Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiën

Veranderingen in de Begroting

Veranderingen in de Begroting

Bedragen * € 1.000

 2020

 2021

 2022

 2023

0.5 Treasury

Financieringsvoordeel

600

Verlaging storting saldireserve a.g.v. bijstelling rekenrente

450

450

450

450

0.61 OZB woningen

OZB inkomsten a.g.v. woningbouw

8

-90

60

470

Verhogen OZB vanwege hogere rijksbelasting afvalverbranding

400

400

400

400

0.62 OZB niet-woningen

Areaal ontwikkeling niet-woningen verlagen met 20 miljoen

-183

-366

-550

-733

OZB inkomsten a.g.v. niet-woningen

916

OZB inkomsten niet-woningen

-365

-365

-365

-365

0.64 Belastingen overig

Hogere opbrengsten precariobelasting

75

75

75

75

0.7 Algemene uitk. en overige uitk.

Aanpassing aantallen

200

226

340

530

Effect meicirculaire

-4.630

-6.947

-9.014

-8.477

Lagere accres a.g.v. lagere Rijksuitgaven  incl. bijstelling 2018

-1.000

Septembercirculaire 2018

787

90

404

Verlagen reservering toekomstige volumegroei

500

1.000

1.500

Voorschot meicirculaire: compensatie Jeugd

3.300

3.300

3.300

3.300

Vrijval reservering in gemeentefonds volumegroei zorg en welzijn

2.000

2.000

2.000

2.000

0.8 Overige baten en lasten

Begrotingseffect toevoeging kapitaallasten Niet-Woningen

-458

Begrotingseffect toevoeging kapitaallasten Woningen

-10

14

-10

-133

Bezuinigingstaakstelling organisatie 2014

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

Loonsom stijging 2019

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

Onderzoeksopdrachten (taakstellend)

1.000

1.000

Taakstelling Zorg en Welzijn

-1.000

-1.500

-2.000

-2.000

Tekort indexeringen 2020

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Verlagen toevoeging kap.lasten NWON met 20miljoen

183

366

550

733

0.10 Mutaties reserves

Verlagen sparen saldireserve

2.500

Onttrekking reserve onderhoud panden  (prog. Financiën)

1.900

Reservering CITC in saldireserve

500

500

500

250

Sloop clubhuis en renovatie uit onderhoudsreserve   (prog. Financiën)

90

Verlagen bestemmingsreserve BW

4.000

Vrijval reservering Energietransitiefonds

2.000

Totaal veranderingen in de begroting

-495

-3.147

-1.660

-1.842

Financieringsvoordeel
Omdat de marktrente nu lager is dan de rente waarmee in de begroting is gerekend, verwachten we een eenmalig voordeel van € 600.000 in 2020.

Verlaging storting saldireserve als gevolg van bijstelling rekenrente

Op grond van voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording stellen we vanwege de lagere marktrente  de interne rekenrente naar beneden bij naar 0,8% in 2020 en latere jaren. Het verlagen van de rekenrente is grotendeels budgettair neutraal. De lagere toerekening van rentelasten aan de taakvelden betekent namelijk een lagere opbrengst op het taakveld Treasury. De lagere rekenrente heeft als gevolg dat er minder rente wordt toegerekend aan het eigen vermogen. Dit levert jaarlijks een voordeel op van € 450.000 in de programmabegroting. De toevoeging aan de saldireserve wordt met dit bedrag verlaagd.

OZB-inkomsten als gevolg van woningbouw
In de begroting 2019-2022 is een meerjarenraming opgenomen. Ieder jaar actualiseren we de meerjarenbegroting op basis van actuele cijfers.

Verhogen OZB woningen vanwege hogere rijksbelasting afvalverbranding
Door het verhogen van de rijksbelasting op het verbranden van restafval stijgen de lasten met € 400.000 (taakveld Afval). Afschaffing van de afvalstoffenheffing kunnen we bekostigen door verhoging van de OZB-woningen.

Areaal ontwikkeling niet-woningen verlagen met 20 miljoen euro
Op de inkomsten van de onroerende zaakbelasting (OZB) niet-woningen zien we in 2019 een nadeel van bijna 1 miljoen euro. Op dit moment wordt een analyse gedaan naar de oorzaken en mogelijke structurele effecten. Wel is al duidelijk dat  de ingeschatte toename van de WOZ-waarde met  jaarlijks 100 miljoen euro te hoog is. We willen daarom nu de begroting aanpassen en uitgaan van een jaarlijkse toename  van 80 miljoen euro. Voor de begroting betekent dit een bijstelling van de opbrengst met € 183.000 voor elk jaar vanaf 2020. Dit cumuleert naar ruim € 700.000 in 2023. We willen deze bijstelling opvangen door de kapitaallasten vanaf 2020 met hetzelfde bedrag te verlagen.

OZB-inkomsten als gevolg van niet-woningen
In de begroting 2019-2022 is een meerjarenraming opgenomen. Ieder jaar actualiseren we de meerjarenbegroting op basis van actuele cijfers.

OZB-inkomsten niet-woningen
Op de OZB-inkomsten niet-woningen zien we  een structureel nadeel van bijna € 4 ton. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de ingeschatte toename van de WOZ-waarde met jaarlijks 100 miljoen euro te hoog is. We stellen voor de begroting hierop aan te passen en uitgaan van een jaarlijkse toename van 80 miljoen euro.

Hogere opbrengsten precariobelasting
Op de precariobelasting hebben we de afgelopen twee jaar een meeropbrengst van € 75.000.

Aanpassing aantallen
Op basis van grondslagen en uitgangspunten zoals vastgesteld bij de Zomernota 2019 houden we rekening met toename van inkomsten uit het gemeentefonds vanwege de groei van het aantal inwoners en woningen.

Effect meicirculaire
We verwerken de effecten uit de meicirculaire 2019.

Lagere accres als gevolg van lagere Rijksuitgaven inclusief bijstelling 2018, septembercirculaire 2018
In de Stadsbegroting 2020 verwerken we de septembercirculaire 2018. Hierover is uw raad in het afgelopen najaar geïnformeerd. Doordat de Rijksoverheid minder uitgeeft, gaat er door de trap-op-trap-af-systematiek minder naar het gemeentefonds. Op basis van cijfers van het Centraal Plan Bureau  houden we rekening met een verlaging van 1,0 miljoen euro in 2020.

Verlagen reservering toekomstige volumegroei
In het gemeentefonds  zetten we een deel opzij voor toekomstige volumegroei in het zorgdomein. Voor elke jaartranche is dit 2 miljoen euro. Omdat deze reservering cumuleert is er nu € 6 miljoen opzij gezet in 2023.
We doen dit vanaf begrotingsjaar 2020; vanaf dat jaar wordt gemeentefonds gevoed voor de zorgtaken. De 2 miljoen euro per jaartranche is  gebaseerd op een onderzoek naar de zorgkosten in het verleden. Vanuit het oogpunt dat we steeds beter in staat zijn om het zorgdomein te beheersen en zorg efficiënter en effectiever aan te kunnen bieden stellen we voor de jaarlijkse reservering voor volumetoename met € 0,5 miljoen te verlagen. Dit levert € 0,5 miljoen euro op in 2021, oplopend naar € 1,5 miljoen in 2023.

Voorschot meicirculaire: compensatie Jeugd
In de meicirculaire zijn extra middelen voor Jeugd opgenomen voor de jaren 2019 t/m 2021 voor de volumegroei in de periode 2015- 2019. In 2019 gaat het om € 4,6 miljoen euro, voor 2020 en 2023 om € 3,3 miljoen.  Voor de jaren na 2022 hebben de VNG en het Rijk afgesproken nader onderzoek te doen en op grond daarvan te bepalen of structureel geld aan het gemeentefonds wordt toegevoegd.
In de zomer heeft het Rijk een nadere uitwerking gepubliceerd waarin is aangegeven dat de bijdrage Jeugd structureel mag worden geraamd, mits:  "Voorwaarde is dat daarnaast gemeente tevens zelf maatregelen neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en ggz mede gericht op beheersing van de kosten.
Gemeenten spelen immers zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in het kunnen beperken van de uitgaven". Aan deze voorwaarde voldoen we in ruime mate met de interventieplannen en afspraken die vorig jaar met de begroting zijn genomen. We  stellen daarom voor om ook in de jaren 2022 en 2023 de extra bijdrage jeugd van jaarlijks € 3,3 miljoen in de begroting op te nemen.

Vrijval reservering in gemeentefonds volumegroei zorg en welzijn
Vanaf 2020 reserveren we in het gemeentefonds middelen voor de  volumetoename in het sociaal domein. In de komende begroting valt de jaartranche 2020 vrij. Dit is 2 miljoen euro per jaar.

Begrotingseffect toevoeging kapitaallasten Niet-Woningen & Woningen
Een deel van de groei van de OZB-opbrengsten reserveren we voor nieuwe investeringen.

Bezuinigingstaakstelling organisatie 2014
Dit betreft het laatste restje aan bezuiniging op de ambtelijke organisatie uit 2014. Hiervan is de Nota Slotwijzigingen 2018 al aangegeven dat het niet lukt om deze besparing door efficiencymaatregelen te realiseren.

Loonsom stijging 2019
Door stijging van de pensioenpremie en sociale lasten zien we nu een stijging van de loonsom van zo’n 1,5%. Daar bovenop komt nog de stijging vanuit de cao-onderhandelingen.

Onderzoeksopdrachten (taakstellend)
Tijdens een doorlichting van de begroting zijn er drie zoekrichtingen gevonden voor substantiële besparingen. Drie kansrijke zoekrichtingen zijn:

  • Slimmer werken in de wijken
  • Onderzoeksopdracht maatschappelijk vastgoed
  • Minder in eigen beheer.

Aan deze onderzoeksopdrachten kan taakstellend een besparing van 1 miljoen euro worden verbonden vanaf 2022. Wellicht is meer besparing mogelijk, maar we willen hiervoor een nadere uitwerking van deze onderzoeksopdrachten afwachten.

Taakstelling Zorg en Welzijn
Vorig jaar is een taakstellende besparing opgelegd op het domein Zorg en Welzijn, oplopend van 1 miljoen euro in 2020 tot structureel 2 miljoen euro vanaf 2022. Deze taakstelling was mede ingegeven door mogelijke besparingen binnen het domein huishoudelijke hulp. In de Stadsbegroting 2019 hebben wij aangegeven dat deze maatregel door Rijksbeleid niet meer mogelijk is. In de Stadsbegroting 2019 hebben we ook aangegeven dat we in eerste instantie gaan zoeken naar alternatieve invullingsmogelijkheden binnen het domein Zorg en Welzijn. En als dit niet mogelijk is, het zoekgebied verruimen naar de gehele gemeentelijke begroting. Inmiddels moeten we constateren dat het niet lukt om tot invulling te komen binnen het domein Zorg en Welzijn en nemen we deze taakstelling mee in het totaal aan op te lossen taakstellingen.

Tekort indexeringen 2020
Op de indexering van het jaar 2020 komen we 1 miljoen euro tekort. De reservering in het gemeentefonds om deze prijsstijging op te vangen is 1,96% op basis van de meicirculaire 2018. De laatste voorspellingen van het centraal planbureau (CPB) van maart dit jaar gaan uit van een prijsstijging van 2,3% van de lonen en materiële lasten in 2020. Het verschil tussen deze twee percentages is 0,34% en resulteert in een nadeel van 1 miljoen euro vanaf 2020.

Verlagen toevoeging kapitaallasten NWON (niet-woningen) met 20 miljoen euro
De waardeontwikkeling van de OZB-inkomsten is te hoog ingeschat. Dit stellen we naar beneden bij. Het nadeel kan worden opgevangen door het kapitaallastenbudget voor investeringen vanaf 2020 met hetzelfde bedrag te verlagen. Zie ook de toelichting bij de mogelijkheid areaalontwikkeling niet-woningen te verlagen met 20 miljoen euro.

Verlagen  sparen saldireserve
In 2023 verlagen we het spaarbedrag aan de saldireserve met € 2,5 miljoen.

Onttrekking reserve onderhoud panden (prog. Financiën)
We willen de onderhoudsreserve inzetten voor de dekking van de hogere onderhoudskosten voor onze panden van 1,9 miljoen euro. We ramen daarom ook hogere onderhoudskosten bij het programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling.

Reservering CITC in saldireserve (prog. Financiën)
We stellen voor de bijdrage van € 500.000 uit de saldireserve voor het CITC in de begroting te verwerken. De structurele uitgave nemen we op bij het programma Economie en Toerisme.

Sloop clubhuis en renovatie uit onderhoudsreserve  (prog. Financiën)
We halen een bedrag uit de onderhoudsreserve voor de sloop van het oude clubhuis van de rugbyvereniging. Hier staan kosten van € 90.000 tegenover, opgenomen bij het programma Sport.

Verlagen bestemmingsreserve Beschermd Wonen
Onlangs is er een overeenstemming bereikt tussen Rijk en Gemeenten over de wijze waarop het nieuwe verdeelmodel voor Beschermd Wonen zal worden geïmplementeerd. Deze afspraken hebben als gevolg dat het risico voor de gemeente Nijmegen voor de komende jaren wordt verkleind. De exacte consequenties zullen wij de komende tijd in beeld brengen, maar vooruitlopend daarop achten wij het verantwoord om de bestemmingsreserve in 2022 met 4 miljoen euro te verlagen.

Vrijval reservering energietransitiefonds
Gelet op de financiële positie van de gemeente en het handhaven van het instrument  duurzaamheidsleningen kan de reservering in de saldireserve voor het energietransitiefonds vrijvallen. Voor de resterende 3 miljoen euro voor het Energietransitiefonds komen we binnen een half jaar met een uitwerking.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 27

3,2 %

Baten

€ 522

61,9 %

ga terug