Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Reserves en voorzieningen

Inleiding

In dit deel wordt inzicht gegeven in de stand van de reserves en voorzieningen zoals die nu in de (begrotings-) administratie is opgenomen. In de Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe de risico's zich verhouden tot het weerstandsvermogen: de saldireserve. Daarbij houden we, naast de administratie, ook rekening met verwachtingen en claims.

ga terug