Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiering

Beleid

De gemeente Nijmegen bekostigt haar activiteiten, naast de inzet van eigen middelen, grotendeels met geleend geld. De rente die we hierover betalen, brengen we zowel intern als extern in rekening. Per saldo leidt dit tot een financieringsresultaat.

Financieringsbeleid

De belangrijkste doelen van ons beleid zijn:

  • voorzien in de financieringsbehoefte van Nijmegen op korte en lange termijn;
  • vanuit onze publieke taak, waar nodig, instellingen helpen bij hun financiering;
  • risico’s beheersen en beperken bij het aangaan of het verstrekken van een lening;
  • leningen aantrekken tegen zo laag mogelijke (rente)kosten;
  • voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder de Wet Fido (Wet Financiering decentrale overheden).

Deze doelen streven we na door:

Voor de langere termijn leningen af te sluiten met een looptijd van 1 tot 20 jaar
Het overgrote deel wordt afgesloten bij – of via- de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). Deze sectorbank kan door een hoge kredietwaardigheid goedkoop lenen en geeft dit voordeel door aan gemeenten. In toenemende mate maken we gebruik van Medium Term Notes (MTN’s). Een MTN is een verhandelbare schuldbekentenis aan toonder met gestandaardiseerde voorwaarden. Alleen de BNG treedt op als partij die deze leningen arrangeert. Gemeenten verkrijgen hiermee een soepele toegang tot de Europese kapitaalmarkt.

Looptijden leningen variëren om risico’s te beperken
Leningen lossen we meestal pas aan het einde van de looptijd af. Vaak hebben we dan een nieuwe lening nodig. De rente kan op dat moment hoog zijn. Dit is onwenselijk als er veel leningen tegelijkertijd vervallen. Daarom kiezen we de looptijden zodanig dat elk jaar een vergelijkbaar bedrag vervalt. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de wettelijke renterisiconorm die dit maximeert (zie tabel Risiconorm aan het slot van deze paragraaf).

Goedkope leningen aan te gaan met een looptijd van enkele weken
We houden dagelijks bij wat onze geldbehoefte is. Afhankelijk van ons banksaldo gaan we één keer per week leningen aan die we binnen enkele weken weer terugbetalen. Om rentekosten te besparen zetten we hier maximaal op in. De wettelijke kasgeldlimiet maximeert de omvang van deze korte geldleningen. Dit om problemen te voorkomen als de rente snel toeneemt. Wanneer we deze limiet meer dan twee kwartalen aaneengesloten overschrijden dan moeten we dit melden bij de provincie. Met onze begrotingsomvang bedraagt de kasgeldlimiet in 2020 € 68 miljoen (8,5% van 800 miljoen).

Bij het verstrekken van een lening of garantie zoveel mogelijk zekerheden te stellen.
De gemeente is geen bank. Een instelling is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering, inclusief financiering. Wij geven er de voorkeur aan dat instellingen zelf lenen zonder onze tussenkomst. Slechts indien een instelling geen lening kan krijgen overwegen wij onder voorwaarden een rol te spelen. Ook dan willen we zo min mogelijk financieel risico lopen. Hierbij maken we een afweging tussen het financieel risico en het maatschappelijk belang.

Voor leningen die we verstrekken, geld te lenen met dezelfde omvang en looptijd.
Als we een lening verstrekken van meer dan vijf  miljoen Euro lenen we hier zelf voor in. Om renterisico te voorkomen wordt dan voor hetzelfde bedrag en dezelfde looptijd ingeleend. De rente die we vragen leiden we af van de rente die we zelf moeten betalen. Voor provisiekosten en het risico dat we lopen hanteren we een opslag.

Geen risicovolle financiële producten af te sluiten.
De gemeente Nijmegen is zeer terughoudend op het gebied van derivaten, omdat hier doorgaans grote risico’s mee gemoeid zijn. Nijmegen maakt al geruime tijd geen gebruik van derivaten (zoals renteopties).

ga terug