Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bereikbaarheid

2.5 Openbaar vervoer

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen:

  • bus, tram en metro;
  • taxivervoer;
  • veerdiensten;
  • voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer;
  • busstation, metrostation, multimodaal knooppunt;
  • OV experimenten.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • bus en tramhaltes worden beschouwd als straatmeubilair en horen thuis onder taakveld 2.1;
  • collectief vervoer voor personen die ondersteuning behoeven hoort thuis onder taakveld 6.71.

Overzicht baten en lasten

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

60464

Beleid openbaar vervoer

1.803

1.766

920

918

917

990

61238

Projecten openbaar vervoer

337

270

0

0

0

0

67021

2.5 Openbaar vervoer Uitvoeringskn

0

101

64

64

64

64

2.140

2.137

984

982

981

1.054

Baten

60464

Beleid openbaar vervoer

579

535

542

542

542

542

61238

Projecten openbaar vervoer

244

270

0

0

0

0

823

805

542

542

542

542

Saldo van lasten en baten

1.317

N

1.332

N

441

N

440

N

438

N

511

N

V=voordeel; N=nadeel

Toelichting

We ramen voor dit taakveld  de huur van 0,5 miljoen euro en huuropbrengst van 0,5 miljoen euro van de busremise aan de Industrieweg geraamd. Verder fluctueren de lasten en baten door projecten met provinciale subsidie.
Het budget busabonnement voor 65+ van € 870.000 is met ingang van 2020 omgezet naar een budget voor busvervoer minima, dat valt onder programma Werk en Inkomen.

De totale uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen per saldo 0,06 miljoen euro. Dit betreft de inzet van capaciteit voor beleid.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 984

2,0 %

Baten

€ 542

2,5 %

ga terug