Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Balans en EMU saldo

Balans en EMU saldo

Geprognosticeerde balans

De begroting wordt gekenmerkt door verwachte kosten en opbrengsten in de komende jaren. De tegenhanger hiervan is de balans waarin de bezittingen en schulden aan het einde van het jaar worden gepresenteerd. Hoewel de balans centraal staat in de jaarrekening, is deze met de vernieuwing van de verslaggevingsregels nu ook voor de begroting verplicht. Oftewel, wat is de verwachte ontwikkeling van de bezittingen en schulden van de gemeente Nijmegen?

De balans hoeft in de begroting niet hetzelfde detailniveau te kennen als in de jaarrekening. Daarbij is alleen het eerstvolgende jaar voorgeschreven. Om een goed beeld te krijgen kiezen wij ervoor om wél een meerjarig beeld te geven. Daarbij ligt de nadruk op balansposten die een grote omvang hebben en/of meerjarig fluctueren. De belangrijkste bronnen zijn de geplande investeringen in materiële vaste activa ( gebouwen, infrastructuur en riolering) en ruimtelijke ontwikkelingsplannen (zoals de Waalsprong en het Waalfront). Dit geeft het volgende beeld.

bedragen * € 1 miljoen


ult ' 18

begr
ult ' 19


ult ' 20


ult ' 21


ult ' 22


ult ' 23

Activa

Investeringen (vaste activa)

399

426

455

485

479

463

Leningen (financiële vaste activa)

74

49

40

31

22

19

Overige vaste activa

16

16

15

15

14

14

Grondexploitaties (voorraden)

362

323

275

247

203

156

overige voorraden

10

0

0

0

0

0

Kortlopende vorderingen

88

41

41

41

41

41

Liquide middelen

2

2

2

2

2

2

Overlopende activa

12

12

12

12

12

12

Totaal activa

963

868

840

832

773

707

Passiva

Eigen vermogen

- algemene reserve (saldireserve)

64

47

52

57

65

72

- bestemmingsreserves

28

26

22

22

18

19

Voorzieningen

25

23

22

21

20

18

Schulden (langlopend en kortlopend)

811

740

712

700

639

566

Overlopende passiva

35

32

32

32

32

32

Totaal passiva

963

868

840

832

773

707

De twee regels met de grootste verandering is de regel Grondexploitaties aan de activa kant van de balans en de Schulden aan de passiva kant. Door de verwachte verkopen van gronden in de komende jaren worden de schulden die zijn aangegaan voor de aankoop en bouwrijp maken van gronden afgelost. Deze veranderingen hebben een positief effect op de financiële kengetallen. Deze kengetallen zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Emu saldo

Uit de balans kan ook het EMU-saldo worden afgeleid. Dit is het verschil tussen inkomsten en uitgaven op kasbasis; gemeenten zijn verplicht het baten- en lastenstelsel hanteren. Het verschil tussen deze stelsels is het toerekenen van kosten aan boekjaren. Zo wordt in het baten- lastenstelsel de kosten van investeringen niet in één keer genomen, maar uitgesmeerd over de totale gebruiksduur. Ook gebruiken wij reserves waarin we ‘geld’ tijdelijk ‘parkeren’ en later alsnog benutten.
Omdat het overschrijden van het EMU-saldo als totale overheid, meer uitgeven dan dat er binnenkomt, consequenties heeft vindt men het belangrijk dat ook decentrale overheden sturen op het EMU-saldo. De landen van de Europese Unie hebben afgesproken dat de totale overheid jaarlijks een tekort mag hebben van maximaal 3% van het bruto nationaal product. Dit EMU-saldo is het saldo van de gehele overheid in een land. Gemeenten tellen dus ook mee.

In onderstaande tabel is het EMU-saldo bepaald op basis van de ontwikkeling van de financiële balansposten, zijnde de financiële activa en passiva (vast of vlottend).

bedragen * € 1 miljoen


ult ' 18

begr
ult ' 19


ult ' 20


ult ' 21


ult ' 22


ult ' 23

1. Financiële vaste activa

7

-26

-9

-9

-9

-3

2. Financiële vlottende activa

-7

47

0

0

0

0

3. Financiële passiva

1

-75

-28

-12

-62

-47

Emu saldo

1

-53

-37

-21

-71

-51

Totale lasten programma's

815

828

842

789

789

786

Emu saldo als % van de lasten

0,1%

-6,4%

-4,4%

-2,6%

-9,0%

-6,4%

Het EMU-saldo van de gemeente Nijmegen is de komende jaren overwegend negatief. Dit betekent dat er meer geld binnenkomt dan er uitgegeven wordt. Reden hiervan is dat we verwachten dat de grondexploitaties een positieve kasstroom gaan opleveren. Deze positieve kasstroom zorgt ervoor dat we minder extern hoeven te lenen: de schuldpositie daalt.

Per saldo betekent dit dat we er van uitgaan dat de gemeente Nijmegen bijdraagt aan een verlaging van het Nederlands EMU-saldo

ga terug