Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bestuur en Organisatie

0.2 Burgerzaken

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:

  • paspoorten en rijbewijzen;
  • bevolkingsregister;
  • straatnaamgeving en kadastrale informatie;
  • burgerschap;
  • verkiezingen, referenda;
  • burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7).

Overzicht baten en lasten

€6.184

€4.040

rek. 2018

€6.431

€2.974

begr. 2019

€5.285

€2.545

begr. 2020

€5.548

€2.562

begr. 2021

€5.457

€2.417

begr. 2022

€5.417

€2.417

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Burgerlijke stand6632633333333
BRP7413453535353
Reisdocumenten1.775473257279276276
Rijbewijzen549265264253225225
Naturalisatie161187110110110110
VOG en Legalisaties16777141141141141
Verkiezingen/referenda583552136382382342
Dienstverlening1.1204243434343
RNI-loket425721212121
0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten04.7684.2274.2334.1734.173
Totale lasten6.1836.4325.2855.5485.4575.417
Baten
Burgerlijke stand324327352352352352
BRP242197216216216216
Reisdocumenten2.011797514570535535
Rijbewijzen760885792753643643
Naturalisatie157226142142142142
VOG en Legalisaties118163224224224224
Verkiezingen/referenda1100000
RNI-loket417380305305305305
0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten000000
Totale baten4.0402.9752.5452.5622.4172.417
Saldo van lasten en baten2.144 N3.457 N2.740 N2.986 N3.040 N3.000 N

Toelichting

Burgerlijke stand
De baten bestaan uit gemeenteleges voor de huwelijken en uittreksels burgerlijke stand.  Om de huwelijksleges meer kostendekkend te maken, worden deze  met € 18.000 extra verhoogd in 2020.

BRP
De baten bestaan uit gemeenteleges voor uittreksels en inlichtingen uit de BRP. Zowel de uittreksels  BRP als de uittreksels RNI  worden vanaf 2020 met  meer dan het gemeentelijke tarief verhoogd, waardoor de legesinkomsten
 € 14.000 hoger worden.

Reisdocumenten
Van 2019 tot 2023 is er een sterke daling van het aantal te verstrekken reisdocumenten. De oorzaak van deze
sterke daling van de aantallen is de verlenging van de geldigheidsduur van de reisdocumenten van 5 naar 10 jaar in 2014. Het effect daarvan werd voor het eerst  zichtbaar in 2019. Dit zet zich de komende 4 jaar voort. Zowel bij de baten (die bestaan uit rijks- en gemeenteleges) en de lasten (die voornamelijk bestaan uit doorbetaling van de rijksleges) treedt  in die jaren een sterke daling op. Na deze vier jaar zal er weer een toename zijn van de te verstrekken reisdocumenten.

Rijbewijzen
Ook de rijbewijzen schommelen in aantal. In 2020 worden er minder vernieuwingen van rijbewijzen verwacht t.o.v. 2019. Aan de batenkant ontvangen we rijksleges en gemeenteleges en aan de lastenkant betalen we de
rijksleges door aan het Rijk.

Naturalisatie en VOG/Legalisaties
De baten bestaan uit gemeenteleges en rijksleges. De lasten bestaan voornamelijk uit doorbetaling
van de rijksleges.

Verkiezingen
In 2019 waren er drie verkiezingen. In 2020 is er geen verkiezing gepland. In 2021 is de Tweede
Kamer verkiezing en in 2022 de Gemeenteraadverkiezing gepland. De voorbereidende werkzaamheden voor de Tweede Kamer verkiezing in 2021 zullen eind 2020 van start gaan.

RNI-loket
De genoemde baten zijn gebaseerd op ongeveer 9.000 RNI-inschrijvingen per jaar. We ontvangen van het Rijk een vergoeding voor de coördinatiekosten en een vergoeding per inschrijving.

Dienstverlening
De  lasten bestaan uit structurele kosten voor onderhoud en beheer van de gemeentelijke website. De gemeentelijke website maakt sinds 2016 onderdeel uit van Burgerzaken.

02. Uitvoeringskosten BZ
De uitvoeringskosten van de afdeling Publiekszaken zijn, m.u.v. de overheadkosten van deze afdeling, ondergebracht op dit deelproduct. Daarnaast horen ook de uitvoeringskosten voor de straatnaamgeving en de kosten van de applicaties van burgerzaken vanaf 2019 bij dit deelproduct.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 5.285

7,9 %

Baten

€ 2.545

27,6 %

ga terug