Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bestuur en Organisatie

Veranderingen in de Begroting

Veranderingen in de Begroting

Bedragen * € 1.000

 2020

 2021

 2022

 2023

0.1 Bestuur

Samenwerking Euregio onderuitputting

11

11

11

11

Samenwerking KAN onderuitputting

15

15

15

15

Vrijval budget Public Affairs

40

40

40

40

0.2 Burgerzaken

Afschaffen vergoedingen aan ambtenaren op stembureaus

21

21

21

Beperken openingstijden steunpunt

37

37

37

37

Beperking openingstijden KCC (dagelijks 0,5 uur later open)

18

18

18

18

Hogere kosten verkiezingen (incl verschuiving)

-100

-60

-60

-20

Personeel balie stadswinkel/steunpunt

-94

-94

-94

-94

Verhoging leges huwelijken

18

18

18

18

Verhoging leges RNI uittreksels

6

6

6

6

Verhoging leges uittreksels BRP

8

8

8

8

0.4 Overhead

IRVN

130

260

390

Totaal veranderingen in de begroting

-41

150

280

450

Samenwerking Euregio onderuitputting
Afgelopen jaren is gebleken dat het budget samenwerking Euregio voor ongeveer  € 11.000 niet wordt ingezet. Wij stellen voor dit budget vrij te laten vallen.

Samenwerking KAN onderuitputting
Afgelopen jaren is gebleken dat het budget samenwerking KAN voor ongeveer  € 15.000 niet wordt ingezet. Wij stellen voor dit bedrag vrij te laten vallen.

Vrijval budget Public Affairs
Op het budget van Public Affairs van € 40.000 zit geen directe bestedingsverplichting. Wij stellen voor dit bedrag vrij te laten vallen.

Afschaffen vergoedingen aan ambtenaren op stembureaus
Ambtenaren krijgen voor inzet op stembureaus geen beloning in geld, maar compensatie van tijd.  Elke afdeling stelt een nader te bepalen percentage van de capaciteit beschikbaar. Vanaf 2021 geeft dit een besparing van € 21.000.

Beperken openingstijden steunpunt Stadswinkel (1 dag sluiten)
Het Steunpunt van de Stadswinkel in Dukenburg is momenteel drie dagen per week geopend. Als het Steunpunt minder dagen open gaat, komen er meer klanten op de dagen dat het Steunpunt wel open is,  waardoor de bezetting aan de balie efficiënter is. Door de goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden is het Steunpunt vooral geliefd bij ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Bij volledige sluiting zal deze bezoekersstroom zich gaan verleggen naar de Stadswinkel. Keuze voor sluiting van 1  dag is minder ingrijpend. We gaan erop sturen dat we open zijn op de momenten dat de klanten graag komen. Vrijdag is een populaire dag, dan zijn we open. Ook is het een optie om op  dinsdag en woensdag te kiezen om alleen de ochtenden of de middagen open te zijn.
Dit voorstel betreft het sluiten van het steunpunt voor 1 dag; hierdoor blijft het steunpunt 2 dagen per week open. Dit levert een besparing op van € 37.000.

Beperking openingstijden KCC (dagelijks 0,5 uur later open)
De openingstijden van het KCC zouden aangepast kunnen worden.  Vanaf 9.00 uur de telefoonlijn bemensen i.p.v. 8.30 uur, zou met gelijkblijvende bezetting een voordeel opleveren van € 18.000. Daarmee worden de openingstijden gelijkgetrokken met die van de Stadswinkel; dat is voor het publiek eenduidig.

Hogere kosten verkiezingen (inclusief verschuiving)
De claim heeft voor € 60.000 betrekking op de gestegen kosten van verkiezingen. Door onder andere noodzakelijke (technische) verbeteringen blijken de budgetten niet langer voldoende. Daarnaast is het beter de budgetten deels naar voren te verschuiven; dit heeft geen budgettair effect.

Personeel balie Stadswinkel/steunpunt
Vanaf 2019 zijn klantenaantallen aan de balie van Burgerzaken aanzienlijk gedaald, met name door minder aanvragen van een reisdocument nu de geldigheid is verlengd.  Het personeelsbestand is hierop al eerder aangepast, waarbij het bijbehorende aantal fte’s het afgelopen jaar is afgeraamd. Voor de locaties is echter een basisbezetting noodzakelijk. Als we de balie van beide locaties volledig open willen houden, leidt dit tot extra kosten. Vandaar een claim van € 94.000.

Verhogen leges huwelijken
De leges voor huwelijken kunnen verhoogd worden door een gedifferentieerde prijsverhoging. Gratis huwelijken laten we buiten beschouwing. Hierbij wordt onderscheid  gemaakt in tijdstippen en wordt meer aansluiting gezocht bij de gemiddelde landelijke tarieven.. Het streven is om in ieder geval te komen tot meer kostendekkendheid. Dit is nu niet het geval: gemiddeld dragen we als gemeente 30% van de kosten (exclusief gratis huwelijken). Deze aangepaste tarieven leveren een extra inkomst van € 18.000 op.

Verhoging leges RNI uittreksels
We verhogen de leges voor RNI uittreksels van € 16,40 naar € 20,45. Dit geeft een extra inkomst van € 6.000.

Verhoging leges uittreksels Basisregistratie Personen (BRP)
We verhogen de leges voor uittreksels BRP van € 12,45 naar € 14,00. Dit levert een extra inkomst van € 8.000 op.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 67

7,9 %

Baten

€ 9

1,1 %

ga terug