Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

  • individuele begeleiding;
  • huishoudelijke verzorging;
  • respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
  • individueel vervoer;
  • financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
  • schuldhulpverlening;
  • PGB WMO;
  • eigen bijdragen.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • Immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.

Overzicht baten en lasten

€36.234

€950

rek. 2018

€37.881

€639

begr. 2019

€38.766

€236

begr. 2020

€38.326

€236

begr. 2021

€37.259

€236

begr. 2022

€37.298

€236

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Huishoudelijk verzorging WMO10.59212.51113.47713.92913.94413.959
Schuldhulp en -preventie3.0321.5761.5221.5221.5511.551
Ambulante trajecten volwassenen11.56113.27714.08212.79711.81711.841
Ontwikkelingsgerichte dagbesteding2.0591.6211.6431.6431.6431.643
Arbeidsmatige dagbesteding1.4701.5701.4081.4081.4081.408
PGB maatwerk voorzieningen3.0723.0933.3093.3093.3093.309
Kwaliteit en uitvoering4.4486169597597597
6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv04.1723.2563.1212.9902.990
Totale lasten36.23437.88038.76738.32737.25937.299
Baten
Huishoudelijk verzorging WMO23700000
Schuldhulp en -preventie36000000
Ambulante trajecten volwassenen144710000
PGB maatwerk voorzieningen20900000
6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv0569236236236236
Totale baten951640236236236236
Saldo van lasten en baten35.283 N37.240 N38.531 N38.091 N37.023 N37.063 N

Toelichting

Voor het taakveld ‘Maatwerkdienstverlening 18+’ is 38,8 miljoen euro beschikbaar in 2020. Het beschikbare budget neemt in de jaren daarna af tot 37,3 miljoen euro in 2022. Het budget neemt per saldo af doordat er met het coalitieakkoord enerzijds extra middelen zijn toegevoegd die zich vertalen naar dit taakveld, anderzijds zijn er diverse taakstellende bezuinigingmaatregelen geland in de begroting van dit taakveld. Voor de uitvoeringskosten is 2,7 miljoen euro beschikbaar in 2020.

Het beschikbare budget wordt ingezet voor de huishoudelijke verzorging (13,9 miljoen euro). Voor de begeleiding en dagbesteding aan personen die vanuit de Wmo geïndiceerd zijn, is een bedrag beschikbaar van 15,7 miljoen euro. Voor arbeidsmatige dagbesteding is 1,4 miljoen euro beschikbaar. Naast zorg in natura worden ook persoonsgebonden budgetten voor begeleiding en huishoudelijke hulp ingezet. Hiervoor is een bedrag begroot van 3,3 miljoen euro.

Het deelproduct 'Schuldhulp en -preventie' is met de omzetting van producten naar taakvelden toegevoegd aan het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg (afkomstig van programma Inkomen en Armoedebestrijding). Aan schuldhulpverlening geven we vanaf 2020 jaarlijks per saldo 1,5 miljoen euro uit.

Voor de uitvoeringskosten is 2,7 miljoen euro gereserveerd.

Door de omzetting van producten naar taakvelden zijn de baten van het deelproduct Eigen bijdragen  volledig toegerekend aan het taakveld 'Maatwerkvoorzieningen' (hulpmiddelen). Dit geeft echter geen goed beeld van de ontvangen eigen bijdragen van het CAK. Het grootste deel van de te ontvangen eigen bijdragen zijn toe te rekenen aan het taakveld 'Maatwerkdienstverlening 18+', in het bijzonder  aan Wmo Huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 38.737

16,4 %

Baten

€ 236

2,4 %

ga terug