Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Veranderingen in de Begroting

Veranderingen in de Begroting

Bedragen * € 1.000

 2020

 2021

 2022

 2023

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Diverse meldingen wijkaccommodaties/panden

-220

-220

-220

-220

Diversiteit; preventieve taken migranten en vluchtelingen

25

25

25

25

Subsidies diversiteit

40

40

40

40

Wijkbudgetten

50

50

100

150

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Hulpmiddelen

575

575

575

575

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

A-structurele middelen Rijk armoede en schulden

50

50

Voorlichtingscampagne

40

40

10

10

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Reservering volume groei ten gunste van zorg en welzijn

-2.000

-1.500

-1.500

-1.500

Volumegroei jeugd 2015 - 2019

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

7.1 Volksgezondheid

Aframen niet gebruikt budget gezondheidsbescherming 

10

10

10

10

Gezondheidspreventie aframen budget overige kosten

6

6

6

6

Groen Gezond en In Beweging

-64

-64

-64

-64

Huisvesting consultatiebureaus, restant budget 

89

89

89

89

Meerkosten huisvesting/ nieuwbouw GGD

-27

-54

-74

-74

Rijks Vaccinatie programma

-17

-17

-17

-17

Veilig thuis

-460

-460

-460

-460

Taakstelling bezuiniging GGD

121

243

364

Restant subsidiebudgetten gezondheidspreventie

14

14

14

14

Totaal veranderingen in de begroting

-4.189

-3.595

-3.523

-3.352

Diverse meldingen wijkaccommodaties/panden
De structurele kosten die we niet op kunnen vangen bedragen € 220.000. Deze bestaan uit gestegen kosten vanwege hertaxatie OZB (€ 40.000), hogere schoonmaakkosten (€ 124.000) en een nadelig exploitatie-effect in de horeca (€ 56.000).  

Diversiteit; preventieve taken migranten en vluchtelingen

Dit budget wordt niet altijd volledig ingezet; een bezuiniging van € 25.000 is haalbaar.

Subsidies diversiteit
Dit budget bleef afgelopen jaren deels onderbenut. We verlagen daarom  het subsidiebudget met  € 10.000 .  Vanaf 2020 stellen we voor de € 30.000subsidie aan Ieder1Gelijk  stopzetten.

Wijkbudgetten
Voor alle stadsdelen samen hebben we een beïnvloedbaar budget voor bewonersactiviteiten van ruim 0,9 miljoen euro. We stellen voor dit budget met € 50.000 te verlagen, in 2022 met € 100.000 en vanaf 2023 met € 150.000.

Hulpmiddelen
Wmo-maatwerkvoorzieningen (woningaanpassingen, hulpmiddelen en doelgroepenvervoer) zijn een wettelijke taak met een open einderegeling. Inmiddels is de aanbesteding van hulpmiddelen gestart, die zeker zal leiden tot tariefstijging; dit blijkt uit een eerste marktconsultatie. Medio 2020 wordt het inkooptraject afgerond en zal duidelijk worden wat de daadwerkelijke kostenstijging is. Op basis van de uitnutting van dit budget in de afgelopen jaren stellen we voor dit budget voor hulpmiddelen m.i.v. 2020 met € 575.000 af te ramen.

A-structurele middelen Rijk armoede en schulden
Het niet besteden van de a-structurele middelen van het Rijk voor bestrijding van armoede en schulden levert een besparing op van € 50.000 in 2020 en 2021. Dit heeft geen effect op de uitvoering van het huidige beleid.

Voorlichtingscampagne
Op de voorlichtingscampagne schuldhulpverlening boeken we een besparing in van € 40.000 in 2020 en 2021 en van € 10.000 structureel.

Reservering volumegroei ten gunste van zorg en welzijn

Vorig jaar is afgesproken om in de begroting middelen te reserveren om toekomstige volumestijging in het zorgdomein op te vangen. Dit is nodig omdat de rijksmiddelen voor het sociaal domein sinds kort onderdeel zijn van de algemene uitkering. Er wordt dus niet langer specifiek door het Rijk gecompenseerd; volumestijgingen moeten vanaf 2020 worden opvangen uit het accres van de algemene uitkering. Voor elke jaartranche houden we rekening met een volumestijging van 2 miljoen euro, gebaseerd op onderzoek door het CPB. Als bijdrage aan het oplossen van het tekort, is er in het kader van de zomernota voor gekozen om eenmalig voor 2021 en verder 1,5 miljoen euro over te hevelen. 

We kiezen ervoor ook de reservering ook voor volgende tranches bij te stellen. In dat geval nemen we wel het risico dat het gereserveerde budget niet voldoende is om de feitelijke volumestijging op te vangen. Er moet dan elders dekking worden gevonden. We kunnen als gemeente deze volumestijging immers maar deels beïnvloeden; deels heeft de volumeontwikkeling ook te maken met andere wettelijke toeleiders, demografie, rijksbeleid en overige maatschappelijke ontwikkelingen.

Volumegroei jeugd 2015 - 2019
De gemeente Nijmegen heeft (net als vrijwel alle andere gemeenten) te maken met volumegroei Jeugd. Sinds de decentralisatie in 2015 zijn gemeenten hiervoor niet gecompenseerd, terwijl er wel een efficiencytaakstelling van 15% op het budget is doorgevoerd. De beschreven acties in het interventieplan (fase 2 en 3) zijn gebaseerd op het knelpunt Jeugd tot en met 2017. De volumegroei over 2018 en 2019 is hierin dus niet meegenomen. Dit is in het interventieplan fase 3 expliciet als risico benoemd. 

