Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Openbare ruimte

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken

We dragen zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van de stad van vandaag en morgen. We leveren hiermee een bijdrage aan de grote opgaven van Nijmegen zoals beschreven in het coalitieakkoord. We werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte voor iedereen. Een leefomgeving  waar mensen elkaar ontmoeten, zich thuis voelen en die zij met plezier gebruiken.  Centraal in het beleid voor Openbare Ruimte staat de overtuiging dat we 'ruimte willen geven' aan bewoners en hen graag betrekken en verantwoordelijkheid geven bij het gebruik, beheer en onderhoud van de stad. Wij geven ruimte  aan initiatieven en participatie, zonder daarbij techniek en veiligheid uit het oog te verliezen. Met het oog op duurzaamheid werken we in lijn met de Rijksdoelstellingen toe naar 75% hergebruik van huishoudelijk afval in 2020, en naar 90% in 2025.  In ons streven naar een toekomstbestendige openbare ruimte voor iedereen, combineren we dit maatschappelijk beheermet 'big data' en risicosturing.

De drie grote thema’s op het gebied van duurzaamheid zijn de energietransitie (energieneutrale stad in 2045), ontwikkeling van de circulaire economie (o.a. circulair inkopen) en klimaatadaptatie (een stad die 'klimaatproof' is in 2050). We pakken deze thema’s in samenwerking met partners uit de regio aan, met de doelstelling inclusief te zijn en participatie te bevorderen.

Wat willen we het komend jaar bereiken

We werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte voor iedereen. Een leefomgeving waar mensen elkaar ontmoeten, zich thuis voelen en die zij met plezier gebruiken. We geven voorrang aan de toegankelijkheid van looproutes en dragen zo bij aan een openbare ruimte voor iedereen. Hierdoor vergroten we zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving.

Het huishoudelijk afval dat we inzamelen, proberen we optimaal te scheiden en zoveel mogelijk te hergebruiken. De Rijksdoelstelling voor afvalscheiding is om het hergebruik van huishoudelijk afval te vergroten van 75% in 2020 tot 90% in 2025. Dit laatste is een serieuze uitdaging en vraagt van onze inwoners een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij het beter scheiden van afval. We komen met maatregelen om de kwaliteit en bruikbaarheid van GFT en plastic te verhogen. We zijn van plan om in 2020 te starten met het gescheiden inzamelen en recyclen van luiers en incontinentiemateriaal. We streven samen met de organisatoren van grote  evenementen naar minder afval en een betere verwerking ervan. We werken met verschillende partijen samen om zwerfafval zo veel mogelijk te voorkomen.

We ontwikkelen nieuw groenbeleid voor de stad. Hierin geven we invulling aan de uitdagingen van vandaag en morgen. We leggen voor de stad een stevige groenstructuur op kaart vast. Deze groenstructuur maakt uitwerking mogelijk voor behoud, inpassing en versteviging van onze parken, bomen en plantsoenen. De kracht van het groen kunnen we inzetten voor de aanpak van klimaatadaptatie, voor moestuinen en voedselbossen, voor buitenspelen, sporten en sociale interactie. We zoeken daarvoor samenwerking met diverse kennisinstellingen en educatieve organisaties in de stad.

Klimaatveranderingen hebben een steeds grotere invloed. We hebben een regionale strategie voor klimaatadaptatie vastgesteld en gaan deze nu vertalen naar maatregelen voor onze stad. Door overtollige verharding in de stad te verwijderen (Operatie Steenbreek) zorgen we voor betere opname van regenwater in de bodem en meer ruimte om de stad te vergroenen. Met de roetreductienorm wil de gemeente de luchtkwaliteit verbeteren en daarmee de gezondheid van bewoners beschermen. In 2022 moet de lucht in Nijmegen 40 procent minder roet bevatten dan in 2014.

We betrekken inwoners intensiever bij het vormgeven en onderhouden van hun eigen omgeving. Via de website MijnWijkplan kunnen inwoners ideeën indienen en stemmen op andere initiatieven, en zij kunnen verbeterpunten melden in de Meld & Herstel app Ook bij inrichtingsprojecten betrekken we de inwoners van onze stad.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 43

5,1 %

Baten

€ 24

2,8 %

ga terug