Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bestuur en Organisatie

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken

Bestuur
Op basis van goed bestuur willen we onze rol als solide, betrouwbare, transparante en moderne overheid waarmaken. We willen bereiken dat voor inwoners duidelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met de ter beschikking gestelde middelen, zoals geld en personeel. Met een systeem van juridische kaderstelling en toezicht waken we over de rechtsstatelijkheid en juridische kwaliteit van het functioneren en handelen van de gemeente. We maken het gemeentelijke beleid openbaar. We streven ernaar inwoners tijdig, helder en begrijpelijk te informeren en te betrekken, zodat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leefomgeving.

Burgerzaken
 We zijn het visitekaartje van de gemeente Nijmegen en zorgen ervoor dat alle Nijmegenaren op een professionele manier worden geholpen. Daarbij doen we digitaal wat kan en houden we rekening met mensen die minder (digi)taalvaardig zijn. We zijn helder in onze communicatie en passen maatwerk toe waar dat nodig is.
Bovendien zorgen we ervoor dat de BRP op orde is; de persoonsgegevens van de Nijmegenaar kloppen, we voorkomen hiermee fraude. Ook organiseren we de verkiezingen, waarbij we zorgen voor een goed verloop.

Overhead
Vanaf de Stadsbegroting 2019 wordt de (centrale) overhead, het geld dat we aan de eigen organisatie besteden, onder één taakveld verantwoord. Belangrijke reden hiervoor is het voldoen aan wettelijke voorschriften en het op één plek verantwoorden van de overhead. Volgens de wettelijke definitie vallen ook leidinggevenden en bijvoorbeeld secretariële ondersteuning onder overhead. De financiële betekenis van deze verandering is dat in de programmabegroting meer lasten als overhead worden aangeduid.

Organisatie
We zijn van de stad en werken voor de stad. De opgaven in de stad en de ervaringen van de bewoners bepalen wat we te doen hebben.  We spelen daarbij – als moderne overheid - in op ontwikkelingen en veranderingen die op de gemeente afkomen. . Dat vraagt  een flexibele en professionele organisatie.  We hebben vier principes benoemd die voor alle medewerkers de leidraad zijn in het werk: kiezen voor contact, vertrouwen als vertrekpunt, gewoon doen wat nodig is en leren van wat we doen. dat  We zorgen als werkgever voor kwalitatief goed toegerust personeel  dat zich blijft ontwikkelen maar ook  voor een goede werkomgeving en een prettige werksfeer. Deze doelstellingen dragen bij aan de kwaliteit van de producten en dienstverlening aan de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en cultuurinstellingen.

Wat willen we het komend jaar bereiken

Wij staan voor kwalitatief goed bestuur  van de gemeente Nijmegen. We nemen integrale en weloverwogen besluiten over de ontwikkeling van onze stad. We streven daarbij naar de maximaal haalbare openheid, transparantie en betrokkenheid. We zorgen voor objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over stad, wijken en effecten van beleid. Waar nodig werken we samen met gemeenten in de regio. Ons algemeen doel is  betere gemeentelijke dienstverlening, beleidsprogrammering en beleidsuitvoering.

Openheid en transparantie vragen om heldere communicatie. De manier waarop we met bedrijven en  inwoners communiceren is immers ons visitekaartje. Tijdigheid staat hoog in het vaandel. We kiezen daarbij bewust onze communicatiekanalen. In een stad waarin meer dan 80% van de inwoners aangeeft graag meer diensten digitaal vaardig af te willen nemen  en mensen 24/7 online contact kunnen zoeken, kan veel digitaal, via nieuwsbrieven en social media. Maar niet alles, omdat (nog) niet iedereen hierin mee kan en we niemand willen uitsluiten . We blijven alert op vernieuwingen en wijzigingen in vormen van communicatie en dienstverlening. Openheid en transparantie geven we ook vorm door nog meer datasets toe te voegen aan het Open Data portaal, dat in 2019 gestart is.

Informeren is slechts één vorm van betrekken van inwoners, bedrijven en instellingen. We willen als gemeente de belevingswereld van de inwoners centraal stellen. Dit vraagt om hen ook te betrekken bij het maken van beleid, het uitvoeren van projecten in de stad en het vormgeven van onze dienstverleningsprocessen. En om open te staan voor initiatieven van inwoners om de stad of hun directe leefomgeving mooier te maken. We geven invulling aan het initiatiefvoorstel van de gemeenteraad over participatie en actief burgerschap. Dit doen we in samenspraak tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.

We werken in de stad aan een aantal grote inhoudelijke opgaven. Dit zijn opgaven die een directe relatie hebben met ontwikkelingen in de maatschappij en wat wij daarin – samen met de stad – te doen hebben. Die uitdagingen zijn inhoudelijk van aard, maar vragen ook om een bepaalde aanpak van de gemeentelijke organisatie. Een aanpak die soms afwijkt van de gebaande paden. Een aanpak die vraagt om samenwerking met de stad en waarin de mens centraal staat. Een moderne overheid dus. We ontwikkelen onze organisatie door naar een wendbare netwerkorganisatie, die mee kan bewegen met de ontwikkelingen waar we als overheid op in willen en moeten spelen. Een organisatie die op een effectieve manier werkt voor en met de stad.

Via het vergroten van de inzet op datasturing ondersteunen we de organisatie in haar doorontwikkeling. Door verregaande digitalisering beschikken we over steeds meer data die we effectief willen benutten. Dat doen we op een veilige en verantwoorde manier. We geven daar zelf het goede voorbeeld in. Een praktijkvoorbeeld is onze keuze voor telsensoren in de binnenstad.

Voor ontwikkelingen op het gebied van IT en datasturing werken we samen met regionale partners en kennisinstellingen. Wij ondersteunen de Radboud Universiteit bij het ontwikkelen van de voorziening voor een digitale identiteit, waaronder IRMA. Onze ervaringen delen we weer met de partners in de stad. Landelijk participeren we in vernieuwingsprogramma’s als 'Samen Organiseren'.

Ook voor veel andere beleidsterreinen hebben we samenwerking met gemeenten in de regio nodig. In 2019 hebben de 18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen gezamenlijk geconstateerd dat de huidige lichte samenwerkingsvorm in het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen niet meer voldoet. In 2020 gaan we verder onderzoeken hoe we de samenwerking in de regio kunnen versterken. Tevens is een proces gaande om de Investeringsagenda van de gemeente Arnhem en Nijmegen, de provincie Gelderland en The Economic Board te integreren.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 67

7,9 %

Baten

€ 9

1,1 %

ga terug