Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Openbare ruimte

7.4 Milieubeheer

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:

 • de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;
 • de beheersing van geluidhinder;
 • bescherming tegen straling en dergelijke;
 • verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
 • ongediertebestrijding;
 • RUD, Regionale Uitvoeringdiensten.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • taken op het gebied de zorg voor de waterkwaliteit, deze horen thuis onder taakveld 7.2;
 • milieu-educatie, deze hoort thuis onder taakveld 4.3;
 • afvalscheiding, deze hoort thuis onder taakveld 7.3.

Overzicht baten en lasten

€8.687

€2.384

rek. 2018

€7.936

€757

begr. 2019

€8.614

€316

begr. 2020

€7.156

€584

begr. 2021

€7.100

€554

begr. 2022

€7.075

€554

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Milieutoezicht32800000
Beleidsimpl. wet- en regelgeving422526262626
Uitvoering bedrijfsprocessen000000
VTH Milieu1.2291.5641.7031.7031.7031.703
Bodemtaken4634446464646
Geluidstaken252106107107106106
Luchtvoorschr. RO, verkeer en wonen148274282382382382
Uitvoering duurzaamheidsbeleid296329337287262237
Bodemuitvoering000000
Uitvoering Klimaatplan25100000
Uitvoering overig energiebeleid2.2781.5491.2501.2491.2491.249
DUB Bodem1.0661.3901.567-42-42-42
SSV gevelisolatie306160000
Green Capital1.578770000
Nijmegen aardgasvrij09001.4321.5341.5341.534
7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn01.5051.8281.8281.8281.828
E-projecten Milieu algemeen201400000
E-projecten Geluid1000000
E-projecten Lucht2700000
E-projecten Bodem2400000
E-projecten Geluid (compensabel)022222
E-projecten Lucht (compensabel)6482323222
E-projecten Bodem (compensabel)022222
E-projecten Energie (compensabel)124310000
Totale lasten8.6877.9358.6137.1567.1007.075
Baten
Beleidsimpl. wet- en regelgeving3100000
VTH Milieu4800000
Bodemtaken305253535353
Geluidstaken316565656565
Bodemuitvoering000000
Uitvoering overig energiebeleid723392162162162162
DUB Bodem4000269269269
SSV gevelisolatie306160000
Green Capital874750000
E-projecten Milieu algemeen113400000
E-projecten Geluid100000
E-projecten Geluid (compensabel)022222
E-projecten Lucht (compensabel)6482323222
E-projecten Bodem (compensabel)022222
E-projecten Energie (compensabel)124310000
Totale baten2.384757316584554554
Saldo van lasten en baten6.303 N7.178 N8.298 N6.572 N6.546 N6.520 N

Toelichting

Binnen dit taakveld worden de kosten begroot voor:

 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken (€ 1,70 mln),  waarbij de uitvoering is ondergebracht bij de omgevingsdienst ODRN.
 • Bodemtaken (€ 1,56  mln), waarbij naast wettelijke taken eveneens  uitvoering wordt gegeven aan het convenant bodem (2016-2020).
 • Geluidstaken (€ 0,04 mln), waaronder de uitvoering van projecten in het kader van gevelisolatie.
 • Klimaat en energie (€ 2,88  mln), waarvan € 1,43 mln voor uitvoering van het beleidsdoel aardgasvrije wijken.
 • Luchttaken (€ 0,28 mln)
 • Uitvoeringskosten van de ambtelijke organisatie (€ 1,83 mln).

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 8.613

19,9 %

Baten

€ 316

1,3 %

ga terug