Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Onderwijs

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen:

 • onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;
 • uitgaven bijzonder onderwijs (excl. huisvesting);
 • achterstandenbeleid;
 • coördinatie samen naar school, passend onderwijs;
 • volwasseneducatie;
 • peuterspeelzalen;
 • leerling-zorg en leerlingbegeleiding;
 • leerlingenvervoer;
 • stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • kinderopvang hoort onder taakveld 6.1;
 • facilitering van openbaar basisonderwijs hoort onder taakveld 4.1.

Overzicht baten en lasten

€15.697

€8.117

rek. 2018

€14.627

€7.256

begr. 2019

€16.205

€7.596

begr. 2020

€14.531

€6.321

begr. 2021

€14.417

€6.321

begr. 2022

€14.320

€6.321

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Bestr. voortijdig schoolverlaten3.6091.8612.0611.0541.0541.054
OAB4.2343.7263.7793.6823.5853.488
Aangepast vervoer1.4521.4061.4391.4391.4391.439
Volwasseneneducatie WEB1.0631.0761.1301.1301.1301.130
Peuterwerk4.8164.2215.5275.0005.0005.000
ESF VSO PRO52300000
4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv02.3372.2692.2262.2092.209
Totale lasten15.69814.62716.20514.53114.41714.320
Baten
Bestr. voortijdig schoolverlaten1.9461.9811.9811.2381.2381.238
OAB1.4321.0001.0001.0001.0001.000
Aangepast vervoer099999
Volwasseneneducatie WEB1.0501.0481.0481.0481.0481.048
Peuterwerk3.0413.2183.5583.0263.0263.026
ESF VSO PRO64800000
Totale baten8.1167.2567.5966.3216.3216.321
Saldo van lasten en baten7.582 N7.371 N8.609 N8.210 N8.096 N7.999 N

Toelichting

De totale begroting van het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken bedraagt per saldo 8,5 miljoen euro in 2020.

De begrote lasten bedragen in totaal 15,4 miljoen euro in 2020. Hiervan is 2,3 miljoen euro begroot voor uitvoeringskosten, waarvan 1,5 miljoen euro bureau Leerplicht betreft. Verder is het grootste deel van de begroting van Onderwijsbeleid en leerlingenzaken gereserveerd voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE, peuterwerk) en onderwijsachterstandenbeleid (OAB), respectievelijk 5,0 miljoen euro en 3,8 miljoen euro. Verder bedraagt het budget voor bestrijden voortijdig schoolverlaten 1,8 miljoen euro, voor leerlingenvervoer is 1,4 miljoen euro gereserveerd en voor volwasseneneducatie is er 1,1 miljoen euro begroot.

De begrote baten in 2019 bedragen 7,1 miljoen euro en bestaan grotendeels uit de specifieke uitkeringen van het Rijk voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB en VVE, 4,0 miljoen euro), volwasseneneducatie (WEB-budget, 1,0 miljoen euro), de regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten (RMC, 1,2 miljoen euro) en de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (loopt vooralsnog tot en met 2020, 0,8 miljoen euro).

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 15.365

45,2 %

Baten

€ 7.064

100,0 %

ga terug