Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Wijkontwikkeling

Inleiding

Met wijkgericht werken geven we richting aan een positieve ontwikkeling van het leefklimaat in wijken en stadsdelen. Het wijkgericht werken in Nijmegen kent een lange traditie en richt zich op de interne en externe samenwerking. We richten ons op het op peil houden van wat goed gaat in de wijken, aanpak van achterstanden in deelgebieden die achterblijven, stimuleren van participatie en samenwerking met wijknetwerken en zorgen voor een samenhangende aanpak op sociaal en economisch gebied, voor vitale en veerkrachtige wijken.

Dit doen we door:

 • opbouw en onderhoud van duurzame relaties met wijknetwerken (bewoners en professionals)
 • sturing op samenwerking en waar nodig regie voeren
 • faciliteren en stimuleren van bewonerskracht, om participatie en eigen initiatief te bevorderen. Hierbij hoort onder andere het verstrekken van subsidies voor bewonersinitiatieven en activiteiten en het ondersteunen van een wijkgerichte communicatie infrastructuur (wijkbladen, websites en sociale wijkmedia).
 • bewaken van de eenheid van ons optreden vanuit de gemeentelijke organisatie, door het perspectief vanuit de wijk, de context en de geschiedenis in beeld te houden. Daardoor kunnen ontwikkelingen of nieuwe partners goed landen in het netwerk en aansluiten bij wat er al is.

Wat speelt er?
De focus ligt op thema’s die vergaande positieve of negatieve effecten hebben op de leefbaarheid en de ontwikkeling van de wijken, zoals energietransitie (Nijmegen Aardgasvrij), participatie in het kader van de Omgevingswet, de focus op preventie en de relatie wonen en zorg, de veranderingen in het stelsel van zorg, hulp en welzijn, de ombuiging van de wijkaccommodaties en de ondersteuning van nieuwe collectieve (bewoners)initiatieven. We streven ernaar ‘spelen’ te integreren in de openbare ruimte en te verbinden met functies als ontmoeten, gezondheid, sport en onderwijs. In de stadsdelen zijn we aan de slag met verschillende thema’s. In Dukenburg en Neerbosch-Oost werken we aan de uitvoering van gebiedsvisies. In Lindenholt staat de gezondheidsaanpak centraal. In Noord focussen we op de jeugd. In Centrum staan de woonfunctie, evenementen en kamerverhuuroverlast op de agenda. Oost heeft als belangrijkste thema vergrijzing en voorzieningen, maar ook kamerverhuuroverlast. In Oud-West en Midden pakken we de verbinding tussen oud-nieuw en vroegsignalering op wooncomplexniveau. In Nieuw-West en Zuid staan de problematiek achter de voordeur en de stapeling van sociale problematiek centraal, evenals generatielange armoede en werkloosheid.

Link met programma’s
Wijkontwikkeling is voornamelijk terug te vinden in de volgende programma’s:

 • Veiligheid
 • Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
 • Werk en Inkomen
 • Onderwijs
 • Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
 • Openbare Ruimte
 • Sport
ga terug