Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Wat kost het?

Overzicht baten en lasten

€217.6

€17.0

rek. 2018

€235.3

€13.4

begr. 2019

€241.1

€9.7

begr. 2020

€231.6

€9.7

begr. 2021

€229.0

€9.7

begr. 2022

€228.7

€9.6

begr. 2023

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201820192020202120222023
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipati37.536.136.235.034.634.3
6.2 Wijkteams8.59.09.49.19.19.1
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)4.27.78.37.47.47.4
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+36.237.938.838.337.337.3
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-24.828.128.527.727.627.7
6.81 Geëscaleerde zorg18+77.484.090.086.586.486.4
6.82 Geëscaleerde zorg18-21.424.321.319.018.518.5
7.1 Volksgezondheid7.68.28.68.68.18.0
Totale lasten217.6235.3241.1231.6229.0228.7
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipati4.94.64.64.64.64.5
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)2.21.41.41.41.41.4
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+1.00.60.20.20.20.2
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-0.20.20.00.00.00.0
6.81 Geëscaleerde zorg18+5.13.73.43.43.43.4
6.82 Geëscaleerde zorg18-3.32.80.00.00.00.0
7.1 Volksgezondheid0.30.10.10.10.10.1
Totale baten17.013.49.79.79.79.6
Saldo van lasten en baten200.6N221.9N231.4N221.9N219.3N219.1N

Het beschikbare budget voor het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg  bedraagt in 2020 236 miljoen euro. Het budget neemt in de jaren daarna af tot bijna 229 miljoen euro in 2023. Dit heeft voornamelijk te maken met de mutaties vanuit het coalitieakkoord 2018 en Koersdocument 2019 (zie paragraaf 'veranderingen in de begroting').

De taakvelden met de grootste financiële omvang betreffen Geëscaleerde zorg 18+,  Samenkracht en burgerparticipatie en Maatwerkdienstverlening 18+. Deze drie taakvelden omvatten bijna 70% van het totale budget.

Door de implementatie van taakvelden in de begroting 2019 is het voormalige programma Zorg en Welzijn sterk veranderd. Door deze structuurwijziging zijn er onderdelen uit andere programma's toegevoegd aan het nieuwe programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg. Voorbeelden hiervan zijn: schuldhulpverlening, wijkaccommodaties en wijkaanpak. Daarnaast heeft de structuurwijziging ook invloed gehad op onderdelen van het oude programma Zorg en Welzijn: het product Jeugd is verdeeld over de taakvelden Geëscaleerde zorg 18-, Maatwerkdienstverlening 18- en Samenkracht en burgerparticipatie. De oude producten Welzijn en Diversiteit maken nu onderdeel uit van Samenkracht en burgerparticipatie.

Een andere grote wijziging is dat de integratieuitkeringen Sociaal Domein Wmo en Jeugd vanaf 2019 zijn toegevoegd aan de algemene uitkering. Alleen de integratieuitkeringen beschermd wonen en Voogdij/18+ blijven vooralsnog bestaan.

Hieronder volgt een toelichting per taakveld.

Samenkracht en burgerparticipatie
Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen die gericht zijn op participatie. Voorbeelden hiervan zijn: subsidieverleningen aan welzijnsinstellingen, wijkaccommodaties, wijkaanpak, kinderopvang en diversiteit (vluchtelingen en asielzoekers,  seksuele diversiteit en participatie allochtonen). Het beschikbare budget voor 2020 bedraagt 36,0 miljoen euro.

Wijkteams
Tot dit taakveld behoren de loketvoorzieningen die gericht zijn op het stellen van een indicatie voor lokale Wmo en Jeugdvoorzieningen (individuele maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening). Voor de gemeente Nijmegen verzorgen de sociale wijkteams de indicatiestellingen en geven de Stips adviezen aan personen die een hulpvraag hebben op het gebied van Wmo begeleiding en dagbesteding en Jeugdzorg. Het beschikbare budget bedraagt in 2020 totaal 9,4 miljoen euro. De begroting van dit taakveld loopt af naar 9,1 miljoen euro in 2023, als gevolg van een taakstelling uit het coalitieakkoord.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Tot dit taakveld behoren de materiële voorzieningen die op basis van een beschikking aan personen met een fysieke beperking verstrekt worden. Doel is om mensen zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Voorbeelden van materiële voorzieningen zijn: rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen. Het beschikbare budget in 2020 bedraagt 8,3 miljoen euro.
De begrote baten bedragen 1,4 miljoen euro en hebben betrekking op de te ontvangen eigen bijdragen van het CAK.

