Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Openbare ruimte

7.2 Riolering

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

  • opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
  • inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
  • voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
  • rioolwaterzuivering;
  • bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
  • baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);
  • kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.

Overzicht baten en lasten

€16.308

€16.643

rek. 2018

€11.822

€16.622

begr. 2019

€11.672

€16.695

begr. 2020

€11.911

€16.963

begr. 2021

€12.096

€17.168

begr. 2022

€12.223

€17.309

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Aanslagen Rioolrecht2000000
Rioolaansluitingen307778787878
5.2.6 Meldingen / klachten15223163163163163
5.2.3 Onderhoud1.8232.1502.2352.2552.2742.294
Vernieuwen000000
Onderzoek en monitoren25615987878787
Beleid en planvorming50921749494949
5.2.11 Voorlichting en communicatie181125114114114114
Gegevensbeheer130249175210245281
5.2.12 Overige toerekeningen4.07260000
GRP: Investeringslasten8.8417.2007.1287.1327.1387.135
Waalsprong: investeringslasten4317326928721.0031.077
7.2 Riolering Uitvoeringskn0684951951945945
Totale lasten16.30911.82111.67211.91012.09612.222
Baten
Bezwaar & beroep Rioolrecht6000000
Opbrengst Rioolheffing woningen13.34813.34516.17116.43916.64416.785
Rioolaansluitingen387778787878
Opbrengst rioolheffing niet-woning2.3502.2400000
5.2.6 Meldingen / klachten600000
5.2.3 Onderhoud7000000
Onderzoek en monitoren3800000
GRP: Investeringslasten734960447447447447
Totale baten16.64316.62116.69616.96417.16917.310
Saldo van lasten en baten334 V4.801 V5.024 V5.054 V5.072 V5.088 V

Toelichting

De financiën van het Integraal Waterbeheer vormen een gesloten systeem. Dit houdt in dat de opbrengst van de rioolheffing uitsluitend besteed mag worden aan uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Een deel van de toe te rekenen kosten is elders begroot: perceptiekosten, BTW-druk, straatvegen, watersysteemheffing en rattenbestrijding. Om tot een integraal dekkend tarief te komen, worden deze kosten apart meegerekend bij de bepaling van het riooltarief.

De uitvoeringskosten bedragen 1 miljoen euro. Dit betreft de inzet van beheer en beleid.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 11.671

27,0 %

Baten

€ 16.696

69,6 %

ga terug