Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Economie en Toerisme

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken

Nijmegen heeft een groot economisch potentieel en een groeiende economie, maar staat qua banenontwikkeling in vergelijking met andere steden in Nederland nog op achterstand.  We kiezen er daarom voor te investeren in  versterking van de economische veerkracht en de banenontwikkeling van onze stad. Verdere verbetering van het ondernemings- en vestigingsklimaat staat centraal in het programma Economie en Toerisme. Dit doen we onder andere door het relatiemanagement met ondernemingen te versterken, met gericht acquisitiebeleid, professionele dienstverlening aan zittende en nieuw te vestigen bedrijven en het stimuleren van ondernemerschap en innovatie. Samenwerking met de private sector en met andere overheidsniveaus is hierbij vanzelfsprekend.

Wat willen we het komend jaar bereiken

Het gaat goed met de economie in Nijmegen: het inwoneraantal neemt toe, het aantal banen piekt en de bedrijfsvestigingen nemen toe. De positieve ontwikkeling van de economie heeft een grote positieve impact op ons dagelijks leven. Tegelijkertijd vraagt de  groei van het aantal inwoners om de groei van banen. De ambitie is om in 10 jaar 10.000 extra banen te creëren op alle niveaus en het economische ecosysteem in stad en regio te versterken Om dit te bereiken is het belangrijk dat bedrijven in de regio blijven en ondersteund worden in hun groei, dat nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen en ondernemerschap gestimuleerd wordt. Innovatie is daarbij een absolute noodzaak. De economische visie #Kans voor Nijmegen, die eind 2019 wordt vastgesteld, laat zien welke actielijnen we samen met de partners in stad en regio gaan uitvoeren om deze doelstellingen te bereiken. Daarnaast  willen we een impuls geven aan de kansrijke toeristische sector en de vrijetijdseconomie, onder andere in de Binnenstad. Tenslotte is de profilering van onze aantrekkelijke stad en economische potenties in 2020 een belangrijk aandachtspunt en onderwerp van een nieuwe uitvoeringsagenda Citymarketing.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 6

0,7 %

Baten

€ 2

0,2 %

ga terug