Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Sport

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken

Sport en bewegen geeft mensen plezier, uitdaging, voldoening en beleving en heeft hierdoor een gunstig effect op fitheid en sociaal welzijn. Wij werken aan een inclusieve stad, waarin ook sport voor iedereen toegankelijk is. We streven naar hoge beweeg- en sportdeelname in het hele leven, zowel bij jeugd, jongeren, studenten, volwassenen als ouderen. Wij hebben vooral aandacht voor de groepen die hierin achterblijven en zetten ons waar nodig vraaggericht specifiek in om mensen te motiveren of ondersteunen.
‘Meedoen’ staat centraal. Dit bereiken we door bloeiende verenigingen, laagdrempelige beweegmogelijkheden in de wijk, een hoge deelname aan sportactiviteiten, een vraag- en wijkgerichte aanpak, samenwerking met beleidsprogramma’s en diverse organisaties.

Wij beheren onze sportaccommodaties zo effectief en klantvriendelijk mogelijk. Wij zorgen voor goede, veilige, duurzame en toegankelijke sportaccommodaties.

Wij hebben de ambitie dat Nijmegen in 2020 dé Gelderse sport -en beweegstad is. Niet alleen qua naam, maar juist omdat wij als inclusieve stad sporten en bewegen voor alle inwoners mogelijk maken en hen motiveren te bewegen en te sporten. De komende jaren geven we uitvoering aan de volgende thema’s:    

  • Inclusiviteit: iedereen doet mee. Alle Nijmegenaren kunnen een leven lang bewegen en sporten.
  • Laagdrempelig en dichtbij: Nijmegenaren kunnen deelnemen aan en genieten van een gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten.
  • Ondersteuning: wij ondersteunen verenigingen onder meer door onze inzet van buurtsportcoaches, sportsubsidies en het aanbieden van een specifieke cursussen.
  • Gezondheid: we behouden en verbeteren de gezondheid en het welzijn van inwoners door het bevorderen van sport en bewegen. We faciliteren de beweging ‘Groen, gezond en in beweging’.
  • Profilering: sportevenementen dragen bij aan onze ambitie om sport en bewegen impulsen te geven, maken de stad aantrekkelijk voor haar bewoners en geven een economische impuls.


We zetten bewust veel huidige, goed werkende  interventies en ondersteuningsmogelijkheden voort. Wij zien echter ook dat er groepen met beweeg- en sportarmoede zijn; voor deze groepen intensiveren wij onze inzet. We zetten de komende jaren in op succesvolle sport-en beweeginitiatieven voor groepen met beweegarmoede en gaan daarvoor nieuwe verbindingen (in de wijk) aan. We faciliteren dit met de inzet van buurtsportcoaches#. We werken samen met partners in de stad, sportverenigingen, organisatoren van sportevenementen, commerciële sportaanbieders, het onderwijs en gemeentelijke programma’s waar de energie en ambitie zit om een gezonde leefstijl voor onze inwoners mogelijk te maken.

Om inwoners plezier, voldoening en beleving uit sport en bewegen te laten halen, ondersteunen we dat ieder op eigen niveau kan sporten, van talentvolle sporters tot mensen met een beperking. Wij faciliteren kinderen om kennis te maken met sport en bewegen in Nijmegen en staan open voor nieuwe sportinitiatieven.

Wat willen we het komend jaar bereiken

We vinden het van groot belang dat er in de stadsdelen goede sportvoorzieningen zijn en blijven de komende jaren sport en bewegen toegankelijk maken. Wij gaan door met de wijkgerichte inzet van sportdocenten en buurtsportcoaches bij verenigingen.

Vanaf 2020 zetten we ook extra in op het stimuleren van sport en bewegen binnen de doelgroep migranten. We werken gebiedsgericht en geven per wijk met onze partners uit onder andere de wijk, sport, onderwijs en zorg uitvoering aan een gedragen wijksport-en beweegplan. Wat goed gaat, zetten we voort. Daarom continueren wij de succesvolle thematische inzet op de thema's Zwemmen, Uniek Sporten en talentontwikkeling.

Met kennispartners als de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voeren we de kennisagenda sport en bewegen uit en zijn we gastheer voor een internationaal congres, waarmee we aan een groot publiek kunnen laten zien waarom Nijmegen de Gelderse sport- en beweegstad is.

In 2020 is Nijmegen ook gastheer van het Wereldkampioenschap Wielrennen voor Studenten (WUCC). Met dit evenement profileren we Nijmegen als de Gelderse (studenten)sportstad en fietsstad. In 2022 is Nijmegen daarnaast gastheer van de Eurogames: het grootste Europese sportevenement voor de LHBTI- gemeenschap. In de aanloop naar dit evenement starten we vanaf 2020 met allerlei 'side events', zodat we bekendheid genereren voor dit evenement en de impact ervan zo groot mogelijk laten zijn. De evenementen van stichting Zevenheuvelenloop, zoals het NK halve marathon, wenden we ook aan om onze sportieve en sociale ambities te realiseren.

Wij ronden in 2020 de Nota Binnensportaccommodaties af. Daarnaast presenteren wij een Toekomstvisie voor de Nijmeegse zwembaden. Voor Nijmegen-Noord werken wij het concept van de beweegroute het Groene Lint (Urban Fit Track) verder uit, breiden we de capaciteit uit bij tennisvereniging LLTV en ronden we de bouw van een gymzaal in de Stelt af. We starten in 2020 met de bouw van een sporthal-plus in Hof van Holland, waar ruimte is voor bewegingsonderwijs, breedtesport en wedstrijdsport op nationaal niveau.
In het kader van de uitvoering van de nota Buitensportaccommodaties werken we het concept van een multifunctioneel sportveld in Nijmegen-Noord verder uit, bereiden we de verhuizing van korfbalvereniging Keizer Karel voor en vergroten we de capaciteit van bestaande accommodaties, zoals die van voetbalvereniging Oranje Blauw, door de aanleg van extra velden.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 18

2,2 %

Baten

€ 5

0,6 %

ga terug