Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bestuur en Organisatie

0.1 Bestuur

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:

  • college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.);
  • raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
  • de ondersteuning van de raad, griffie;
  • regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
  • lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders horen onder taakveld 0.4;
  • een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is;
  • de gemeentesecretaris, die behoort onder taakveld 0.4.

Overzicht baten en lasten

€8.766

€10

rek. 2018

€4.963

€0

begr. 2019

€5.058

€0

begr. 2020

€5.058

€0

begr. 2021

€5.058

€0

begr. 2022

€5.058

€0

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Besluitvormingsproces1.015234234237237237
Bestuurssecretariaat59400000
College1.76300000
Concerncommunicatie1.52400000
Fractie ondersteuning14900000
Griffie66200000
Raad1.45200000
Rekenkamer24300000
Overige projecten IOS32-50-3-3-3
Stedenband Pskov0-10000
Stedenbanden met Masaya000000
Accountant242161164164164164
De Brug4900000
Openbare optredens / activiteiten257159162162162162
Onderscheidingen612223232323
Samenwerking KAN473275266266266266
Samenwerking Euregio553929292929
Externe Geldstromen19500000
0.1 Bestuur Uitvoeringskosten04.0794.1804.1804.1804.180
Totale lasten8.7684.9645.0595.0595.0595.059
Baten
Samenwerking KAN1000000
Totale baten1000000
Saldo van lasten en baten8.758 N4.964 N5.059 N5.059 N5.059 N5.059 N

Toelichting

Voor de realisatie van de doelstellingen van het Programma Bestuur en Organisatie - taakveld 0.1 Bestuur - wordt voor 2020 e.v. jaren een bedrag begroot van € 5,1miljoen. Dit budget bestaat voor € 1 miljoen uit materieel budget van het programma en voor € 4,1 miljoen uit directe uitvoeringslasten.
Onder materieel budget worden de volgende activiteiten geschaard: de gemeentelijke bijdrage aan de VNG en regionale samenwerkingsverbanden, de kosten van openbare optredens, onderscheidingen en accountant.
De kosten van ondersteuning door het ambtelijk apparaat én de kosten van de centrale overhead zijn ondergebracht bij het taakveld 0.4 Overhead.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 5.059

7,6 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug