Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Met het onderhoud van kapitaalgoederen is in onze begroting een substantieel bedrag gemoeid. Deze paragraaf geeft meer inzicht in omvang en besteding. De kapitaalgoederen van de gemeente zijn verdeeld in drie categorieën, te weten openbare ruimte, onderwijshuisvesting en gebouwen. In deze paragraaf gaan we per onderwerp in op het beleidskader, de financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

ga terug