Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Voorstel

Voorstel

Onderwerp
Stadsbegroting 2020 - 2023

Opsteller

A. Foekens

Datum voorstel

8 oktober 2019

Programma

Financiën

Status

Openbaar

Portefeuillehouder

M. Esselbrugge

Dossiernummer

Samenvatting
Jaarlijks leggen we een stadsbegroting  aan uw  raad voor. Door het vaststellen van deze begroting autoriseert uw raad de baten en lasten per programma en geeft uw raad ons college opdracht tot uitvoering van de begroting.
Normaliter is  de Zomernota uitgangspunt voor de veranderingen in de begroting. Aangezien er dit jaar met de Zomernota geen besluiten zijn genomen voor deze begrotingsperiode zou het volgen van deze lijn betekenen dat in het begrotingsbeeld niet  de voorgestelde veranderingen zijn meegenomen. Omdat het financieel beeld daardoor moeilijk te interpreteren is zijn in de cijfers de voorgestelde veranderingen in de begroting reeds verwerkt.

Voorstel

  1. De stadsbegroting 2020 – 2023 vast te stellen
  2. De veranderingen in de begroting vast te stellen zoals opgenomen in het deel Financiële begroting  > Financieel beeld > Programma begroting
  3. Het investeringsplan 2020 – 2023 vast te stellen dat is opgenomen in de paragraaf investeringen; inclusief de nieuwe investeringen die voorgesteld worden in het deel Financiële begroting >Financieel beeld > Investeringen. Inclusief de aanpassingen voor begrotingsjaar 2019
  4. Rekening te houden met een aantal onttrekkingen en stortingen in de saldireserve zoals opgenomen in het deel Financiële begroting  > Financieel beeld=> Ontwikkeling weerstandsvermogen
  5. Het verwerken van de taakmutaties in het gemeentefonds zoals opgenomen in het deel Financiële begroting > Algemene dekkingsmiddelen> Gemeentefonds>Taakmutaties
  6. De subsidieplafonds voor de betreffende programma’s vast te stellen volgens het overzicht in het deel Financiële begroting > subsidies > subsidieplafonds
ga terug