Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel hebben. Uw raad beslist over de inzet van deze middelen. In dit deel zijn de onderdelen opgenomen die deel uitmaken van de algemene dekkingsmiddelen en ze worden kort toegelicht . Een aantal dekkingsmiddelen wordt in andere delen van deze begroting uitgebreider toegelicht. Bij die onderdelen is een verwijzing naar dat betreffende deel opgenomen.

bedragen * 1 miljoen

Realisatie 2018

Begroot 2019

2020

2021

2022

2023

Dividenden

0,6

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

Financeringsfunctie

3,0

1,7

1,8

0,6

0,7

0,6

Gemeentefonds

376,6

395,2

404,4

402,6

402,1

403,6

Hondenbelasting

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

OZB

80,0

82,2

85,9

86,6

87,5

88,4

Precario

0,5

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

Toeristenbelasting

0,8

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

Totaal

462,6

482,1

495,1

492,8

493,3

495,7

Lokale heffingen

Van de lokale heffingen maken de OZB, hondenbelasting, precariobelasting en toeristenbelasting deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen hebben namelijk geen specifiek bestedingsdoel.
In de paragraaf lokale heffingen wordt dieper ingegaan op alle lokale heffingen.

Gemeentefonds

Het gemeentefonds is het grootste algemene dekkingsmiddel, inclusief de uitkering voor het sociaal domein beslaat het gemeentefonds ongeveer 80% van de algemene dekkingsmiddelen. In het hierop volgend deel , gemeentefonds, wordt dieper op het gemeentefonds ingegaan.

Dividenden

In de begroting zijn dividendontvangsten opgenomen voor de DAR en de Bank Nederlandse Gemeenten.

Financieringsfunctie

Met de financieringsfunctie wordt het financieel resultaat bedoeld dat wordt behaald met de financiering van onze activiteiten. In de paragraaf financiering wordt verder ingegaan op dit financieringsresultaat.

ga terug