Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

 • ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
 • sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
 • preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
 • buurt- en clubhuizen;
 • collectief aanvullend vervoer;
 • toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
 • kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
 • noodopvang vluchtelingen;
 • vreemdelingen.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;
 • inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.

Overzicht baten en lasten

€37.540

€4.901

rek. 2018

€36.101

€4.650

begr. 2019

€36.225

€4.567

begr. 2020

€34.968

€4.587

begr. 2021

€34.599

€4.587

begr. 2022

€34.273

€4.502

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Flexibel wijkbudget231179183183183183
Wijkaanpak61660000
Bewonersactiviteiten Dukenburg424391397160149138
Bewonersactiviteiten Lindenholt2411051011019487
Bewonersactiviteiten Midden Zuid2587810910910194
Bewonersactiviteiten Nieuw West3028463635955
Bewonersactiviteiten Oud Oost907168686359
Bewonersactiviteiten Oud West3299793938680
Bewonersactiviteiten Stadscentrum1614543434037
Bewonersactiviteiten Waalsprong2095030302826
Bewonersactiviteiten Zuidrand3415459595551
Kinderopvang346408416429433435
Voorzieningenhart Eigenaar000000
Welzijn Eigenaarslasten000000
Vluchtelingen en asielzoekers866669247354354354
Seksuele diversiteit517455252525
Participatie allochtonen1.2671.3241.2721.3291.3291.329
Preventief jeugdbeleid4.6215.6445.4375.2125.2125.212
Zorgstruc Onderwijs en Voorschool2.3661.8331.7931.6021.6021.602
Inclusieve wijknetwerken8.4456.8817.1297.1567.1567.155
Informele zorg2.9123.1393.2283.1513.1513.151
Informatie en advies1.099874990895895895
Open wijkscholen exploitatie 1000000
Voorzieningenharten5.4644.2114.2844.3074.1473.964
Wijk- en buurtcentra7.4564.1763.8713.8363.6983.602
6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv05.6486.3575.7635.7395.739
Totale lasten37.53936.09936.22634.96834.59934.272
Baten
Flexibel wijkbudget2300000
Wijkaanpak5900000
Bewonersactiviteiten Dukenburg1700000
Bewonersactiviteiten Midden Zuid200000
Bewonersactiviteiten Nieuw West900000
Bewonersactiviteiten Zuidrand000000
Vluchtelingen en asielzoekers105740000
Preventief jeugdbeleid825566666666
Zorgstruc Onderwijs en Voorschool280241241241241241
Inclusieve wijknetwerken4700000
Informele zorg400000
Informatie en advies1500000
Voorzieningenharten2.3082.3512.3782.3982.3982.348
Wijk- en buurtcentra1.9521.9291.8821.8821.8821.847
Totale baten4.9024.6504.5674.5874.5874.501
Saldo van lasten en baten32.637 N31.449 N31.658 N30.381 N30.012 N29.770 N

Toelichting

In totaal is er bijna 36 miljoen euro begroot op dit taakveld.

De omvang van de wijkbudgetten neemt af. We leveren een bijdrage aan de financiële opgave. Verder stopt vanaf 2021 het tijdelijk extra budget voor de pilot wijkaanpak.

Diversiteit: hieronder vallen de beleidsvelden vluchtelingen en asielzoekers, seksuele diversiteit en participatie allochtonen.  Voor deze onderdelen is in 2020 een budget beschikbaar van 1,7 miljoen euro.

Voor preventief jeugdbeleid is 5,7 miljoen euro begroot in 2020. In 2020 is er voor zorgstructuur onderwijs en voorschool 1,6 miljoen euro begroot. De baten voor deze deelproducten betreffen regionale subsidiebijdragen.

Voor toezicht en handhaving kinderopvang is structureel 0,4 miljoen euro begroot.

Voor het preventieve welzijnsbeleid is in 2020 voor de beleidsvelden inclusieve wijknetwerken, informele zorg en informatie en advies  11,2 miljoen euro begroot.

Voor de exploitatie van de wijkcentra (exclusief uitvoeringskosten) is 8,2 miljoen euro aan lasten en 4,3 miljoen euro aan baten geraamd. Dit is dus exclusief de loonkosten van de beheerders.

In 2020 bedragen de uitvoeringskosten voor dit taakveld 5,8 miljoen euro.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 35.960

15,2 %

Baten

€ 4.587

47,3 %

ga terug