Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Duurzaamheid

Inleiding

Duurzaamheid is een actueel, uitdagend en integraal thema, waarbij de lokale overheid een steeds grotere verantwoordelijkheid krijgt. Nijmegen is een duurzame stad en pakt uitdagingen met beide handen aan. We streven naar een volledig duurzame energievoorziening en aardgasvrije wijken, waarbij binnen de grenzen van de regio op termijn evenveel duurzame energie wordt opgewekt als we gebruiken. We zetten in op een circulaire stad met een economie waarin we energie, water en materialen zo lang mogelijk behouden en zo efficiënt mogelijk hergebruiken. Daarnaast willen we goed in staat zijn de gevolgen van klimaatverandering op te vangen door de stad te vergroenen en de waterberging ruimtelijk te verbeteren. Uitgangspunt hierbij is het borgen van een gezonde leefomgeving met een gezonde luchtkwaliteit, geluidsniveau en goede bodemkwaliteit. Om deze doelstellingen te bereiken geven we als duurzame overheid zelf het goede voorbeeld, onder andere bij inkoop en ruimtelijke planvorming. We werken samen met allerlei partners: van bewonersinitiatieven, tot bedrijven, kennisinstellingen en netwerken op verschillende schaalniveaus.

Link met programma's
Duurzaamheid is voornamelijk terug te vinden in de volgende programma’s:

  • Economie en Toerisme
  • Bereikbaarheid
  • Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
  • Openbare Ruimte
ga terug