Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Openbare ruimte

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat gaan we volgend jaar doen

Een aantrekkelijke leefomgeving voor en door bewoners en bedrijven
Toegankelijk
In 2020 gaan we verder met het verbeteren van de looproutes in het centrum en van het openbaar vervoer naar belangrijke winkel- en zorgcentra. Daarnaast maken we samen met andere programma’s werk van gezond bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte.

Schoon
In het stadscentrum is een netwerk van ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval gerealiseerd. We onderzoeken onder welke condities we dit netwerk ook beschikbaar kunnen stellen voor de inzameling van restafval van bedrijven. Deze openstelling van het netwerk zou samen moeten gaan met een plaatsingsverbod van rolcontainers in de openbare ruimte. Dat leidt tot een nettere en schonere binnenstad. Bovendien dringen we hiermee het aantal vervoersbewegingen in de binnenstad terug.

Veilig
In 2020 gaan we verder met het opzetten van ontwikkelingsperspectieven voor Nijmeegse stadsdelen. We creëren kansen voor doelmatige verduurzaming van de watersystemen en een klimaatbestendige, waterrobuuste stad.  Een stad die is voorbereid op hitte, droogte, piekbuien en een stijgend rivierpeil.Waar nodig nemen we maatregelen tegen structurele grondwateroverlast en vernieuwen de technische voorzieningen. Dat doen we planmatig, op basis van het 'Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen 2017-2023'.

Groen
We ronden het toekomstbestendig maken van Parklandgoed Brakkenstein op basis van historisch onderzoek af. We  komen met een nieuwe onderbouwing van de hoofdboomstructuur en de ecologische hoofdstructuur.  We werken verder aan de bestrijding van invasieve exoten zoals de Japanse Duizendknoop en doen dit deels samen met de bewoners (Actie Wiede Wieden Weg). We starten nieuwe experimenten met ecologisch grasbeheer voor minder gazons en meer kruidenrijke, vlindervriendelijke bermen.

Schone lucht
We hebben een maatregelprogramma waarmee we werken aan het reduceren van roet van 2018 tot en met 2022. Het verschonen van het eigen wagenpark, het mogelijk invoeren van een milieuzone en de voorbereidingen van de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer waarin we naar 'zero-emissie' (uitstootvrije) bussen streven, zijn belangrijke pijlers voor komend jaar.
Verder werken we met BCTN (specialist op het gebied van binnenlandse containerterminals) samen om uitstootvrije containerlogistiek te realiseren tussen Nijmegen en Duisburg. Daarnaast werken we mee aan twee landelijke processen, mede ter ondersteuning van onze eigen maatregelen: de totstandkoming van het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA) en de uitvoering van de onlangs gesloten landelijke Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Binnenhavens.

Bodem
In de komende periode vervalt de Wet bodembescherming en moet beheer van de bodemkwaliteit worden uitgevoerd onder de regels van de Omgevingswet. Dat betekent dat in het kader van de omgevingsvisie en het omgevingsplan beleid voor bodem en ondergrond moet worden vastgesteld.
Tot die tijd, en ook in het kader van overgangsrecht, onderzoeken we locaties waar de bodemkwaliteit mogelijk tot risico’s voor mens, ecosysteem of grondwater leidt (zogenaamde spoedlocaties). We saneren locaties waar dit inderdaad zo blijkt te zijn. We gaan ook andere eigenaren van spoedlocaties bewegen tot sanering over te gaan door overleg en/of inzet van het juridisch instrumentarium.

Geluid
We beheersen (en waar mogelijk: verlagen) de geluidsbelasting door verkeer, industrie en evenementen. Wij toetsen ruimtelijke en verkeerskundige plannen aan de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer en aan gemeentelijk beleid. Voor het beheersen en verlagen van verkeerslawaai, de grootste bron van hinder in Nijmegen, zijn we afhankelijk van het mobiliteitsbeleid en de wegbeheerders.  In 2020 gaan we door met het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen bij oudere woningen langs drukke wegen.

Duurzaamheid
Algemeen
We ontwikkelen en beheren de stad met duurzaamheid als uitgangspunt en ontwikkelen hiervoor meetbare methodieken. We sluiten daarbij aan op de komende introductie van de Omgevingswet en landelijke ontwikkelingen zoals de Green Deal Duurzaam GWW  (verduurzaming infrastructuur).

De huidige duurzaamheidsnota liep in 2017 af. In 2020 gaan we aan de slag met de herziening/actualisering van ons Duurzaamheidsbeleid, waarbij we rekening houden met de komende Omgevingswet.

Inkoop materialen en diensten

We vernieuwen het inkoopbeleid in het najaar van 2019. Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat in alle fasen van het inkoopproces de effecten op 'people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit/prosperity' (winst/welvaart) worden meegenomen. Zo zorgen we voor levering van duurzame producten, diensten en werken. We vinden maatschappelijk verantwoord inkopen belangrijk, omdat we daarmee duurzaamheid, innovatie en werkgelegenheid en bedrijvigheid stimuleren. De thema’s energie, klimaatbestendig, circulair, mobiliteit en vitaal worden ondersteund door de 'Sustainable Development Goals'.
Bij de inkoop passen we daartoe minimaal landelijke duurzaamheidscriteria van RVO/PIANOO (expertisecentrum voor aanbesteding) toe. Samen met de marktpartijen bekijken we echter ook of zij meer kunnen en willen bieden dan deze minimale eisen.

