Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerk-dienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:

  • vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
  • beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
  • inloopfunctie GGZ;
  • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
  • WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

Overzicht baten en lasten

€77.374

€5.110

rek. 2018

€83.953

€3.726

begr. 2019

€89.961

€3.441

begr. 2020

€86.494

€3.375

begr. 2021

€86.361

€3.375

begr. 2022

€86.370

€3.375

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Bemoeizorg en regie3.7733.6143.8543.7703.7743.784
Opvang dak- en thuislozen10.04310.18510.45010.70610.70410.703
Verslavingsbeleid1.5191.3641.0851.1511.1511.151
Noodopvang uitgeprocedeerden358406437437312312
Beschermd wonen GGZ48.34754.42659.72856.40156.40056.400
Aanpak huiselijk geweld3.6274.1444.4654.1324.1324.132
PGB beschermd wonen7.9237.7788.0108.1948.1948.194
Kwaliteit en uitvoering1.7849971.0241.0321.0321.032
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Uitvkv01.039908671662662
Totale lasten77.37583.95489.96186.49486.36186.370
Baten
Bemoeizorg en regie163690000
Opvang dak- en thuislozen6400000
Verslavingsbeleid668689575575575575
Noodopvang uitgeprocedeerden4100000
Beschermd wonen GGZ1.18000000
Aanpak huiselijk geweld13416866000
Eigen bijdragen2.8602.8002.8002.8002.8002.800
Totale baten5.1113.7263.4413.3753.3753.375
Saldo van lasten en baten72.264 N80.227 N86.520 N83.119 N82.987 N82.995 N

Toelichting

 

Voor het taakveld ‘Geëscaleerde zorg 18+' is 86,1 miljoen euro beschikbaar in 2020. Het beschikbare budget wordt grotendeels gevoed met ‘specifieke’ rijksmiddelen, zoals de decentralisatie-uitkeringen vrouwenopvang en maatschappelijke opvang (MO), de integratie-uitkering beschermd wonen en de specifieke uitkering medische heroïnebehandeling. Het betreft voornamelijk rijksuitkeringen die Nijmegen ontvangt in haar functie als centrumgemeente voor de regio’s Nijmegen en Rivierenland. In de begroting is in totaal 76,5 miljoen euro aan rijksuitkeringen opgenomen. Naast deze rijksuitkeringen vormen de eigen bijdragen beschermd wonen en de regionale bijdrage MO extra budget voor de beleidstaakvelden. Circa 93% van het beschikbare budget komt derhalve uit de genoemde rijksmiddelen, eigen bijdragen en regionale bijdragen. Het resterende budget op dit taakveld komt uit de algemene middelen.
Het beschikbare budget wordt ingezet voor uitvoering van de volgende beleidsvelden:

  • Wmo beschermd wonen. Voor dit beleidsveld is er in 2020 een bedrag van 64,8 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is opgebouwd uit de geïndexeerde  rijksuitkering voor beschermd wonen en de eigen bijdragen van cliënten. Voor het grootste gedeelte van het budget wordt zorg in natura ingekocht en worden persoonsgebonden budgetten (PGB) beschikbaar gesteld aan mensen die zorg nodig hebben in een beschermde woonomgeving (personen met psychische problemen). We zetten tevens een deel van het budget in ter bekostiging van ambtelijke formatie en de toegangspoort voor beschermd wonen. De GGD is het indicatieorgaan voor Wmo beschermd wonen
  • Maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingsbeleid. Voor dit beleidsveld is er in 2020 een bedrag van   15,0 miljoen euro beschikbaar (exclusief medische heroïnebehandeling)
  • Vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld. Voor dit beleidsveld is er in 2020 een bedrag van 3,9 miljoen euro beschikbaar
  • Medische heroïnebehandeling. Voor dit beleidsveld is er in 2020 een bedrag van 0,6 miljoen euro beschikbaar
  • Voor de noodopvang van uitgeprocedeerden is er in 2020 een bedrag van 0,4 miljoen euro beschikbaar.

De uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen 0,6 miljoen euro in 2020.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 86.062

36,5 %

Baten

€ 3.375

34,8 %

ga terug