Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bereikbaarheid

2.1 Verkeer en vervoer

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:

 • verkeersbeleid;
 • verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair t.b.v. verkeersregulering;
 • beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;
 • aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;
 • civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
 • verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;
 • gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
 • straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;
 • reguleren openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations);
 • verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
 • faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;
 • aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, hoort onder taakveld 2.2;
 • aanleg van toeristische paden voor fietsers en wandelaars hoort onder taakveld 5.7.

Overzicht baten en lasten

€32.313

€9.890

rek. 2018

€30.141

€4.411

begr. 2019

€35.046

€2.902

begr. 2020

€35.398

€2.050

begr. 2021

€36.151

€2.050

begr. 2022

€37.128

€1.700

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Straatreiniging00-69303030
Beleidsadv. civieltechnische werken1600000
Wijkservice2.37693147147147147
Openbare verlichting1.6181.6331.7861.6171.6171.617
DRIS en VOP82728282828
Verkeersvoorziening702257261265265265
VRI998920942942942942
Verkoop en beheer openbare weg515392429399399399
Civiele kunstwerken310517385228228228
Vergunning gebruik openb. weg888888
Wegen KwaliteitsBeheer422583597589585581
Wegen5713906627909871.181
Wegen SD 02 (Zuid)1900000
Productgroepmanagement Verkeer18300000
Verkeersbeleid en beheersing1.3401.3051.4781.8702.2942.272
Plantoetsing4900000
IBOR-beleid38000000
DAR Straatreiniging KB4600000
Wegenonderhoud Regie1.3461.7172.0412.3902.3872.384
UPOR Stadsbeheer2.6508132.4033.2743.4704.287
IBOR opdrachten-16000000
Gedifferentieerd Beheer1.1901.2091.1061.0101.0101.010
IBOR Regie197353360356353349
Civiele kunstwerken KB449405350415415415
Schadecl./schadel.&aanspr.stelling53132136136136136
Verkeersmaatregelen2.2282.2741.426666666666
Ondergrondse ordening1.16868486868686
Verkeerskundig beheer VRI’S76134138138138138
Verkeersveiligheid562668686868
Markt-en evenementenkasten281267273273273273
Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh572659846841841841
AF-IBOR opdrachten-400000
IBOR Hoofd Stadsbeheer-400000
Onderhoud brandkranen150139142142142142
Walstroom103145148148148148
Beheer stroom- en wateraansluiting78167171171171171
Reclamegelden2082117138136135
DAR DVO reiniging10.9569.55311.78311.77411.77411.774
Electra-en waterverbruik SB783839977977977977
Velocity1300000
IBOR opdrachten4600000
Liften72821212121
IBOR Opdrachten49800000
Magazijnkosten0325332332332332
2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn04.0655.4685.1295.0775.077
Totale lasten32.31530.14435.04635.39536.14837.125
Baten
Straatreiniging2.25500000
Wijkservice300000
Openbare verlichting113674373737
VRI11700000
Verkoop en beheer openbare weg2893838383838
Civiele kunstwerken1000000
Vergunning gebruik openb. weg826365656565
Verkeersbeleid en beheersing0830000
Wegenonderhoud Regie2800000
UPOR Stadsbeheer2000000
Gedifferentieerd Beheer1288888
Schadecl./schadel.&aanspr.stelling38101101101101101
Verkeersmaatregelen1.3751.710850000
Ondergrondse ordening1.2211.196610610610610
Markt-en evenementenkasten239179183183183183
Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh3.34200000
Walstroom656163636363
Beheer stroom- en wateraansluiting100000
Reclamegelden412937948946946596
Electra-en waterverbruik SB111037000
Velocity200000
IBOR Opdrachten30000000
Totale baten9.8934.4132.9032.0502.0501.700
Saldo van lasten en baten22.422 N25.732 N32.143 N33.345 N34.098 N35.425 N

Toelichting

Bij dit taakveld zijn de grootste posten reiniging en gladheidsbestrijding (11,8 miljoen euro), verkeersmaatregelen (2 miljoen euro), onderhoud aan wegen (3 miljoen euro), grote  projecten in de stad (2 miljoen euro), openbare verlichting (2 miljoen euro) en 1 miljoen euro voor Verkeers regel installaties.
We hebben vanuit het coalitieakkoord extra budget voor verhoging van het onderhoudsniveau van de woonstraten toegevoegd (0,3 miljoen euro in 2019 oplopend naar 1 miljoen euro vanaf 2021). Bij Verkeersmaatregelen is bij de baten 2020 een subsidiebudget van € 850.000 opgenomen voor het project Slim Spitsen (Waalbrug). Aan de lastenkant is het budget met hetzelfde bedrag opgehoogd.

De overige meerjarige verschillen worden veroorzaakt door de ramingen voor kapitaallasten. De totale uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen per saldo 5,1 miljoen euro. Dit betreft de inzet van capaciteit voor beleid en beheer.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 34.922

72,4 %

Baten

€ 2.903

13,2 %

ga terug