 Klimaatverandering en openbare ruimte
De campagne Operatie Steenbreek vanuit De Bastei richt zich bij inwoners primair op bewustwording en het vergroten van kennis van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, hittestress en droogte. Het doel is dat inwoners beseffen dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van deze negatieve gevolgen. En dat zij in hun eigen tuin tegels of andere verharding gaan vervangen door groen: stenen eruit, groen erin! Om het goede voorbeeld te blijven geven en  de openbare ruimte klimaatbestendig te maken gaan we in 2020 door met het vergroenen van de openbare ruimte. In 2019 is er samen met zeven gemeenten in het Rijk van Maas en Waal, de provincie en waterschap rivierenland een regionale adaptatie strategie vastgesteld. In 2020 vertalen we deze regionale strategie naar een lokale strategie en stellen we een lokaal uitvoeringsprogramma op.

Afvalscheiding
Binnen de financiële mogelijkheden willen we het serviceniveau van het aanbieden en inzamelen van herbruikbare afvalstromen vergroten. In het bijzonder bij hoogbouwwoningen zetten we in op een verdere verbetering van de afvalscheiding. In 2020 gaan we luiers gescheiden inzamelen en verwerken bij de ARN. Een gedegen milieuonderzoek heeft uitgewezen dat dit een substantieel milieuvoordeel oplevert. Dit betekent een verdere stap naar 75% hergebruik en minder restafval. We streven ernaar de ja-ja sticker te introduceren om verspreiding van reclamedrukwerk tegen te gaan.

Energie

In samenwerking met de regio gaan we een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen waarin op regionaal niveau afspraken worden gemaakt met betrekking tot de duurzame opwek.

Het project Aardgasvrij Nijmegen wordt in 2020 voortgezet. In het programma Wonen en stedelijke ontwikkeling wordt dit nader uitgewerkt.

Bewoners krijgen de ruimte
Om bewoners te betrekken bij de openbare ruimte hebben we de interactieve website MijnWijkplan gelanceerd. In 2020 geven wij verdere invulling aan de openbare ruimte wijkbudgetten en bouwen we het succes van MijnWijkplan verder uit. Medewerkers van de wijkserviceploegen adviseren en ondersteunen inwoners bij hun participatieprojecten.

Werken op regie
Nieuw contract Dar
De afspraken over hoe we de diensten van Dar in 2020 af gaan nemen zijn in één nieuw contract vastgelegd. Dit contract is in nauwe samenwerking met Dar opgesteld, zodat de gestelde doelen zowel voldoen aan de wensen en eisen van de gemeente als realistisch en uitvoerbaar zijn voor Dar. In 2020 geven we samen uitvoering aan het contract.

Zelfstandige projectuitvoering Dar
Binnen het nieuwe contract voert Dar onder eigen directievoering projecten uit. Een voorbeeld hiervan is het project ondergrondse containers voor restafval in het centrum.

Openbare verlichting
In 2020 gaan we de eerste periode van ons contract evalueren. We hebben in 2018 een onderhoudscontract voor 10 jaar afgesloten op basis van ‘best value procurement’. De bedoeling van zo’n contract is expertise, planning en prestatiemetingen vanuit de leverancier,  maar ook investeringen en een hoge mate van service in ruil voor zo’n langlopend contract.  Gelijktijdig steven we naar het verlagen van risico’s, inspanningen en kosten. Daarbij kijken we in 2020 ook of het beleid van ‘Zicht op Nijmeegs licht’ nog voldoet.

Met wie werken we samen en welke taken worden door verbonden partijen gedaan

Dar NV  
Dar verzorgt voor de gemeente Nijmegen de afvalinzameling en reiniging. Ook andere uitvoerende taken op het gebied van integraal beheer van de openbare ruimte  (IBOR) zijn ondergebracht bij Dar. In samenwerking met Werkbedrijf Nijmegen krijgt Dar ook een belangrijke rol voor onze gemeente op het gebied van ‘social return’ (werkervaring en de toeleiding van inwoners naar de arbeidsmarkt). In 2019 zijn alle diensten en afspraken vastgelegd in een nieuw contract met Dar NV.

MARN
Via de MARN is de continuïteit van de verwerking van brandbaar restafval en GFT bij ARN BV gewaarborgd. Daarbij ontstaan bovendien nuttige bijproducten zoals warmte voor het warmtenet, duurzame energie, biogas en compost. Daarmee draagt MARN bij aan een duurzaam afvalbeheer. Tevens kan de gemeente Nijmegen via het aandeelhouderschap van MARN sturen op de verdere strategische ontwikkeling van ARN.

ODRN
Het doel van de gevormde Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is om hogere kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te bereiken tegen lagere kosten: sneller, beter, goedkoper. Om dit te bereiken zijn verschillende VTH-taken van de 6 gemeenten in de regio Nijmegen en de Provincie Gelderland gebundeld in de ODRN.
De ODRN voert een gemêleerd takenpakket uit dat onder andere bestaat uit vergunningverlening en handhaving op milieugebied. Daarmee bevorderen wij de kwaliteit van de leefomgeving.  

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 43

5,1 %

Baten

€ 24

2,8 %

ga terug