Maatwerkdienstverlening 18+
Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een indicatie of beschikking. Voorbeelden hiervan zijn: individuele begeleiding, (arbeidsmatige) dagbesteding, huishoudelijke verzorging, schuldhulpverlening. Het beschikbare budget bedraagt 38,7 miljoen euro. De begroting van dit taakveld loopt af naar 37,3 miljoen euro in 2023, dit heeft voornamelijk te maken met oplopende taakstellingen die zijn opgenomen vanuit het coalitieakkoord en het interventieplan.

Maatwerkdienstverlening 18-
De totale begroting van het taakveld Maatwerkdienstverlening 18- bedraagt 28,4 miljoen euro in 2020. Het grootste deel hiervan is begroot voor ambulante jeugdzorg, namelijk 26,1 miljoen euro. Voor PGB Jeugd is 1,4 miljoen euro begroot. De begrote uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen 0,9 miljoen euro in 2020.

Geëscaleerde zorg 18+
Tot dit taakveld behoren de opvang- en voorzieningen voor beschermd wonen. Voorbeelden hiervan zijn: maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen voor personen met psychische problemen en de inloopfunctie GGZ.
De gemeente Nijmegen is voor de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen centrumgemeente. Nijmegen ontvangt hiervoor van het Rijk verschillende uitkeringen die bestemd zijn voor inzet in de regio Nijmegen en regio Rivierenland. Naast de genoemde onderdelen maakt ook de noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers onderdeel uit van dit taakveld. In totaal is 86,1 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de beleidsonderdelen op dit taakveld. Hiervan komt 76,5 miljoen euro uit de 'specifieke' rijksuitkeringen (circa 93%). De begroting is over de jaren vrij constant.

Geëscaleerde zorg 18-
De totale begroting van het taakveld Geëscaleerde zorg 18- bedraagt 20,7 miljoen euro in 2020. Het grootste deel hiervan is begroot voor jeugdzorg met verblijf, namelijk 14,8 miljoen euro. Verder is er 4,5 miljoen euro begroot voor jeugdbescherming en veiligheid en 0,9 miljoen euro voor kwaliteit en uitvoering; dit betreft grotendeels de kosten voor het ROB. Er is 0,4 miljoen euro aan uitvoeringskosten begroot voor dit taakveld; het gaat dan voornamelijk om beleidscapaciteit. De begroting van dit taakveld loopt af vanwege een oplopende taakstelling op het onderdeel jeugdzorg met verblijf (2,0 miljoen euro structureel vanaf 2022).

Volksgezondheid
Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, specifieke doelgroepen, van jeugd en van ouderen. Met name preventieve- en bevorderende maatregelen, het bewaken en het geven van voorlichting, advies en begeleiding maken hier onderdeel van uit. De uitvoering van dit beleid ligt voornamelijk bij de GGD Gelderland Zuid (verbonden partij). Door subsidieverlening en bekostiging van het uniforme deel, ontvangt de GGD vanuit dit taakveld 6,5 miljoen euro voor de uitvoering in de gemeente Nijmegen (het totale uniforme deel bedraagt 9,85 miljoen euro). Daarnaast zijn er specifieke projecten in het kader van gezondheidszorg die vanuit dit taakveld worden uitgevoerd, te weten: Gezond in de Stad, de Gezonde Wijk en Beweeg je fit, Gezondheidsmakelaars. Ook is het dierenwelzijnsbleid opgenomen bij  dit taakveld.
 Het totale beschikbare budget voor dit taakveld bedraagt 8,6 miljoen euro met daartegenover 0,1 miljoen euro aan inkomsten.

Wijkcentra
Voor de exploitatie van de wijkcentra (exclusief uitvoeringskosten) is er 8,2 miljoen euro aan lasten en 4,3 miljoen euro aan baten geraamd.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 236

28,0 %

Baten

€ 10

1,2 %

ga terug