Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken

De aanwezigheid van cultuur en erfgoed draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Nijmegen is de oudste stad van Nederland. Ons verleden vormt een stevig fundament voor ontwikkelingen en vernieuwingen in de stad en is integraal onderdeel van ons culturele klimaat. Kennis van en aandacht voor de rijke cultuurgeschiedenis van de stad vergroot de onderlinge verbondenheid van inwoners en de betrokkenheid bij hun directe omgeving. Onze sterke cultuurhistorische identiteit en culturele voorzieningen maken van Nijmegen een fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren.

We zorgen goed voor ons erfgoed en zetten, waar mogelijk, cultuurhistorie in als inspiratiebron in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Zo maken we het verleden tastbaar en beleefbaar. Investeren in erfgoed loont. Die investeringen stralen af op bewoners, bezoekers en ondernemers. Het leidt tot extra investeringen van derden, tot stabiele of hogere vastgoedprijzen, meer toeristen en dus meer toeristische uitgaven.

Cultuur en erfgoed vormen een belangrijke sociaaleconomische locatiefactor. Ook leveren cultuur en erfgoed een positieve bijdrage aan de onderlinge verbondenheid van Nijmegenaren en hun betrokkenheid bij de directe omgeving. Meer dan in het verleden leidt deze betrokkenheid ertoe dat inwoners zelf initiatieven ontplooien. In die gevallen proberen wij actief mee te denken en te stimuleren. Door onze inzet voor een goede culturele infrastructuur zorgen we voor een cultureel klimaat in de stad dat aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers en uitnodigend is voor ondernemers. De cultuurparticipatie in Nijmegen is relatief hoog, zowel actief als passief, maar we bereiken nog niet iedereen. We streven ernaar om alle bewoners in de stad actief te betrekken bij culturele activiteiten. Met behulp van cultuureducatie willen we jongeren enthousiast maken voor cultuur en erfgoed. Ook is diversiteit in het culturele veld een belangrijke opgave.

Wat willen we het komend jaar bereiken

Cultuur en cultureel erfgoed leveren een belangrijke bijdrage aan de opgave ‘Aantrekkelijke stad’ en aan het behouden en versterken van de eigenheid en identiteit van Nijmegen. Voor 2020 hebben we een aantal ambities.

Cultuurvisie Groei
In 2019 is onze nieuwe cultuurvisie “Groei.” vastgesteld. Onze koers voor de komende jaren is werken aan het behoud en versterking van het cultureel ecosysteem, we vragen aan de culturele sector in te zetten op een brede cultuurparticipatie en te gaan voor artistieke kwaliteit en een divers publiek. Daarnaast geven we ruimte aan topcultuur, nieuw talent en aan culturele diversiteit. We  willen de cultuur in Nijmegen versterken zodat de samenhang én diversiteit van zowel het publiek als de cultuursector meer ruimte krijgen. We streven naar verbreding en vernieuwing van het aanbod, een krachtige en zelfbewuste culturele sector en cultuur voor en door iedereen. De nieuwe visie is per 2020 van kracht. Dit jaar zien wij als een ontwikkeljaar waarin we de starten met het uitwerken van de cultuurvisie  langs  onderstaande programmalijnen.
1. Kunst en cultuur voor en door iedereen;
2. Aantrekkingskracht van Nijmegen vergroten door middel van cultuur;
3. Ruimte voor innovatie en creativiteit.

Cultureel Vastgoed
We ondersteunen en faciliteren ons culturele instellingen met  het gemeentelijk  vastgoed en dragen daarmee  bij aan de aantrekkelijke  stad.

025 Arnhem Nijmegen
Samen met de gemeente Arnhem en de provincie vormen  we de stedelijke regio 025. We gaan verder met de ontwikkeling van de stedelijk culturele regio en werken vanuit de regionale context  mee aan een sterk en duurzaam landelijk cultuurbeleid op weg naar de nieuwe cultuurbeleidsperiode 2021-2024 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Archeologische keten
Met de provincie Gelderland gaan we aan de slag met de uitvoering van het masterplan van Museum Het Valkhof en de verbouwing  en uitbreiding van het gezamenlijk archeologisch depot. Op beide locaties wordt het archeologische verhaal van Gelderland en Nijmegen opgeslagen, bestudeerd en gepresenteerd. Hiermee  dragen we bij aan de verbetering van de archeologische keten van opgraving tot presentatie.

Erfgoed beleven
We vinden het belangrijk om bewoners bij ons erfgoed te betrekken en draagvlak te creëren voor instandhouding van ons erfgoed. Ook maakt beleefbaar erfgoed de stad aantrekkelijk voor haar bezoekers. In 2019/2020 ligt vanuit Verleden Verbeeld de focus op 75 jaar vrijheid : in 2019 tijdens de 75-jarige herdenking van het bombardement  en van Operatie Market Garden.  In 2020 besteden we –vooral gericht op jongeren- aandacht aan de waarde van vrijheid  (Rijnlandoffensief  8 februari 2020). In 2020 zetten we verder in op het binnenhalen van de Unesco nominatie voor het neder-Germaanse deel van de Limes in 2021 en maken we, mede vanuit het programma Verleden Verbeeld, een start met het beleefbaar maken van en het betrekken van het publiek bij de Limes.

Erfgoed behouden en ontwikkelen
We werken aan behoud en ontwikkeling van ons erfgoed, om erfgoed te behouden voor de huidige en toekomstige generaties en bij te laten dragen  aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. We implementeren hiervoor onder meer onze Erfgoedkoers voor Waalsprong en -front en nemen erfgoed mee in de omgevingsvisie.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 29

3,4 %

Baten

€ 4

0,5 %

ga terug