Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Onderwijs

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken

Alle kinderen en jongeren verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goede kinderopvang en onderwijs en met een aanbod dat bij hen past. Samen met het gehele onderwijsveld voelen we ons verantwoordelijk om mensen optimale ontwikkelingskansen te bieden, zodat allen goed voorbereid op het leven het onderwijs verlaten.

Wij zetten samen met andere programma’s het preventief jeugdbeleid en onderwijsbeleid gerichter en effectiever in, waardoor kinderen en hun ouders eerder bereikt worden en zwaardere problemen moeten worden voorkomen.  Daarnaast investeren wij in de aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt.

Bureau Leerplicht werkt preventief, wij hebben een goede zorgstructuur op en rondom de kinderopvang en scholen en doorgaande ontwikkel- en zorglijnen met soepele overdrachten en overgangen. Hierbij sluiten wij aan bij het werkproces van de scholen en kinderopvanglocaties in de stad. Goede voorbeelden zijn de Kinderraadvergaderingen en de broedplaatsen van de innovatieagenda 'Ieder Talent Telt', waarin studenten, leerlingen, docenten, directeuren uit alle onderwijssoorten werken aan vernieuwing van het onderwijssysteem.

Wij zetten, aanvullend op de verantwoordelijkheid van kinderopvang en onderwijs, een plus op het onderwijsaanbod door het stimuleren van ontwikkelingskansen en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Daarnaast maken we peuteropvang bereikbaar voor iedere peuter en ondersteunen wij laaggeletterden met volwasseneneducatie.

We streven naar kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen en werken hiertoe samen met de schoolbesturen vanuit onze verschillende verantwoordelijkheden. Wij hechten belang aan duurzame schoolgebouwen met een menselijke maat, een evenwichtige spreiding, een goede toegankelijkheid en passend bij de demografische ontwikkelingen in stad en regio.

Wat willen we het komend jaar bereiken

In 2020 staan we voor een aantal uitdagingen die voortkomen uit nieuwe wettelijke taken vanuit de Rijksoverheid, voortzetting van reeds ingezette ontwikkelingen én ontwikkelingen die voortkomen uit het coalitieakkoord.

Het is een wettelijke taak om in 2020 het aanbod voor- en vroegschoolse educatie voor peuters met een (vermoeden van) taal- of ontwikkelingsachterstand uit te breiden van 12 naar 16 uur per week. Hiervoor worden we maar beperkt financieel gecompenseerd. We maken daarom keuzes binnen het bestaande budget. Ook de implementatie van het leerlingenvervoer in AVAN-doelgroepenvervoer en de besluitvorming over de te verwachten uitzetting van de kosten voor leerlingenvervoer spelen in 2020.

Om kinderen en hun ouders vroegtijdig te kunnen bereiken en daardoor zwaardere problemen te voorkomen is een andere manier van sturing, bekostiging en werken nodig. We werken aan een goede zorgstructuur op en rondom de kinderopvang en scholen en we werken aan doorgaande ontwikkel- en zorglijnen met soepele overdrachten en overgangen. We geven verder vorm aan de samenwerking rondom Passend Onderwijs en Jeugdhulp en de convenanten ‘Samen voor het kind’ en ‘Samen voor de jongere’. Verder investeren wij in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en sturen we op daling van het aantal voortijdige schoolverlaters.

In 2020 wordt gestart met de bouw van twee nieuwe basisscholen in De Stelt en Woenderskamp, waarbij we streven naar doordecentralisatie van deze locaties. Daarnaast worden besluiten genomen over huisvestingsaanvragen van twee niet doorgedecentraliseerde scholen.

Op dit moment verwachten we geen extra middelen nodig te hebben voor de realisatie van bovenstaande ambities, met uitzondering van de ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 34

4,0 %

Baten

€ 7

0,8 %

ga terug