Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken

We willen dat Nijmegen op de lange termijn een aantrekkelijke stad blijft om te wonen, werken, studeren, investeren, recreëren, bezoeken en een bedrijf te vestigen. Een aantrekkelijke stad is ook een duurzame, een sociale en een economisch veerkrachtige stad. Deze vier speerpunten uit het Coalitieakkoord zijn leidraad. We streven naar een goed samengaan van kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid, haalbaarheid, cultuurhistorie en toegankelijkheid.

Nijmegen blijft de komende jaren groeien. Wij groeien in inwoneraantal sneller dan vergelijkbare steden, de provincie en Nederland. Dit biedt kansen en uitdagingen. We hebben een forse woningbouwopgave van circa 1.200 woningen per jaar, voornamelijk te realiseren in de Waalsprong en het Waalfront. Om huishoudens uit alle inkomensgroepen goed te kunnen bedienen, zijn daarbij meer huurwoningen in het sociale en middeldure segment nodig. In deze segmenten willen we respectievelijk 400 en 500 woningen extra toevoegen, gedeeltelijk in nieuwe projecten.

Een aantrekkelijke stad blijven betekent ook aandacht voor de bestaande stad. We richten ons op een  levendige en leefbare binnenstad, een goed (maatschappelijk) voorzieningenniveau, een bloeiende culturele sector  en vitale, gezonde, duurzame, gevarieerde en gemengde wijken. In deze bestuursperiode willen we op dat gebied het volgende bereiken:

  • We werken een aanpak uit om woningen in Nijmegen aardgasvrij te maken
  • We knappen het Valkhofkwartier op en richten het opnieuw in.
  • We maken plannen voor de transformatie van het Stationsgebied.  
  • We maken een toekomstplan om Dukenburg vitaal en toekomstbestendig te houden en voeren dat uit.
  • We zorgen voor een groter aanbod van woningen voor de doelgroepen die daar het meeste behoefte aan hebben, door productie van bouwrijpe grond en ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen.
  • We bieden fysieke ruimte voor realisatie van culturele en maatschappelijke voorzieningen, scholen, kantoren, bedrijfshuisvesting en andere werkgelegenheidslocaties.
  • We realiseren structuurbepalende, stedelijke ontwikkelingsprojecten zoals de Waalsprong, het Waalfront,   Valkhofkwartier, VlaamsKwartier en de transformatie van het Stationsgebied. Deze gebiedsontwikkelingen zijn van groot belang voor de langetermijnontwikkeling van de stad.

De invoering van de Omgevingswet in 2021 benutten we om ruimtelijke ontwikkeling goed te verbinden met sociale en economische ontwikkeling.

Het maatschappelijk vastgoed in Nijmegen ondersteunt en faciliteert de gemeentelijke doelen en ambities en draagt bij aan een aantrekkelijke stad. We willen voorzieningen aanbieden die de stad nu en in de toekomst nodig heeft. De voorzieningen moeten veilig, toegankelijk, duurzaam en goed gespreid over de stad zijn en aansluiten bij de behoeften van zo veel mogelijk gebruikers.

Wat willen we het komend jaar bereiken

Nijmegen blijft de komende jaren groeien. Wij groeien in inwonertal sneller dan vergelijkbare steden. Dit biedt kansen en uitdagingen. We hebben een forse woningbouwopgave van circa 1.200 woningen per jaar, voornamelijk te realiseren in de Waalsprong en het Waalfront. Om huishoudens uit alle inkomensgroepen goed te kunnen bedienen, zijn daarbij meer huurwoningen in het sociale en middeldure segment nodig.

In 2020 lanceren wij de Omgevingsvisie 1.0. Dit wordt het integrale kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad voor de komende periode. We verbinden sectoraal beleid op het terrein van stedelijke ontwikkeling, wonen, groen, openbare ruimte, mobiliteit en duurzaamheid tot een samenhangende visie op de stedelijke ontwikkeling van onze stad, die ook bijdraagt aan de realisatie van sociale en economische doelen. Dat doen we in samenspraak met de stad.

In 2020 gaan we verder met de realisatie van structuurbepalende, stedelijke ontwikkelingsprojecten, zoals de Waalsprong, het Waalfront, het Valkhofkwartier, VlaamsKwartier en de transformatie van het Stationsgebied. Daarnaast gaan we in 2020 door met het scheppen van fysieke ruimte voor de realisatie van culturele en maatschappelijke voorzieningen en de verdere uitvoering van het project Nijmegen Aardgasvrij.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 133

15,7 %

Baten

€ 129

15,3 %

ga terug