Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Openbare ruimte

Wat kost het?

Overzicht baten en lasten

€47.8

€26.8

rek. 2018

€45.5

€24.7

begr. 2019

€45.1

€24.0

begr. 2020

€41.9

€24.4

begr. 2021

€42.1

€24.6

begr. 2022

€42.2

€24.7

begr. 2023

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201820192020202120222023
Lasten
5.7 Openbaar groen en recreatie11.012.711.611.711.811.8
7.2 Riolering16.311.811.711.912.112.2
7.3 Afval11.812.911.111.111.111.1
7.4 Milieubeheer8.78.110.77.27.17.1
7.5 Begraafplaatsen0.00.00.00.00.00.0
Totale lasten47.845.545.141.942.142.2
Baten
5.7 Openbaar groen en recreatie0.90.70.60.60.60.6
7.2 Riolering16.616.616.717.017.217.3
7.3 Afval6.96.26.26.26.26.2
7.4 Milieubeheer2.41.20.50.60.60.6
Totale baten26.824.724.024.424.624.7
Saldo van lasten en baten21.0N20.8N21.1N17.5N17.5N17.5N

Het begrotingssaldo van het programma Openbare Ruimte bedraagt 19,3 miljoen euro in 2020. Het grootste gedeelte hiervan wordt besteed aan de taakvelden Openbaar groen en recreatie, Riolering en Afval.

Het taakveld Openbaar Groen en Recreatie omvat het onderhoud aan bomen, groenvoorzieningen en bossen. Hiervoor is 8,6 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast gaat er 1,4 miljoen euro naar woonmilieuverbeteringen.
 Voor de stedelijke speeltuinen, beheerde wijkspeeltuinen en de kinderboerderijen is per jaar 1,1 miljoen euro geraamd. Tegenover deze kosten staat 0,6 miljoen euro aan baten. Daarnaast gaat er € 0,6 miljoen naar overige speel- en recreatievoorzieningen.

Vanaf 2020 besparen we € 75.000 door minder frequent te maaien.

Het taakveld Riolering is een gesloten systeem. Dit houdt in dat de opbrengst van de rioolheffing uitsluitend besteed mag worden aan uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Een uitzondering hierop vormt het onderdeel Rioolaansluitingsrecht.
Een deel van de toe te rekenen kosten is elders begroot: de centrale overhead en bijdragen voor met name straatreiniging, rattenbestrijding en watersysteemheffing. Om tot een integraal dekkend tarief te komen, worden deze kosten apart meegerekend bij de bepaling van het riooltarief. Hierdoor ontstaat er een saldo op dit taakveld.

Het taakveld Afval omvat de inzameling van alle huishoudelijke afvalstromen zoals restafval, GFT en plastic/blik en de exploiatie van milieustraten. Dar NV verzorgt voor ons de inzameling van het afval. De baten bestaan uit opbrengsten uit verkoop van de zakken voor restafval, opbrengsten uit de clicks bij ondergrondse containers, opbrengsten uit verkoop van de plastic+-zakken en uit een vergoeding voor het ingezamelde plastic verpakkingsafval. We voeren in 2020 een tarief voor de plastic+-zakken in. Dit zal rond de 0,3 miljoen euro aan extra baten opleveren. Dit is onderdeel van een groot pakket aan maatregelen dat per saldo tot lagere lasten leidt. In 2019 is dit traject al in gang gezet. Zie voor een verdere onderbouwing het onderdeel 'Veranderingen in de begroting'.

Het taakveld Begraafplaatsen omvat het onderhoud van de begraafplaatsen. Hiervan worden naast de kosten voor het planmatig onderhoud ook belastingen (ozb, waterschap, reiniging) bekostigd.

De totale uitvoeringskosten voor dit programma bedragen 3 miljoen euro. Dit heeft te maken inzet van ambtelijke capaciteit voor beleid en beheer.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 43

5,1 %

Baten

€ 24

2,8 %

ga terug