Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Inleiding

Inleiding

Bezuinigen én investeren in stabiele financiële toekomst

Nijmegen staat voor belangrijke keuzes in deze Stadsbegroting 2020-2023. Onze stad moet volgend jaar een tekort van 4,6 miljoen euro opvangen en dat bedrag kan in 2023 zelfs oplopen tot 11 miljoen euro. Een forse opgave, die vooral is ontstaan omdat het Rijk minder geld beschikbaar stelt aan gemeenten. Daar spreken we gezamenlijk intensief over met het Rijk, maar vooralsnog ligt er een lokaal probleem dat we als Nijmeegs gemeentebestuur moeten oplossen.

Daarom presenteerde het college van B&W dit najaar op verzoek van de raad een groot aantal mogelijkheden om geld te besparen of inkomsten voor de gemeente te verhogen. In dit Koersdocument stelde het college ook een concreet pakket maatregelen voor om tot een sluitende, meerjarige begroting te komen.

Het college benoemde vier knoppen waaraan je zou kunnen draaien: kostenverlagende maatregelen, inkomstenverhogende maatregelen, financieel-technische maatregelen (inclusief reserves) en uitvoeringskosten van de gemeentelijke organisatie. De beste oplossing is volgens het college een mix van deze opties.

In het pakket dat het college presenteert, is uitgegaan van maatregelen die zo min mogelijk impact hebben voor inwoners en bedrijven. Daar waar nodig stelt het college haar eigen ambities bij. Bovendien is niet gekozen voor op het oog ‘makkelijke oplossingen’ zoals een brede, algemene indexering of het zonder meer aanspreken van de saldireserves. Dat kan op de langere termijn namelijk gevolgen hebben. Indexering is bezuinigen zonder te zeggen waar, maar heeft wel degelijk met negatieve consequenties voor de uitoefening van onze taken. Daarbij is in de bezuinigingsrondes sinds 2010 al het nodige ingeleverd; veel laaghangend fruit is al geplukt zowel binnen de gemeente als bij de verbonden partijen.

Dat betekent concreet dat het college voorstelt om zo min mogelijk inkomstenverhogende
maatregelen te nemen zodat we onze inwoners en bedrijven ontzien. De voorgestelde oplossingen zijn vooral gevonden in kostenbesparingen. Zo is intensief gezocht naar geld dat structureel niet wordt uitgegeven of dat op korte termijn nog niet per se nodig is. Op die manier wordt de pijn verdeeld en blijven zoveel mogelijk belangrijke diensten en voorzieningen overeind. Bovendien blijven we sparen en onze reserves aanvullen waardoor onze grote buffer nog steeds op orde is en ruimschoots voldoet aan de door de gemeenteraad gestelde eisen.

De gemeenteraad debatteerde eind september uitgebreid en constructief over het
Koersdocument waarbij alle politieke partijen hebben aangegeven wat voor hen belangrijk is.
In de raad bleek brede steun voor de keuze om een mix van knoppen te hanteren waaraan het gemeentebestuur kan draaien. Daarnaast werd duidelijk dat het belangrijk is om naast noodzakelijke bezuinigingen op de kortere termijn te blijven investeren in zaken die Nijmegen op de langere termijn sterker en veerkrachtiger maken.
De gemeenteraad heeft (nog) geen raadsbrede wensen uitgesproken die zouden moeten leiden tot een aanpassing van  het concrete maatregelenpakket zoals dat in het Koersdocument is voorgesteld. Daarom  is deze Stadsbegroting voornamelijk daarop gebaseerd. Ook zijn in deze begroting de indicatoren opgenomen die de raad dit voorjaar heeft vastgesteld. De indicatoren zijn te vinden  bij de programma's, behalve die  van duurzaamheid en wijkontwikkeling. Deze zijn verwerkt als aparte paragrafen.

Uiteindelijk moeten de definitieve keuzes die raad en college maken, leiden tot een sluitende meerjarige Stadsbegroting 2020-2023. Dat is geen eenvoudige opgave, maar we moeten in het belang van Nijmegen stevige besluiten nemen die ervoor zorgen dat onze financiën op orde zijn, voor nu en de toekomst. Op die manier staan we in het belang van alle Nijmegenaren voor een sociale, duurzame, economisch veerkrachtige en aantrekkelijke stad.

ga terug