Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bereikbaarheid

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken

Onze ambities voor het mobiliteitsbeleid zijn in 2019 vastgelegd in het ambitiedocument 'Nijmegen Goed op Weg', dat in september in de raad is besproken. In Nijmegen blijft het aantal inwoners en het aantal banen naar verwachting flink groeien en daarmee ook het aantal verplaatsingen. Hierdoor komen zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid onder druk te staan. We streven ernaar dat mobiliteit een bijdrage levert aan de vier grote opgaven van Nijmegen: aantrekkelijke stad, duurzame stad, economisch veerkrachtige stad en sociale & gezonde stad. Dat betekent dat we prioriteit geven aan actieve en duurzame mobiliteit (voetgangers, fietsers en openbaar vervoer).

Fietsen levert een constante bijdrage aan gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. We streven naar een verdere afname van het aandeel van autoverkeer in korte ritten in de stad. Voor korte ritten is fietsen of lopen meestal een goed alternatief.

We willen de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer in onze stad verbeteren, zodat meer reizigers er gebruik van maken. Onderdeel hiervan zijn het aanbieden van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) tussen knooppunten, de opwaardering van station Heyendaal en het creëren van een westelijke entree voor het centraal station.  Daarmee stimuleren we het gebruik van duurzame vervoerswijzen. Ook vanuit sociaal oogpunt is het belangrijk dat reizigers die minder mobiel zijn of geen auto hebben, zich goed kunnen verplaatsen.

Voor het autoverkeer ligt de nadruk op het verbeteren van de bereikbaarheid. We doen dit door automobilisten te stimuleren de spits te mijden en alternatieven aan te bieden. De focus ligt op het optimaal benutten van ons bestaande wegennet. We streven ernaar dat mensen per verplaatsing een goede keuze maken voor een vervoermiddel en daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van elektrische deelvoertuigen. We zetten in op een verantwoord en acceptabel evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van parkeerplaatsen. We streven naar een passend parkeeraanbod voor bewoners, forenzen, ondernemers en bezoekers van onze stad. De komende jaren willen we het parkeeraanbod voor bezoekers in het centrum laten dalen en het parkeren op afstand promoten.  We bieden aan de rand van de stad of in de regio goede parkeervoorzieningen aan met aantrekkelijk aansluitend vervoer. De stadslogistiek willen we schoner en slimmer laten organiseren. Samen met de grote werkgelegenheidsgebieden gaan we in overleg welke problemen zij ervaren en hoe we die samen kunnen aanpakken.

Een aantrekkelijke stad is ook een veilige stad. Landelijk zien we een stagnatie in de afname van het aantal ernstige verkeersongevallen. Met name de toename van het aantal gewonden onder kwetsbare verkeersdeelnemers baart zorgen. De ontwikkeling in Nijmegen is (vergeleken met andere sterk stedelijke gemeenten) relatief gunstig: er is hier sprake van een stagnatie van het aantal ernstige letselongevallen. We blijven streven naar een afname van deze ongevallen in de stad.

Voor iedereen streven we naar mobiliteitsgeluk: mensen moeten voldoende geschikte verplaatsingsmogelijkheden hebben om aan het maatschappelijke en sociale leven te kunnen deelnemen.

We beheren en onderhouden de wegen, civiele bouwwerken,  openbare verlichting,  verkeersregelinstallaties en verkeersvoorzieningen. Door risicogestuurd beheer streven we naar integrale inzet van middelen en veilige assets in de openbare ruimte.

Wat willen we het komend jaar bereiken

In het ambitiedocument 'Nijmegen Goed op Weg' is een aantal nader uit te werken projecten of thema’s benoemd. We noemen de uitwerking van de parkeernota, de visie op dynamisch verkeersmanagement, het regionaal uitvoeringsprogramma Slim & Schoon Onderweg, voorbereiding van besluitvorming over een milieuzone en zero-emissie, het meerjarenprogramma HOV en fiets en voorbereiden van de planvorming voor station Nijmegen Centraal en Nijmegen Heyendaal.

De provincie heeft met de regio de ambitie om Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) te realiseren op een aantal corridors; voor Nijmegen zijn dit er acht. In 2020 willen we weten welke corridors HOV-corridors worden en hoe dit er uit komt te zien. In december 2023 gaat de nieuwe openbaarvervoerconcessie van de Provincie Gelderland in. Wij willen bereiken dat hierbij ook rekening wordt gehouden met ons uitgangspunt dat we elke wijk rechtstreeks willen verbinden met de binnenstad en dat het busvervoer duurzaam is.
We willen achterhalen of flexibel openbaar vervoer binnen bepaalde wijken of voor bepaalde doelgroepen een aanvulling kan zijn op het bestaande vervoersaanbod. Tevens willen we een toekomstvaste verdeling van de bussen door de binnenstad.
Vanaf 2020 willen we een bezuiniging bereiken van € 50.000 op het nachtvervoer van de Vierdaagse.

In 2020 stellen we een nieuwe parkeernota op, die voor de komende jaren het beleid rondom parkeren beschrijft. In deze nota gaan we in op aspecten als blauwe zones, reguleringsgebieden en transferia. De Nota Parkeernormen wordt niet herschreven, maar zal beleidsmatig haar beslag krijgen in de nieuwe Parkeernota en juridisch in de Beleidsregels Parkeren. Het beleid over fietsparkeren wordt ook verwerkt in de nieuwe Parkeernota.

Nieuw in het beleid is de aandacht voor de voetganger. Deze vervoerswijze is in eerder beleid onderbelicht gebleven. Op de korte afstanden willen we lopen stimuleren. Dit doen we door het in kaart brengen van looproutes en deze routes de komende jaren te optimaliseren. Dit draagt ook bij aan het vergroten van zelfredzaamheid in de samenleving.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 48

5,7 %

Baten

€ 22

2,6 %

ga terug