Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Veiligheid

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken

De veiligheid van burgers raakt aan de kernwaarden van onze rechtsstaat. Zonder veiligheid is er geen plaats voor vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De zorg voor lokale veiligheid rust op drie pijlers. De eerste: actieve burgers die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen veiligheid en die van hun omgeving. De tweede: een lokaal bestuur dat regie neemt, kaders stelt en partijen bij elkaar brengt. De derde: informatie- en netwerksturing om preventief en effectief optreden mogelijk maken. Dat draagt bij aan een stad waarin mensen zich in hun woon- en werkomgeving en op straat veilig voelen.

Hiermee realiseren we een inclusief concept voor veiligheidsbeleid, waarbij het gaat om het zorgen voor vertrouwen als belangrijke steunpilaar onder de maatschappelijke samenhang en cohesie in onze stad. Zo sluiten we aan op de ambities van onze opgaven in ons coalitieakkoord: ‘een sociale stad blijven’, ‘bouwen aan een aantrekkelijke stad’ en ‘moderne overheid’.

Wat willen we het komend jaar bereiken

De kern van ons succes ligt in de samenwerking die we met de partners en inwoners in onze stad organiseren. We stimuleren daarom multidisciplinaire samenwerking, met de gemeente als regisseur van die samenwerking. En we zorgen ervoor dat inwoners hierbij naar behoren zeggenschap kunnen nemen. Onze focus ligt op waar daadwerkelijk sprake is van veiligheidsrisico’s, om zo de daarmee samenhangende potentiële problemen tijdig te ondervangen. Ons motto hierbij is: voorkomen is beter dan bestrijden.

Speerpunten hierbij zijn: ondermijningscriminaliteit, sociale en fysieke veiligheid. Veel vormen van criminaliteit worden steeds complexer en hardnekkiger van aard, vaak met ingewikkelde financiële constructies en verwevenheid met legale structuren. Ook de integriteit van het openbaar bestuur is hier kwetsbaar. We willen waakzaam zijn tegen misbruik van onze gemeentelijke producten en diensten, om te voorkomen dat georganiseerde misdaad de bovenwereld weet te vinden en dat we via inschrijvingen, vergunningen, contracten en grond- en vastgoedtransacties de ondermijnende misdaad onbedoeld faciliteren.
Op het vlak van sociale veiligheid willen we aandacht geven aan de benadering van mensen met een psychische kwetsbaarheid die ernstige overlast veroorzaken. En aan de systeemgerichte en multidisciplinaire aanpak van structurele (on)veiligheid als gevolg van huiselijk geweld. Dit doen we niet alleen vanwege een hoog maatschappelijk afbreukrisico, maar ook omdat we tot op heden in de netwerksamenwerking nog niet echt het gewenste resultaat bereiken. Ten aanzien van fysieke veiligheid zetten we de risicogestuurde benadering voort.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 19

2,2 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug