Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financieel beeld

Inleiding financieel beeld

In dit deel wordt het financieel beeld geschetst voor de komende jaren. Als eerste wordt ingegaan op de veranderingen in de programmabegroting. Daarna wordt stil gestaan bij de wijzigingen in het investeringsplan.
Als laatste zijn de ontwikkelingen in het weerstandsvermogen aan bod.

ga terug