Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Openbare ruimte

Veranderingen in de Begroting

Veranderingen in de Begroting

Bedragen * € 1.000

 2020

 2021

 2022

 2023

5.7 Openbaar groen en recreatie

Kapitaallasten speelvoorzieningen

-35

-52

-70

-87

Omzetten  budget speelvoorzieningen naar investeringen

225

225

225

225

Minder maaien

75

75

75

75

7.3 Afval

Rijksbelasting op verbranden restafval

-400

-400

-400

-400

Verhoging kosten afvalinzameling en verwerking

- verhoging kosten kunststofsortering

-650

-650

-650

-650

- verhoging kosten afvalstromen milieustraat

-250

-250

-250

-250

- meerkosten nascheiding restafval

-75

-75

-75

-75

- doorrekening real.ramingen

-500

-500

-500

-500

Verstrekken plastic+ zakken tegen vergoeding

260

260

260

260

Toepassenvervuiler betaalt

210

210

210

210

Afvalinzameling onzelfst.studenteneenheden

90

90

90

90

Afvalinzameling scholenproject

54

54

54

54

Bijstellen beeldkwaliteit centrum

130

130

130

130

Herziening verdeling milieustraat Wijchen

100

100

100

100

Verlagen aantal kg milieustraat

100

100

100

100

Verlagen serviceniveau grof vuil

250

250

250

250

Verminderen aantal afvalbakken

150

150

150

150

7.4 Milieubeheer

Afbouwen subsidies milieu en natuureducatie

50

75

100

Versoberen energiebeleid (folluw up)

100

100

100

100

Milieuzone 

100

Totaal veranderingen in de begroting

-66

-133

-126

-118

Kapitaallasten speelvoorzieningen / Omzetten budget speelvoorzieningen naar investeringen
In de exploitatie is een budget opgenomen van € 225.000. In de praktijk blijkt dat de uit te voeren werkzaamheden aan de speelvoorzieningen veel meer het karakter van een investering hebben. Daarom stellen we voor om het exploitatiebudget structureel om te zetten naar een krediet. Wij stellen voor het exploitatiebudget, na aftrek van de benodigde kapitaallasten, vrij te laten vallen.

Minder maaien
Aanpassen van  het maaibeleid levert ongeveer  € 75.000 per jaar op. We maaien dan minder frequent en beperken ons tot  de eerste strook.

Rijksbelasting op verbranden restafval
Het Rijk heeft besloten om het tarief voor de afvalstoffenbelasting voor storten en verbranden van afvalstoffen te verhogen met € 13,21 naar € 31,39 per 1.000 kilo. De afvalstoffenbelasting is een kostenpost van de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van particuliere huishoudelijke afvalstoffen.  Deze melding betreft hierdoor een claim van € 400.000 structureel vanaf 2019.

Verhoging kosten afvalinzameling en verwerking
Deze claim van € 1.475.000 structureel voor 2019-2023 hebben we opgenomen, omdat de kosten van afvalverzameling en -verwerking zijn gestegen. Bijvoorbeeld die van kunststofsortering (inclusief blik en pakken), van de milieustraat (ook door meer aanbod) en van scheiding van grof restafval. Daarnaast zijn de budgetten voor afvalinzameling en -verwerking doorgerekend en deze blijken fors te laag te zijn.
De afgelopen jaren hebben we structureel te weinig budget om de kosten van DAR te kunnen dekken. Dit werd opgevangen ten koste van andere deelproducten in de openbare ruimte (wegen, straatverlichting et cetera).
Het is niet zo dat dit geld voorhanden was, maar daarvoor zijn andere dingen niet gedaan.

Verstrekken plastic+ zakken tegen vergoeding
We stellen voor een geringe vergoeding per rol te vragen. Hiermee wordt het oneigenlijke gebruik van deze nu gratis zakken teruggedrongen, hetgeen tot een kostenbesparing leidt. Een invoering van € 0,50 per rol zal al leiden tot hogere opbrengst van € 260.000.

Toepassen vervuiler betaalt
We stellen voor een deel van de kosten voor reiniging in rekening brengen bij kermissen, markten en evenementen.

Afvalinzameling onzelfstandige studenteneenheden
Met de afschaffing van het vast tarief afvalstoffenheffing is ook de kwijtscheldingsregeling komen te vervallen, o.a. voor deze groep studenten.

Afvalinzameling scholenproject
Dit betreft  een regionaal project, waarbij basisscholen ondersteund worden om over te gaan op een efficiëntere wijze om afval in de klassen zelf al te scheiden en ter inzameling aan te bieden. Deze efficiëntere werkwijze leidt eveneens tot een besparing voor de gemeente.

Bijstellen beeldkwaliteit centrum
Het bijstellen van de beeldkwaliteit van niveau A naar B levert genoemde besparing op.

Herziening verdeling milieustraat Wijchen
Het herzien van de afspraak over verdeling van burgers Nijmegen en Wijchen levert een besparing op van € 100.000.

Verlagen aantal kg milieustraat
Dit betreft een verlaging van het gratis quotum van 250 kg naar 200 kg op de milieustraten voor een beperkt aantal afvalstromen; daarboven rekenen we € 0,14 per kg.

Verlagen serviceniveau grof vuil
We stellen voor het 1x per jaar gratis ophalen van grof restafval te beëindigen. In lijn met het principe van 'omgekeerd inzamelen' blijft het eenmalig gratis ophalen van herbruikbare grof afvalstromen zoals wit/bruin goed, ijzer en tuinafval  gehandhaafd.

Verminderen aantal afvalbakken
Veel afvalbakken, waaronder ook de hondenpoepbakken, zijn overbodig. In de stad zijn 2.150 afvalbakken (inclusief hondenpoepbakken) geplaatst. We stellen voor 1.000 bakken verspreid over de stad verwijderen. Veel bakken worden oneigenlijk gebruikt voor lozing van huishoudelijk afval.

Afbouwen subsidies milieu en natuureducatie
We vinden een stevige verankering van natuur- en milieueducatie in het onderwijs belangrijk. De bezuiniging van de Bastei hangt ook samen met de onderzoeksopdracht naar alle bijdragen aan educatieprojecten. Van De Bastei verwachten we dat zij er de komende jaren steeds beter in slagen om ook andere partijen, waaronder het onderwijsveld, (financieel) bij te laten dragen aan dit aanbod. Komend jaar zal dit blijken.

Versoberen energiebeleid (follow up)
Voor de follow up Green Capital stellen we in het vierde kwartaal van 2019 een programma samen. De ambitie van dat programma zal zijn om onze ambities als Green Capital te bestendigen en om zoveel mogelijk Nijmeegse inwoners en ondernemers te bereiken rondom de onderwerpen groene, klimaatbestendige stad en circulaire economie.  Met een jaarlijks budget van €200.000 in combinatie met o.a. het plan van aanpak Aardgasvrij Nijmegen en subsidies via Power 2 Nijmegen denken we hieraan een goede bijdrage te kunnen leveren.

Milieuzone
Van het beschikbaar budget is in 2020 € 100.000 niet nodig.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 43

5,1 %

Baten

€ 24

2,8 %

ga terug