Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bestuur en Organisatie

0.4 Overhead

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

 • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
 • personeel en organisatie;
 • de gemeentesecretaris;
 • inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
 • juridische zaken;
 • bestuurszaken en bestuursondersteuning;
 • informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
 • facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
 • documentaire informatievoorziening (DIV);
 • managementondersteuning primair proces.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
 • archieven met een historische betekenis horen onder taakveld 5.4;
 • een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.

Overzicht baten en lasten

€38.494

€77

rek. 2018

€55.590

€6.739

begr. 2019

€56.274

€6.674

begr. 2020

€56.033

€6.675

begr. 2021

€55.598

€6.676

begr. 2022

€55.730

€6.678

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Gemeentesecretaris31400000
Algem.juridische advisering1.02055555
Burgerjaarverslag000000
Administratieve afhandeling0-45-45-45-45-45
Knelpuntbudget ISV000000
Procesmanagement GSB225658585858
Actieprogramma I-net000000
Adv. en implementatie Personeel1.63800000
Interimmanagement600000
Onderzoek en statistiek881191195194194194
Public Affairs111390111
Centrale overhead34.50200000
0.4 Overhead055.34456.06155.82055.38555.517
Totale lasten38.49555.59056.27456.03355.59855.730
Baten
Administratieve afhandeling373737373737
Procesmanagement GSB911111
Onderzoek en statistiek0156134136137139
Public Affairs3100000
0.4 Overhead06.5456.5026.5016.5016.501
Totale baten786.7396.6756.6756.6766.678
Saldo van lasten en baten38.417 N48.851 N49.599 N49.358 N48.922 N49.053 N

Toelichting

In de begroting van het taakveld Overhead wordt vanaf 2020 ev. jaren per saldo een bedrag geraamd van € 49,5 miljoen. In de primitieve begroting was nog sprake van een bedrag aan Overhead van € 53,3 mln. Deze daling is het gevolg van correcties waarbij begrotingsposten – op basis van een striktere toepassing van de BBV-voorschriften – aan de overige beleids-taakvelden zijn toegerekend.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 56.266

84,5 %

Baten

€ 6.675

72,4 %

ga terug