Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Lokale heffingen

Beleid

Deze paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in de door de gemeente Nijmegen  geheven belastingen en heffingen (rechten, tarieven of leges). De inwoners en bedrijven in Nijmegen dragen via de lokale belastingen en heffingen bij aan het welzijn, de leefbaarheid en de voorzieningen in hun stad. De lokale belastingen en heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten.

We maken onderscheid tussen belastingen en heffingen:

  • Belastingen zijn bijdragen aan de gemeente waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. Voorbeelden zijn OZB, hondenbelasting en de toeristenbelasting. De opbrengsten uit deze belastingen gaan naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt zelf waaraan de gemeente dit geld besteedt
  • Heffingen  worden geheven als de gemeente een van haar bezittingen ter beschikking stelt of als de gemeente een dienst verleent aan een individuele burger of bedrijf. Voorbeelden zijn havengelden en leges. De opbrengsten uit deze heffingen worden direct gebruikt om de gemaakte kosten te dekken. De gemeente mag niet meer heffen (maximaal 100%) dan de begrote kosten die gedekt worden met de heffing.

Algemeen

De totale opbrengst aan belastingen en heffingen bedraagt circa € 133 mln. Dit bedrag komt overeen met circa 17% van de totale gemeentelijke baten. Het merendeel van de opbrengst wordt gegenereerd door de OZB, Parkeerbelasting en de Rioolheffing.

In onderstaande tabel zijn de inkomsten uit de lokale belastingen en heffingen opgenomen:

Bedragen * €1 mln

Opbrengst 2018
  (Stadsrekening)

Begroot
dynamisch 2019

Stadsbegroting
2020

Onroerende zaakbelasting

80,0

82,2

86,7

Afvalstoffenheffing

0,2

0,2

0,2

Rioolheffing

15,7

15,6

16,2

Parkeergelden

16,0

16,3

16,8

Leges bouwvergunningen

4,0

5,8

5,9

Reclamebelasting

0,0

0,2

0,2

Opbrengst groene zakken

2,0

2,4

2,4

Leges burgerzaken

3,6

2,3

2,1

Hondenbelasting

1,1

1,2

1,3

Parkeerboetes

0,8

0,7

0,7

Precariobelasting

0,5

0,4

0,5

Reinigingsrecht

0,6

0,7

0,7

Scheepvaartrechten

0,6

0,6

0,6

Marktgelden

0,2

0,2

0,3

Toeristenbelasting

0,8

0,6

0,6

Eenmalige rioolaansluiting

0,0

0,1

0,1

Overige leges

1,1

0,9

0,9

Totaal

127,2

130,3

136,1

Vaststelling tarieven

Alle verordeningen die betrekking hebben op de gemeentelijke belastingen en heffingen 2020 (met tarieven) worden in december 2019 tegelijkertijd aangeboden aan de gemeenteraad. De OZB-tarieven 2020 kunnen nu nog niet worden berekend. Voor de berekening van de OZB-tarieven 2020 zijn de nieuwe WOZ-waarden van alle objecten nodig. De uitkomst van de herwaardering van de WOZ-objecten is pas medio oktober 2019 bekend.

Tarievenbeleid algemeen

Alle tarieven zijn volgens het bestaand beleid met de inflatiecorrectie van  2,30% voor 2020 geïndexeerd. Daar waar sprake is van een ander percentage stijging of daling wordt dit later in deze paragraaf per heffing toegelicht. Voldaan wordt aan het wettelijk kader dat heffingen maximaal 100% kostendekkend mogen zijn.

Kwijtschelding

Voor de inwoners met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Het verlenen van kwijtschelding is aan wettelijke regels gebonden. Hoofdregel is dat gemeenten het kwijtscheldingsbeleid van de rijksoverheid volgen zoals geregeld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet. Strenger toepassen van deze regels is toegestaan, ruimhartiger toepassen niet. De gemeente Nijmegen volgt het beleid van de Rijksoverheid. De gemeente kan zelf bepalen welke belastingen al dan niet voor kwijtschelding in aanmerking  komen. Kwijtschelding wordt met ingang van 1 januari 2019 verleend voor de hondenbelasting voor de eerste hond en de leges voor een gehandicaptenparkeerplaats of ‐kaart. Voor de overige belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding meer verleend.

ga terug