Najaar 2018 is er vanuit het Rijk onderzoek gedaan naar de volumegroei Jeugd, waaruit een landelijke volumegroei van ruim 12% bleek in twee jaar tijd. We kunnen deze volumestijging als gemeente maar deels beïnvloeden; deels heeft de volumeontwikkeling ook te maken met andere wettelijke toeleiders, demografie, rijksbeleid en overige maatschappelijke ontwikkelingen.

Inmiddels is er compensatie beschikbaar gesteld, die tot uitbetaling komt in de jaren 2019 tot en met 2021. Het nadelige resultaat over 2018 op Jeugd bedroeg bij de opmaak van de Stadsrekening 2,3 miljoen euro. Dit nemen we nu als een meerjarig effect mee, waarbij moet worden  opgemerkt dat de realisatie in 2019 tot nu toe een sterke indicatie geeft dat de vraag (en daarmee het tekort) verder oploopt. In de Nota Slotwijzigingen 2019 komen we terug op de financiële ontwikkeling in 2019, waarna we bezien in hoeverre die ontwikkeling structureel van karakter is. We houden rekening met een tegenvaller tussen 2 en 3 miljoen euro.

Volumegroei in 2020 en verder dient te worden opgevangen binnen de reservering die ten tijde van het coalitieakkoord met dit doel is gemaakt, voor zowel Jeugd als Wmo samen.

Aframen niet gebruikt budget gezondheidsbescherming
Dit budget heeft geen bestemming en blijft jaarlijks over. We boeken hierop een besparing in van € 10.000.

Gezondheidspreventie aframen budget overige kosten
Dit budget wordt de laatste jaren niet uitgegeven. We boeken hierop een besparing in van € 6.000.

Groen, Gezond en In Beweging (GGIB)
In de Zomernota 2018 is voor GGIB vanaf 2020 een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. In de Zomernota 2019 is om € 64.000 extra gevraagd, waarmee GGIB voortgezet kan worden.

Huisvesting consultatiebureaus, restant budget
Dit budget was bedoeld voor het oplossen van enkele huisvestingsproblemen bij de consultatiebureaus. Omdat de oplossingen en eventuele kosten voor de huisvestingsproblematiek niet concreet zijn, komt dit budget te vervallen.

Meerkosten huisvesting / nieuwbouw GGD
Het algemeen bestuur van de GGD heeft op 1 april 2018 ingestemd met mogelijke scenario's voor nieuwbouw. De scenario's zijn fors goedkoper dan het alternatief: op de huidige plaats blijven en renoveren. Verwachting is dat het pand in 2022 gereed zal zijn. In de tussenliggende periode zullen betalingen plaats gaan vinden voor grond, architect, begeleiding en bouw. In de begroting 2020 worden deze financieringslasten opgenomen die meerjarig oplopen. Deze bedragen zijn gebaseerd op het aandeel van de gemeente Nijmegen in scenario 2 (€ 234.000 totaal).

Rijksvaccinatieprogramma
Gemeenten zijn vanaf 2019 verantwoordelijk  voor het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het hiervoor in de septembercirculaire 2018 opgenomen bedrag is lager dan het bedrag in de begroting 2019 van de GGD. De reden hiervan is dat de GGD zich baseert op  historische opkomstpercentages in de regio. Wij hebben vorig jaar  voorgesteld de middelen voor het RVP één op één over te hevelen naar de GGD en hen taakstellend het vaccinatieprogramma uit te laten voeren. Deze werkwijze wordt echter niet gehanteerd, waardoor de GGD bij een hogere opkomst aanvullend zal declareren.

Veilig Thuis
In de conceptbegroting 2020 van de GGD zijn de lasten voor het uniforme deel van Veilig Thuis aanzienlijk hoger. Door de wettelijke aanscherping van de meldcode bij Veilig Thuis, is de verwachting dat de aantallen meldingen meer zullen stijgen dan verwacht. De laatste maanden van 2018 en de eerste van 2019 laten dit al duidelijk zien. De verwachting is dat de bestaande middelen voor 2020 niet toereikend zullen zijn. Daarom wordt (vooralsnog) een structurele claim van € 460.000 vanaf 2020 opgenomen.

Taakstelling bezuiniging GGD
Een bezuiniging van 1% per jaar levert € 1 ton op in 2021, oplopend naar bijna € 4 ton in 2023. Om dit te realiseren, is een besluit van de regiogemeenten nodig. Dit geldt zeker voor het uniforme deel van de GGD. Over het maatwerkgedeelte hebben we meer zeggenschap. Bij bezuinigen hierop zal het gaan om  efficiencymaatregelen betreffende samenwerking in de keten en om minder preventieve inzet voor doelgroepen met de grootste gezondheidsachterstand.

Restant subsidiebudgetten gezondheidspreventie (4 kleine)
Op diverse subsidieposten staan hogere subsidiebedragen dan nodig is voor indexering; in totaal gaat het om € 14.000.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 236

28,0 %

Baten

€ 10

1,2 %

ga terug