Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiën

Wat kost het?

Overzicht baten en lasten

€61.6

€508.8

rek. 2018

€41.7

€521.8

begr. 2019

€23.4

€525.8

begr. 2020

€26.6

€515.2

begr. 2021

€25.9

€515.1

begr. 2022

€26.0

€515.2

begr. 2023

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201820192020202120222023
Lasten
0.10 Mutaties reserves40.624.415.015.016.716.7
0.5 Treasury14.812.711.910.78.88.8
0.61 OZB woningen2.31.22.22.42.42.6
0.62 OZB niet-woningen0.60.60.90.90.90.9
0.64 Belastingen overig0.30.30.10.10.10.1
0.8 Overige baten en lasten3.01.9-7.3-3.1-3.6-3.7
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)0.00.10.10.10.10.1
0.3 Beheer overige gebouwen en grond0.00.50.50.50.50.5
Totale lasten61.641.723.426.625.926.0
Baten
0.10 Mutaties reserves29.622.218.210.912.29.8
0.5 Treasury18.516.614.211.810.09.9
0.61 OZB woningen43.944.346.947.548.249.0
0.62 OZB niet-woningen36.638.240.240.540.741.0
0.64 Belastingen overig1.61.91.91.91.91.9
0.7 Algemene uitk. en overige uitk.376.6398.5404.4402.6402.1403.6
0.8 Overige baten en lasten2.00.10.00.00.00.0
Totale baten508.8521.8525.8515.2515.1515.2
Saldo van lasten en baten447.2V480.1V502.4V488.6V489.2V489.2V

Binnen het programma Financiën worden de Algemene dekkingsmiddelen geraamd: in 2020 voor 404,4 miljoen euro baten uit 'Algemene uitkering en overige uitkeringen' (Gemeentefonds uitkering) en 89,1 miljoen euro aan lokale belastingbaten. De stijging van het gemeentefonds komt door een aantal oorzaken. Dat zijn de effecten van de meicirculaire 2019 die voor 2019 nog niet zijn verwerkt en de toename van het accres. Het acces is de stijging van het gemeentefonds die het gevolg is van toename van de verwachte mutatie in de rijksuitgaven.

Beide taakvelden leveren samen een bijdrage van 490 miljoen euro aan het saldo van 492,7 miljoen euro.
Over deaAlgemene dekkingsmiddelen – opbrengst lokale belastingen en uitkering(en) van het Rijk -  kan uw Raad beslissen hoe ze worden ingezet.

Onder het programma Financiën worden daarnaast nog diverse uiteenlopende zaken geraamd: mutaties reserves,  treasury, overige baten en lasten en de vennootschapsbelasting.  
Vanaf de Stadsbegroting 2019 zijn de onttrekkingen en stortingen in de reserves niet meer separaat bij de betreffende programma’s opgenomen, maar in z’n geheel binnen het programma Financiën bij het taakveld 'Mutaties reserves'.
Onder dit programma nemen we ook begrotingsposten op die we niet nog niet kunnen toewijzen aan de overige programma’s; deze posten bij het taakveld 'Overige baten en lasten' noemen we ook wel stelposten.

Het  taakveld 'Treasury', waar met name de activiteiten op het terrein van financiering en beleggingen zijn onder gebracht, levert in 2020 een positieve bijdrage/saldo van 2,3 miljoen euro. Door de ontwikkeling van de rentestanden op de kapitaalmarkt dalen de rentebaten en -lasten vanaf 2021 naar een saldo-niveau van 1,1 miljoen euro.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 27

3,2 %

Baten

€ 522

61,9 %

ga terug