Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bereikbaarheid

2.4 Economische havens en waterwegen

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur:

 • baggerwerkzaamheden;
 • zeehavens: het begeleiden van de scheepvaart van en naar de haven, het beheren en ontwikkelen van de natte en droge infrastructuur;
 • binnenhavens: beheren havengebied (droog en nat gedeelte), uitvoering operationele taken;
 • doorgaande waterwegen: bebakening, ijsbestrijding, inrichting en gebruik van de oevers door inspectie, beheer onderhoud en vervanging van de walkanten;
 • ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen, lig- en aanlegplaatsen voor beroepsvaart;
 • waterkering en afwatering: beheersing van het oppervlaktewater en voorkomen van wateroverlast door het in stand houden van oevers van watergangen achter dijken ter waarborging van de stabiliteit van de kering en het verpompen van overtollig water uit lager gelegen gebieden (onderbemalingen);
 • bruggelden en sluisgelden.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • activiteiten ten behoeve van niet doorgaande waterwegen zoals vijvers, sloten en overige waterpartijen: aanleg en onderhoud, horen thuis onder taakveld 5.7;
 • straten en wegen in het havengebied horen thuis onder taakveld 2.1;
 • havenloodsen, pakhuizen en entrepots horen thuis onder taakveld 3.2;
 • veerponten horen thuis onder taakveld 2.5;
 • zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater hoort thuis onder taakveld 7.2;
 • jachthavens en passantenhavens voor recreatievaartuigen horen thuis onder taakveld 2.3.

Overzicht baten en lasten

€1.304

€790

rek. 2018

€1.102

€768

begr. 2019

€1.091

€746

begr. 2020

€1.212

€726

begr. 2021

€1.203

€726

begr. 2022

€1.195

€726

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Havens Toezicht916735774919912905
Havens Beleid388232199178176175
2.4 Econ Havens en waterwegen Uitvkv0135118115115115
Totale lasten1.3041.1011.0911.2121.2041.195
Baten
Havens Beleid202020000
Inkomsten havens en kaden770748726726726726
Totale baten790768746726726726
Saldo van lasten en baten514 N334 N345 N487 N478 N470 N

Toelichting

Voor taakveld Economische havens en waterwegen ramen we per saldo 0,3 miljoen euro in 2020. De begrote lasten bedragen in totaal 1,1 miljoen euro en bestaan voornamelijk uit kapitaallasten en uitvoeringskosten. De begrote opbrengsten havengelden bedragen ruim 0,7 miljoen euro.

De totale uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen per saldo 0,1 miljoen euro. Dit betreft de inzet van capaciteit voor beleid en beheer.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 1.071

2,2 %

Baten

€ 726

3,3 %

ga terug