Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:

  • kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
  • jeugdreclassering;
  • opvang (18-);
  • vrouwenopvang/huiselijk geweld (18-);
  • beschermd wonen (18-);
  • programma's rond verslaving (18-);
  • PGB jeugd;
  • individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;
  • ouderbijdragen.

Overzicht baten en lasten

€21.400

€3.268

rek. 2018

€24.282

€2.810

begr. 2019

€21.306

€0

begr. 2020

€18.975

€0

begr. 2021

€18.472

€0

begr. 2022

€18.497

€0

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Jeugdbescherming en Veiligheid7.4786.9974.5354.5424.5454.549
Kwaliteit en uitvoering1.76261744776776776
Verblijf jeugd12.16015.04515.38813.24812.76912.790
6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv01.6231.339409382382
Totale lasten21.40124.28321.30618.97618.47318.497
Baten
Jeugdbescherming en Veiligheid2.3882.1960000
Kwaliteit en uitvoering01120000
Verblijf jeugd88000000
6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv05020000
Totale baten3.2682.8100000
Saldo van lasten en baten18.132 N21.472 N21.306 N18.976 N18.473 N18.497 N

Toelichting

De totale begroting van het taakveld Geëscaleerde zorg 18- bedraagt 20,7 miljoen euro in 2020. Het grootste deel hiervan is begroot voor jeugdzorg met verblijf, namelijk 14,8 miljoen euro. Verder is er 4,5 miljoen euro begroot voor jeugdbescherming en veiligheid en 0,9 miljoen euro voor kwaliteit en uitvoering; dit betreft grotendeels de kosten voor het ROB. Er is 0,4 miljoen euro aan uitvoeringskosten begroot voor dit taakveld; het gaat dan voornamelijk om beleidscapaciteit. De begroting van dit taakveld loopt af vanwege een oplopende taakstelling op het onderdeel jeugdzorg met verblijf (2,0 miljoen euro structureel vanaf 2022).

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 20.655

8,7 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug