Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiën

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat gaan we volgend jaar doen

Het programma Financiën omvat de volgende taakvelden: mutaties reserves, treasury, OZB woningen, OZB niet-woningen, belastingen overig, algemene uitkering en overige uitkeringen, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting en beheer overige gebouwen en gronden.

Treasury
We financieren onze gemeentelijke activiteiten met eigen middelen en externe middelen. De rentekosten en de doorberekende renteopbrengsten resulteren in een financieringsresultaat. We zorgen voor een passend en behoedzaam financieringsbeleid, zoals omschreven in de paragraaf Financiering.
Naast het voorzien in de eigen financieringsbehoefte, verzorgen we financiering van instellingen waarvan de activiteiten worden gerekend tot de publieke taak van de gemeente. We beheersen de risico's die met deze transacties zijn verbonden en voldoen aan de wet- en regelgeving. We sluiten geen risicovolle financiële producten af.
We hebben voortdurend zicht op onze financieringsbehoefte. Voor rekenrentes voor reserves en voorzieningen, voor investeringen en voor aan te trekken leningen, hanteren we vaste uitgangspunten zoals in de paragraaf Financiering van de Stadsbegroting omschreven. Jaarlijks bij de Zomernota kijken we of er aanleiding is deze rentes bij te stellen.

OZB woningen, OZB niet-woningen en overige heffingen
De bevoegdheid tot het invoeren, wijzigen of opheffen van gemeentelijke heffingen (belastingen en rechten) ligt bij de gemeenteraad. We heffen in onze gemeente diverse belastingen en rechten zoals onroerende zaak belasting (OZB), rioolheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting. In de paragraaf 'Lokale heffingen' van deze Stadsbegroting staat een nadere opsomming. De raad stelt de tarieven jaarlijks vast vóór het begin van het nieuwe kalenderjaar, doorgaans in de laatste raadsvergadering. Voor ons belastingbeleid volgen we de lokale ontwikkelingen, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord 'Nijmegen: samen vooruit 2018-2022' en de Zomernota 2019. Dit beleid wordt nader toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.

Algemene uitkering en overige uitkeringen
We zorgen dat de algemene, grote geldstromen goed verlopen. We volgen de ontwikkelingen in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds, analyseren en duiden deze en vertalen die naar het gemeentelijk beleid.

Vennootschapsbelasting
De gemeente Nijmegen is met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig geworden voor de Vennootschapsbelasting (VPB) voor zover wij ondernemingsactiviteiten verrichten. Alleen activiteiten waarbij vanuit fiscaal perspectief een onderneming wordt gedreven, worden daarmee belastingplichtig. De wet is ingevoerd om concurrentieverstoring te beperken.

Met wie werken we samen en welke taken worden door verbonden partijen gedaan

Onder het programma Financiën valt de verbonden partij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Wij zijn aandeelhouder van deze bank, samen met andere overheden, om een op onze taak toegesneden financiële instelling te kunnen waarborgen.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 27

3,2 %

Baten

€ 522

61,9 %

ga terug