Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Grondbeleid

Beleid

Het grondbeleid neemt fysiek ruimtelijke projecten in ontwikkeling en voert deze uit. Hierbij is een relatie met andere taakvelden binnen de gemeentelijke begroting.
De beoogde maatschappelijke effecten van dit grondbeleid zijn:

  • een groter aanbod van woningen voor de doelgroepen die daar het meeste behoefte aan hebben, door de productie van bouwrijpe grond en de ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen
  • scheppen van fysieke ruimte voor de realisatie van culturele en maatschappelijke voorzieningen, scholen, kantoren, bedrijfshuisvesting en andere werkgelegenheidslocaties
  • realisatie van structuurbepalende, stedelijke ontwikkelingsprojecten zoals de Waalsprong, transformatie Stationsgebied, Valkhofkwartier en Waalfront; deze zijn initiërend voor de lange termijn ontwikkeling van de stad.

De manier waarop we ons grondbeleid uitvoeren, is uitgebreid omschreven in de Nota Grondbeleid 2018 die in maart 2018 door uw Raad is vastgesteld. In deze kadernota gaan we niet alleen uit van faciliterend grondbeleid, waarbij we gebruik maken van ’publieke’ instrumenten, maar kiezen we ook voor een actieve, ontwikkelende en daarmee risicodragende rol van de gemeente. Dit kan zelfstandig of via samenwerking met marktpartijen en deelnemingen in publiek-private samenwerkingen (PPS) zoals Waalfront, of via een gemeenschappelijke regeling met andere overheden, zoals Bijsterhuizen. In de actieve rol verwerven we gronden, ontwikkelen we plannen en maken we terreinen bouwrijp en verkopen deze.
Projecten worden door het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf voorbereid, tot uitvoering gebracht en financieel afgewikkeld. De planexploitaties van deze projecten die altijd een doorlooptijd van meer jaren kennen, leggen we als document ter vaststelling aan uw raad voor. Bij veel van deze projecten speelt grondbeleid een belangrijke rol. Projecten als de Waalsprong, Waalfront, Winkelsteeg en Stationsgebied Nijmegen zijn in dit verband belangrijke projecten.

De toe te passen parameters voor de eerstvolgende herziening van de planexploitaties worden jaarlijks in de Zomernota vastgesteld door uw raad.
De planexploitaties van de gemeente Nijmegen worden jaarlijks opgenomen in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP). Het VGP wordt aan het begin van het kalenderjaar ter vaststelling aan uw raad aangeboden, waarbij de peildatum 1 oktober van het daaraan voorafgaande jaar is. De planning is dat het VGP door uw raad wordt vastgesteld vóór de jaarrekening. De ontwikkeling van de boekwaarde tussen 1 oktober en 1 januari wordt ook bij de rekening gerapporteerd. Een tussenmelding van het VGP in de vorm van mogelijk verwachte, grotere afwijkingen vindt dan plaats in het kader van de begroting, waarbij ook wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van de risico's in het taakveld planexploitaties binnen het programma Stedelijke ontwikkeling en Wonen en het voor dit taakveld benodigd weerstandsvermogen.

ga terug