

Voor het taakveld ‘Maatwerkvoorzieningen Wmo’ is 8,3 miljoen euro beschikbaar in 2020. Hierbij is rekening gehouden met een verschuiving van uitvoeringskosten naar subsidie in 2019 en 2020 en een structurele daling vanaf 2020 met 0,6 miljoen euro ten gunste van de financiële opgave 2020-2023 in het Koersdocument 2019 (zie paragraaf 'veranderingen in de begroting').

Het beschikbare budget wordt voornamelijk ingezet voor aanschaf en aanpassing van materiële voorzieningen voor mensen met een fysieke beperking. De voorzieningen worden op basis van een beschikking verstrekt. Voor de aanschaf van Wmo hulpmiddelen en de aanpassing van woningen is in 2020 een bedrag geraamd van 7,4 miljoen euro. In 2020 vindt een nieuwe aanbesteding van hulpmiddelen plaats. De uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen 0,9 miljoen euro in 2020.

Door de omzetting van producten naar taakvelden zijn de baten van het deelproduct 'Eigen bijdragen'  volledig toegerekend aan het taakveld 'Maatwerkvoorzieningen'. Dit geeft echter geen goed beeld van de ontvangen eigen bijdragen van het CAK. Het grootste deel van de te ontvangen eigen bijdragen zijn toe te rekenen aan 'Wmo Huishoudelijke hulp en begeleiding' en niet aan 'Wmo hulpmiddelen'.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 8.274

3,5 %

Baten

€ 1.387

14,3 %

ga terug