Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bestuur en Organisatie

Wat kost het?

Overzicht baten en lasten

€53.5

€4.1

rek. 2018

€67.0

€9.7

begr. 2019

€66.7

€9.2

begr. 2020

€66.6

€9.3

begr. 2021

€66.2

€9.1

begr. 2022

€66.2

€9.1

begr. 2023

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201820192020202120222023
Lasten
0.1 Bestuur8.85.05.15.15.15.1
0.2 Burgerzaken6.26.45.35.55.55.4
0.4 Overhead38.555.656.356.055.655.7
Totale lasten53.567.066.766.666.266.2
Baten
0.1 Bestuur0.00.00.00.00.00.0
0.2 Burgerzaken4.03.02.52.62.42.4
0.4 Overhead0.16.76.76.76.76.7
Totale baten4.19.79.29.39.19.1
Saldo van lasten en baten49.4N57.3N57.5N57.3N57.1N57.1N

Burgerzaken
Om een goede publieksdienstverlening te kunnen organiseren geven we in 2019 in totaal 5,3 miljoen euro uit.
Hiervoor voeren we alle wettelijke taken uit op het gebied van burgerzaken: legestaken, niet-leges taken,
verkiezingen en het KCC (telefonie 14024).
Een deel van deze kosten komt rechtstreeks voor rekening van de burger, omdat deze leges betaalt voor
het betreffende product. De hoogte van de legestarieven en hetgeen waarover we leges mogen heffen,
is veelal wettelijk bepaald.
Daarnaast worden de kosten voor een klein deel gedekt door een rijksbijdrage. Hierdoor blijven de kosten voor de gemeente beperkt tot 2,9  miljoen euro in 2020  (exclusief overhead).

De totale lasten in 2020  binnen dit taakveld zijn als volgt opgebouwd:

  • Ruim 4,2 miljoen euro zijn uitvoeringskosten van de afdeling Publiekszaken en straatnaamgeving (exclusief afdelingsoverhead, inclusief burgerzaken-applicaties)
  • Ruim 0,7 miljoen euro dragen we af aan het Rijk (geïnde rijksleges)
  • Ruim 0,1  miljoen euro is beschikbaar  voor de voorbereiding van de verkiezingen in maart 2021 en voor vaste verkiezingskosten
  • 0,2 miljoen euro is nodig voor de overige kosten die samenhangen met de diverse deelproducten.

In 2020 ontvangen we 2,5 miljoen euro aan baten en deze zijn als volgt opgebouwd:

  • 2,1 miljoen euro bestaat uit legesinkomsten, zowel rijksleges (0,7 miljoen euro) als gemeenteleges (1,4 miljoen euro) voor de producten van Burgerzaken. We ontvangen leges voor rijbewijzen, uittreksels BRP, huwelijken, uittreksels Burgerlijke stand, reisdocumenten, VOG's en naturalisaties. De gemeenteleges dienen ter dekking van de gemeentelijke kosten, de rijksleges innen wij namens het Rijk en betalen we vervolgens door aan het Rijk
  • 0,3 miljoen euro ontvangen van het Rijk voor inschrijvingen in de RNI
  • 0,1 miljoen euro ontvangen we van Woningcorporaties en voor de controles in het kader van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 67

7,9 %

Baten

€ 9

1,1 %

ga terug