Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Werk en Inkomen

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken

We willen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke participatie van onze inwoners, zodat zo veel mogelijk mensen volwaardig meedoen in de Nijmeegse samenleving. Of ze wel of geen baan hebben, of ze te maken hebben met schulden of leven in armoede: iedereen moet kunnen meedoen.

Werken en naar school gaan zijn de belangrijkste manieren om mee te doen in de samenleving en om uit de armoede te komen of blijven. We doen er ook de komende jaren alles aan om dit mogelijk te maken. Werken en leren kan op verschillende manieren, afhankelijk van de individuele situatie van de betreffende persoon. We vinden het belangrijk dat onze resultaten duurzaam zijn en dat we op alle mogelijke manieren activering stimuleren. We nemen er geen genoegen mee dat bijna 7.400 Nijmegenaren afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, dat ongeveer 4.000 kinderen in Nijmegen opgroeien in armoede en dat duizenden Nijmegenaren (problematische) schulden hebben. We willen een activerend, duurzaam en sociaal armoedebeleid en een proactief, laagdrempelig en effectief schuldenbeleid. Op deze manier leveren we een bijdrage aan een economisch veerkrachtige en sociale stad.  

Wat willen we het komend jaar bereiken

In 2020 doen we er alles aan om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Wanneer er toch sprake is van werkloosheid, dan bieden we vanuit WerkBedrijf intensieve begeleiding en zetten we instrumenten in zoals loonkostensubsidies, jobcoaching, proefplaatsingen of (om)scholingen. Onze afdeling Zorg en Inkomen betaalt uitkeringen en handhaaft op rechtmatige besteding van bijstandsgelden. Het komend jaar hebben we specifiek aandacht voor mensen die (willen) werken in deeltijd.

Armoede- en schuldensituaties voorkomen we zo veel mogelijk, bijvoorbeeld door informatie en advies en door beginnende problematiek zo vroeg mogelijk te signaleren en op te pakken. Ontstaat er toch een schuld, dan zorgen we dat onze dienstverlening toegankelijk is in de wijk en effectief is. In elke wijk is een financieel expert. We dringen de bewindvoeringskosten terug, we voeren het project Vroegsignalering en de wanbetalersregeling uit en we dragen bij aan de doorbraakaanpak. Daarnaast verstrekken wij, samen met onder andere Stichting Leergeld, Bindkracht10, de Voedselbank, de Kledingbank en de Vincentius-vereniging, voorzieningen om armoede te verzachten en participatie te bevorderen.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 183

21,8 %

Baten

€ 108

12,8 %

ga terug