Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bereikbaarheid

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat gaan we volgend jaar doen

Omdat mobiliteit niet ophoudt bij de gemeentegrens is de regionale samenwerking recentelijk geïntensiveerd. De regio richt zich in haar uitvoeringsagenda op zes werksporen: robuust wegennet, betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen, aantrekkelijk fietsnetwerk, verkeersveilige omgeving en schoon onderweg. In 2020 zal besluitvorming plaatsvinden over de verdere aanpak en organisatie.

Projecten
We hebben Europese subsidie gekregen vanuit Interreg Noord West Europa voor het eHUBS project. We realiseren hiermee tot 2021 tien hubs in Nijmegen waar mensen verschillende elektrische deelvoertuigen kunnen huren. En we doen onderzoek naar gedragsverandering om hiervan te leren en dit concept uit te rollen naar de rest van Nijmegen en de regio.

Afhankelijk van de verdeling van de bussen over de Waalkade en de singels worden de bushaltes waar de HOV-bussen langs rijden verbeterd. Daarnaast geven we gefaseerd uitvoering aan het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km per uur op alle wegen binnen de singels.

In het kader van de verbetering van de campus Heyendaal is een pakket van maatregelen ontwikkeld.  In dat kader willen we de Heyendaalseweg (tussen de Groesbeekseweg en Groenewoudseweg) herinrichten. In een interactief proces met omwonenden en belanghebbenden is hiervoor een ontwerp vastgesteld.  Dit project wordt verder voorbereid en uitgewerkt in 2020, zodat de realisatie in 2021 kan plaatsvinden.

Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de huidige doorstroming op de S100 op hoofdlijnen volstaat, maar dat de maximale verwerkingscapaciteit van enkele kruispunten en pleinen vrijwel bereikt is. Het uitvoeren van een aantal infrastructurele en regeltechnische maatregelen zal de capaciteit van de gehele route verhogen. Ook gaan we een nieuwe netwerkregeling invoeren, waarmee we een bescheiden verbetering van de verkeersafwikkeling over het gehele traject verwachten. Deze maatregelen worden in de periode tussen medio 2019 en begin 2020 uitgevoerd. Verder onderzoeken we de mogelijkheden om de herkenbaarheid en de beleving van de S100 te verbeteren.

In 2020 gaan we samen met de gemeente Lingewaard  verder met de voorbereiding van de maatregelen die nodig zijn om de Dorpensingel te realiseren; we zorgen voor een definitief ontwerp en de bestemmingsplanprocedure.

We onderzoeken in hoeverre het wenselijk en haalbaar is om de 24-uurs knip in de Griftdijk vervroegd in te voeren.

We willen de komende jaren gefaseerd werken aan de uitwerking en uitvoering van de benodigde maatregelen rond Knoop 38 (de aansluiting van de Griftdijk op de A15). We overleggen met de gemeente Overbetuwe, de provincie en het Rijk over de te treffen maatregelen, het ontwerp, de financiering en de fasering van de werkzaamheden rond Knoop 38.

Ook bij wegwerkzaamheden, evenementen en uitvoering van projecten streven we naar een goede en duurzame bereikbaarheid. Als hinder niet uitgesloten kan worden, sturen we op het zoveel mogelijk beperken daarvan. De grotere locaties waarbij dit speelt zijn de nieuwbouwplannen in de Waalsprong en het Waalfront en van het Radboudumc en de Radboud Universiteit.

Rijkswaterstaat voert ook in 2020 het groot onderhoud van de Waalbrug uit. Wij overleggen tijdens dit werk intensief met het Rijk om de overlast  en verkeershinder zo veel mogelijk te beperken. Volgens de planning zullen in het najaar weer 2x2 rijstroken beschikbaar zijn, waardoor de grootste hinder zal afnemen. Dan geldt nog wel een omleiding voor vracht- en landbouwverkeer.

Stimuleren duurzame mobiliteit
Het stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag omvat een pakket aan maatregelen met diverse aspecten. We noemen de opzet en ontwikkeling van nieuwe woongebieden, parkeerbeleid en het aanbieden van fiets- en ov-voorzieningen. De focus verschuift daarbij van infrastructurele maatregelen naar voorzieningen en projecten die gericht zijn op het gedrag van de verkeersdeelnemer. Daarbij ontwikkelt zich een transitie in mobiliteit, waarbij de consument mobiliteit als een dienst inkoopt in plaats van te investeren in vervoermiddelen ('Mobility as a Service'). Om te bepalen welke lijn we hierin volgen, zorgen we voor een visie op deelmobiliteit.

De invoering van een milieuzone kan een bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit en een versnelde verschoning van het wagenpark. Wij onderzoeken in welke vorm een milieuzone in Nijmegen wenselijk is. Daarnaast willen wij de milieuhinder van bromfietsen en snorfietsen beperken. Brommers en (niet-elektrische)  snorfietsen geven veel (milieu)overlast op fietspaden. Wij onderzoeken de mogelijkheden om deze voertuigen  van (snel)fietsroutes te weren. Met het Rijk bespreken we de mogelijkheden om verkoop en gebruik van deze vervoermiddelen te beperken of te beëindigen.

De fiets
Relatief veel korte ritten worden nog per auto afgelegd; hiervoor biedt de fiets een uitstekend alternatief.
Wij streven naar toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige (fiets)parkeergelegenheid. We willen het stallen van fietsen in de parkeergarage Kelfkensbos mogelijk maken om zo de stallingsmogelijkheden aan de oostzijde uit te breiden. Wij verwachten de fietsenstalling in 2020 te realiseren.

Wij zetten ons in voor de aanleg van regionale/provinciale en stedelijke snelfietsroutes. Samen met de regiogemeenten ontwikkelen we een regionale fietsvisie inclusief een werkagenda met fietsprojecten voor de komende jaren.  

Momenteel bereiden we subsidieaanvragen voor de verbetering van de fietsinfrastructuur langs de Ubbergseweg en de Groenewoudseweg voor. Mogelijk volgen nog andere subsidieaanvragen, mede gebaseerd op de regionale fietsvisie. Verder werken we aan de voorbereidingen voor een fietsopgang naar de Snelbinder nabij de Hezelpoort.

We zetten in op betrouwbare reistijden voor de fiets, zodat bekend is welke reistijd te verwachten is op bepaalde trajecten. Daarvoor breiden we het fietsvriendelijker afstellen van verkeerslichten uit.

Het openbaar vervoer
Afgelopen jaar is een onderzoek gestart naar de potentie van de HOV-corridors. Dit onderzoek en de implementatie gaan in 2020 verder. Vanuit de gemeente nemen wij deel aan het kernteam dat deze verkenningen begeleidt. Samen met de regio geven we input aan de provincie voor het programma van eisen voor de nieuwe openbaarvervoerconcessie. Samen met de provincie onderzoeken we welke infrastructuur nodig is, zodat de bussen uitstootvrij ('zero emissie') kunnen rijden vanaf december 2022.

We gaan het gesprek in de wijken aan om te achterhalen wat de mobiliteitsbehoefte van inwoners is en of flexibel openbaar vervoer een gewenste aanvulling is. Nu de bussen niet meer door de Burchtstraat rijden, zijn de Waalkade en de singels de busroutes in de binnenstad. Komend jaar gaan we bepalen hoe de bussen verdeeld worden over deze twee routes.

Wij voeren de afspraak in het coalitieakkoord uit om het goedkope busabonnement voor ouderen om te zetten in een busabonnement waarmee iedereen met een lager inkomen onbeperkt kan reizen in de bus in de daluren (zie ook  programma Werk en Inkomen).

We gaan in gesprek met Hermes om te bepalen welke mogelijkheden er zijn om te bezuinigen op het nachtvervoer voor de Vierdaagse.

We verlenen medewerking aan de plannen van de provincie Limburg om de Maaslijn te elektrificeren. Ingebruikname is op zijn vroegst gepland eind 2024. Voor de opwaardering van station Heyendaal is samen met de provincie Gelderland een voorkeursscenario vastgestelD. Hiervan is de uitwerking eind 2017 gestart. De opwaardering is noodzakelijk vanwege de toenemende reizigersaantallen van en naar Heyendaal en de algemene staat en uitstraling van het station. Het voorkeursscenario is daarna uitgewerkt in een voorkeursvariant, die bestuurlijk is vastgesteld door gemeente, provincie en ProRail. Op basis van de kosteninschatting in de scenariostudie heeft de provincie 5 miljoen euro gereserveerd en de gemeente Nijmegen 2 miljoen voor de aanpak van het station. Voor de overige benodigde investeringen voeren wij op dit moment overleg met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op het moment dat over de financiering meer duidelijkheid bestaat, wordt de huidige voorkeursvariant in een ontwerpstudie uitgewerkt. Het doel is dat in 2021/2022 de aanpak van station Heyendaal gereed is.

Verbeteren verkeersveiligheid
We richten ons zowel op de inrichting van de wegen (volgens principes duurzaam veilig) als op het gedrag van de weggebruikers (educatie en handhaving). We investeren in de aanpak van specifieke ongevalsoorzaken op basis van de monitorgegevens over de verkeersveiligheid. In de zomernota 2019 is budget toegekend om de verkeersveiligheid op de kruisingen Energieweg-Wolfkuilseweg en Energieweg-Kanaalstraat te vergroten. Op deze kruisingen gebeuren relatief veel ongevallen. Door maatregelen hopen we het aantal ongevallen terug te dringen.

We nemen maatregelen om de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers te verbeteren. Verreweg de meeste verkeersslachtoffers zijn (brom)fietsers. Dit komt overeen met landelijke trends. We proberen wegen zo veilig mogelijk in te richten met zo min mogelijk obstakels. Daarnaast streven we naar zo veilig mogelijke schoolomgevingen. Daarbij zetten we in op gedragsverandering van ouders. We stimuleren dat ouders hun kind lopend of met de fiets naar school brengen. Als ouders toch met de auto komen, willen we dat zij rekening houden met kwetsbare weggebruikers. Indien nodig nemen we verkeerskundige maatregelen. We streven naar goed herkenbare en zo mogelijk uniforme schoolzones. Bij nieuwe scholen anticiperen we op een veilige verkeerssituatie.

We sluiten aan bij de verkeerseducatieprojecten van het Regionaal Orgaan voor de verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland. Ook sluiten we aan bij diverse verkeerscampagnes met als doel het verkeersgedrag van bepaalde groepen verkeersdeelnemers te beïnvloeden.

We verbeteren de verkeersveiligheid in wijken, mede op basis van signalen van inwoners en weggebruikers. Eventuele wensen voor aanpassingen aan de weg worden zoveel mogelijk in combinatie met ander werk uitgevoerd. Voorafgaand aan groot onderhoud aan een weg inventariseren wij wat de wensen zijn om zo werk met werk te maken.

We zullen op basis van verkeerssimulaties van een versmalde Graafseweg tussen Rozenstraat en Wolfskuilseweg een besluit nemen over het al dan niet daadwerkelijk versmallen van dit wegvak. Ook nemen we een besluit over verkeersmaatregelen op het wegvak tussen Wolfskuilseweg en S100. We verwachten in 2020 in overleg met bewoners een concreet plan te kunnen maken dat in 2021 (na de renovatie van de Waalbrug) gerealiseerd kan worden.

Parkeren
In 2020 gaan we door met de voorbereiding van de ontwikkeling achter de Hezelpoort (woontoren en parkeergarage).
We willen het stallen van fietsen in de parkeergarage Kelfkensbos mogelijk maken om op deze manier de stallingsmogelijkheden aan de oostzijde uit te breiden.

In 2020 gaan we verder met de digitalisering van parkeervergunningen en parkeerontheffingen. Voor mensen die minder of geen digitale kennis hebben, zorgen wij voor 24-uurs bereikbaarheid van de Verkeersmanagementcentrale voor vragen of ondersteuning in de aanvraag  van de parkeerproducten.

Een aantrekkelijke leefomgeving
We willen de toegankelijkheid van looproutes vergroten. Hierdoor vergroten we zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Naast de toegankelijkheid van de openbare ruimte zien we ook steeds meer de waarde van de openbare ruimte als plaats om te spelen, te sporten en te ontmoeten. In 2020 gaan we de stationsomgeving en de routes bij  belangrijke winkel- en zorgcentra aanpakken.

Een aantrekkelijke stad is een schone stad. Daarom werken we met verschillende partijen samen om zwerfafval zo veel mogelijk te voorkomen. Na een succesvolle proef met assistent-wijkvegers in Dukenburg, gaan deze assistent-wijkvegers in 2020 in de hele stad aan het werk. Ook de activiteiten van de afvalcoaches zetten we door in 2020.

In 2018 is voor de openbare verlichting een nieuw onderhoudscontract voor 10 jaar getekend op basis van 'best value procurement'. In 2020 sturen we verder op gebruik van expertise, planning en prestatiemetingen, maar ook investering en een hoge mate van service vanuit de markt. Gelijktijdig verlagen we risico’s, inspanningen en kosten.

 Bewoners krijgen de ruimte
Om bewoners te betrekken bij de openbare ruimte, hebben we de interactieve website 'MijnWijkplan' gelanceerd. In 2020 geven we verdere invulling aan de wijkbudgetten en bouwen we het succes van deze website verder uit. De focus zal hierbij liggen op het aanjagen van initiatief en interactie tussen bewoners over ingebrachte ideeën. Medewerkers van de wijkserviceploegen zijn vrijgemaakt om bewoners te adviseren en te ondersteunen bij hun participatie projecten.

Met wie werken we samen en welke taken worden door verbonden partijen gedaan

Een schone openbare ruimte en reiniging
Een schone stad is een aantrekkelijke stad. Daarom werken we met verschillende partijen samen om zwerfafval zo veel mogelijk te voorkomen. Voor Nijmegen verzorgt Dar naast het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval (opgenomen in taakveld 7.3 Afval in programma Openbare Ruimte) ook het reinigen van de openbare ruimte en de gladheidsbeheersing.

Mobiliteit
We werken intensief met de regio Arnhem Nijmegen samen om een regionale bereikbaarheidsaanpak op te stellen en uit te voeren. De provincie Gelderland en het Rijk zijn daarin ook belangrijke partners.

Verder werken we samen met ondernemers, inwoners, onderwijsinstellingen, aanbieders van mobiliteitsdiensten en belangenvertegenwoordigers. Voor de uitwerking van ons ambitiedocument 'Nijmegen Goed op Weg' bespreken we met hen welke behoeften er bestaan en hoe we gezamenlijk tot maatregelen kunnen komen.   

De provincie Gelderland is als concessieverlener verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de regio. Hermes is verantwoordelijk voor de uitvoering van het busvervoer en NS en Arriva voor het regionale spoorvervoer rond Nijmegen.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 48

5,7 %

Baten

€ 22

2,6 %

ga terug