Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bereikbaarheid

Veranderingen in de Begroting

Veranderingen in de Begroting

Bedragen * € 1.000

 2020

 2021

 2022

 2023

0.63 Parkeerbelasting

Verhoging opbrengst parkeren

150

150

150

150

2.1 Verkeer en vervoer

Aanbestedingsvoordeel abri's

500

500

500

200

Aanbestedingsvoordeel groene energie

300

300

300

300

Toevoeging areaalontwikkeling Openbare ruimte

-40

54

-40

-530

Versoberen wijkbudgetten

50

50

50

50

2.5 Openbaar vervoer

Slimmer organiseren nachtvervoer vierdaagse

50

50

50

50

Totaal veranderingen in de begroting

1.010

1.104

1.010

220

Verhogen parkeerinkomsten
Door de verruiming van de reguleringstijd in de avonduren bij straatparkeren verwachten we een verschuiving van straatparkeren naar parkeren in de parkeergarages. Hierdoor verwachten we  een betere bezetting van de parkeergarages, waar 's avonds een laag tarief geldt. Dit levert € 150.000 aan extra inkomsten op.

Aanbestedingsvoordeel abri's / Aanbestedingsvoordeel groene energie  
Het opwekken van duurzame energie is aanbesteed. Dit heeft tot een structureel voordeel in de begroting geleid van € 300.000. Het contract is afgesloten voor 5 jaar.  De aanbesteding van abri's heeft eveneens tot een voordeel geleid. Het gaat daarbij om € 500.000 gedurende de looptijd van het contract. We verwachten niet daarna nog eens een dergelijk voordeel te behalen, maar een structureel voordeel van € 200.000 is realistisch.

Toevoeging areaalontwikkeling Openbare ruimte
In de begroting houden we rekening met de extra opbrengsten OZB en gemeentefonds door de woningbouwproductie en de areaaltoename niet-woningen. Een deel van deze opbrengsten gebruiken we om de budgetten voor het onderhoud van de openbare ruimte te verhogen. De woningbouwproductie leidt immers ook tot een toename van de openbare ruimte.
Een ander deel van deze opbrengst wordt gebruikt om het investeringsvolume te vergroten. Het idee hierachter is dat bouwen van woningen leidt tot bouwen van (wijk)voorzieningen. Het koppelen van de areaaltoename aan het investeringsvolume is een knop waarmee tegenvallende ozb-opbrengsten vanwege lagere bouwactiviteiten opgevangen kunnen worden door het investeringsvolume te verlagen.

Versoberen van wijkbudgetten
We kunnen onderzoeken hoe we de wijkbudgetten met € 50.000 kunnen verlagen. Sinds het van kracht worden van het beleidsstuk ‘Geef ze de (openbare) ruimte’ hebben we burgerparticipatie vorm gegeven. De wijkbudgetten zijn vorig jaar geïntroduceerd en blijken een belangrijke stimulans voor de participatie. Met een kritischer werkwijze bij de aanvragen voor dit budget, kunnen we wel de stimulans behouden en toch minder geld hiervoor uitgeven.

Slimmer organiseren nachtvervoer Vierdaagse
Het vervoer tijdens de Vierdaagseweek wordt jaarlijks in opdracht van de gemeente Nijmegen georganiseerd door Breng. De inschatting is dat we op dit onderdeel een besparing kunnen realiseren vanaf 2020 van € 50.000 door dit anders in te richten. Bijvoorbeeld via sponsoring, door de tarieven van de kaartjes te verhogen of  door het contract met Breng aan te passen.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 48

5,7 %

Baten

€ 22

2,6 %

ga terug