Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

6.2 Wijkteams

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):

  • voorlichting;
  • advisering;
  • cliëntondersteuning;
  • toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
  • preventie;
  • vroegsignalering.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • dienstverlening van de wijkteams met het karakter van maatwerk dienstverlening WMO hoort thuis onder taakveld 6.71.

Overzicht baten en lasten

€8.520

€0

rek. 2018

€8.989

€0

begr. 2019

€9.411

€0

begr. 2020

€9.099

€0

begr. 2021

€9.093

€0

begr. 2022

€9.093

€0

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Sociale wijkteams774794812812812812
Sociale wijkteams7.7247.7247.8457.6137.6137.613
Hulpverlening2262222
6.2 Wijkteams Uitvoeringskn0465752672666666
Totale lasten8.5208.9909.4129.0989.0939.093
Baten
Totale baten000000
Saldo van lasten en baten8.520 N8.990 N9.412 N9.098 N9.093 N9.093 N

Toelichting

Tot dit taakveld behoren de loketvoorzieningen die gericht zijn op het indicatie stellen voor lokale Wmo en Jeugdvoorzieningen (individuele maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening). Voor de gemeente Nijmegen verzorgen de sociale wijkteams de indicatiestellingen en geven de Stips adviezen aan personen die een hulpvraag hebben op het gebied van Wmo begeleiding en dagbesteding en Jeugdzorg. Het beschikbare budget bedraagt in 2020 bijna € 9,4 miljoen. De begroting van dit taakveld loopt af naar € 9,1 miljoen in 2023, als gevolg van een taakstelling uit het coalitieakkoord.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 9.398

4,0 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug